གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


ནང་འཇུག་ཕྲེང་ནང་ནང་འཇུག་གི་སྤྱི་འགྲོས་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ལ་གསབ་སྐོང་བྱ། +Enter འདེམས་གཞི་ +Enter+Shift གནོན་ན་ དྲ་མིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཧྲིལ་པོར་ནང་འཇུག་དྲ་མིག་གི་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་དོ།

ཕྱོགས་ཚད་སྟར་སྒྲིག་ཅིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་ན་ དེའི་ནང་གི་རྐྱང་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་ནང་འཇུག་ཕྲེང་ནང་ནང་འཇུག་གི་ཆ་འཕྲིན་འདུས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ Shift++Enter འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཚད་སྟར་སྒྲིག་གི་ཚོ་ཆས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་མ་ཐུབ།

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down and drag in the different areas.

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ལས་ཁྲ་མང་པོ་འདེམས་དགོས་ན་ མཐེབ་གནོན་དགོས་པ་དང་ དེ་རྗེས་ལས་ཀའི་བར་སྟོང་མཐའ་འགྲམ་འོག་གི་མིང་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་། ལས་ཁྲ་རྐྱང་པ་ཁོ་ན་བདམས་ན་ Shift མཐེབ་གནོན་དགོས་ དེ་རྗེས་ལས་ཁྲ་འདིའི་མིང་གི་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་དགོས།

དྲ་མིག་ནང་ལག་འགུལ་ཕྲེང་བརྗེ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ དྲ་མིག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་གྱིས་ དེ་རྗེས་ +Enter མཐེབ་གནོན་དགོས།

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

མིག་བཤར་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

+Home

ལས་ཁྲའི་དྲ་མིག་ཨང་དང་པོ་ལ་འོད་རྟགས་སྤོ་བ། (A1)

+End

འོད་རྟགས་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་གཞི་གྲངས་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་ལ་སྤོ་བ།

Home

མིག་སྔའི་ཕྲེང་གི་དྲ་མིག་ཨང་དང་པོར་འོད་རྟགས་སྤོ་བ།

(End)

མིག་སྔའི་ཕྲེང་གི་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་དྲ་མིག་ཅིག་ལ་འོད་རྟགས་སྤོ་བ།

Shift+Home

Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.

Shift+End

Selects cells from the current cell to the last cell of the current row.

Shift+Page Up

Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.

Shift+Page Down

Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+གཡོན་མཐེབ་ལ་

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.

+གཡོན་མཐེབ་ལ་

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+མདའ་རྩེ་སྟོང་མ་

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.

+འོག་མཐེབ་ལ་

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.

+Shift+ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the Ctrl+Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.

+ Page Up

གཡོན་ལ་ལས་ཁྲ་སྤོ་བ།

In the print preview: Moves to the previous print page.

+Page Down

གཡས་ལ་འོག་གི་རེའུ་མིག་ཅིག་སྤོ་བ།

In the print preview: Moves to the next print page.

+O

གཡོན་ལ་གསལ་ཡོལ་གྱི་ཤོག་ངོས་ཤོག་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད།

+O

གཡས་ལ་གསལ་ཡོལ་གྱི་ཤོག་ངོས་ཤིག་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད་པ།

+ Page Up

གོང་གི་ལས་ཁྲ་ཞིག་མིག་སྔའི་བདམས་པའི་ལས་ཁྲའི་ནང་གསབ་སྐོང་གྱིས། གལ་ཏེ་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ལས་ཁྲ་ཡོད་ཚད་བདམས་ན་ དེས་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ཀྱིས་གོང་གི་ལས་ཁྲ་ཁོ་ན་འདེམས། གོང་གི་ལས་ཁྲ་ནི་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲར་འགྱུར་རོ།

+Page Down

གཤམ་གྱི་ལས་ཁྲ་ཞིག་མིག་སྔའི་བདམས་པའི་ལས་ཁྲར་གསབ་སྣོན་བྱ། གལ་སྲིད་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ལས་ཁྲ་ཡོད་ཚད་བདམས་ན་ འདིས་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ཀྱིས་གཤམ་གྱི་ལས་ཁྲ་ཁོ་ན་འདེམས། གཤམ་གྱི་ལས་ཁྲ་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲར་འགྱུར་རོ།

+F1

དེའི་ནང་"*"ནི་གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་བའི་ནང་གི་སྒྱུར་ཐབས་མཚོན་རྟགས་ཡིན་

འོད་རྟགས་གནས་སའི་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས། གནས་འདིའི་ས་ཁོངས་ནི་གཞི་གྲངས་ལྡན་པའི་མུའབྲེལ་དྲ་མིག་ཚོ་ཞིག་ཡིན་ དེའི་ཕྱོགས་བཞིའི་ཕྲེང་དང་སྟར་ཚང་མ་སྟོང་པ་ཡིན།

+F1

དེའི་ནང་ "/"ནི་གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ངུའི་ནང་གི་བགོས་ཐབས་མཚོན་རྟགས་ཡིན་

འདོ་རྟགས་གནས་སའི་མིག་མངས་སྤྱི་འགྲོས་ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས།

+ Page Up

Insert cells (as in menu Insert - Cells)

+End

Delete cells (as in menu Edit - Delete Cells)

(Enterམཐེབ་) བྲིས་རྟགས་བཀོད་པའི་གཞི་གྲངས་ཚོའི་ནང་སྤྱད་པ་

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+Shift+1(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་བའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་མིན་པ་)

Displays or hides the formulas instead of the values in all cells.


note

The ` key is located next to the "1" key on most English keyboards. If your keyboard does not show this key, you can assign another key: Choose Tools - Customize, click the Keyboard tab. Select the "View" category and the "Toggle Formula" function.


གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་བྱེད་ནུས་མཐེབ་

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

+F1

མིག་སྔའི་དྲ་མིག་གི་ཟུར་སྣོན་གྱི་ཟུར་མཆན་མངོན་པ་

F2

རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་པ་མ་ཟད་འོད་རྟགས་མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་མཇུག་རྫོགས་སར་སྤོ་དགོས། ཡང་བསྐྱར་ཕྱིར་འཐེན་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་གནོན་དགོས།

གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་གནས་སའི་ནང་འཇུག་གི་ལྟོས་ཟླའི་གླེང་སྒྲོམ་ལ་ཆེས་ཆུང་ཤོས་ཅན་གྱི་གནོན་མཐེབ་ལྡན་ན་ གླེང་སྒྲོམ་འདི་སྐུས་འདུས་བྱེད་ འོན་ཀྱང་སྔར་བཞིན་ནང་འཇུག་སྒྲོམ་མཐོང་ བསྐྱར་དུ་ F2 མཐེབ་གནོན་ན་གླེང་སྒྲོམ་ཧྲིལ་པོ་མངོན་ནོ།

+F2

"རྟེན་གྲངས་ཕྱོགས་སྟོན་"ཁ་ཕྱེ་བ།

Shift++F2

འོད་རྟགས་ནང་འཇུག་ཕྲེང་ལ་སྤོ་བ་ མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ལ་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

+F3

མིང་མཚན་འཇོག་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ།

Shift++F4

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཐོན་ཁུངས་དེ་དམ་ཆས་མངོན་པའམ་གབ་སྦས།

F4

ཡིག་དུམ་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་ནང་ ལྟོས་བཅས་སམ་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་བསྐྱར་དུ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད། (དཔེར་ན་ A1, $A$1, $A1, A$1)

(F5)

ལས་རོགས་མངོན་པའམ་གབ་སྦས།

(Shift)(F5)

ཁོངས་གཏོགས་དྲ་མིག་འདེད་པ།

Shift+F9

འདྲེན་སྤྱོད་དྲ་མིག་འདེད་པ།

Shift++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

མིག་སྔའི་ལས་ཁྲར་འབྲི་སྦྱོར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད།

+F7

གལ་ཏེ་མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ལ་ཡི་གེ་ལྡན་ན་ མིང་གཅིག་དོན་མང་ཚིག་མཛོདཁ་ཕྱེ་དགོས།

(F8)

གཞན་པ་འདེམས་པའི་མ་ཚུལ་ཁ་ཕྱེ་/ཁ་བརྒྱབ། མ་ཚུལ་འདིའི་ནང་མདའ་རྩེ་མཐེབ་ཅིག་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་དྲ་མིག་གཞན་ཞིག་གིས་བདམས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད།

+F8

གྲངས་ཐང་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་མངོན་གསལ་དུ་མངོན་པ།

F9

ལས་ཁྲའི་ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་ཡོད་ཚད་བསྐྱར་དུ་རྩིས་རྒྱག་རྒྱུ།

+Shift+ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་

Recalculates all formulas in all sheets.

+F9

བདམས་པའི་རིས་མཚོན་གསར་བརྗེ།

+F2

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

(Shift)(F11)

ཡིག་ཚགས་མ་པང་འཛུགས་པ།

Shift+F11

མ་པང་གསར་བརྗེ།

F12

བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ཚོ་སྒྲིག

+F12

བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད་གཏོང་བ།

+ Shift + ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་

Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+O

Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+ Shift + ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་

མིག་སྔའི་སྟར་གྱི་སྟར་ཞེང་འཕར་སྣོན།

+ Shift + ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་

མིག་སྔའི་སྟར་གྱི་ཞེང་ཚད་ཆུང་དུ་གཏོང་བ།

+ Shift + ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་

མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ལ་སྟར་ཞེང་དང་ཕྲེང་གི་མཐོ་ཚད་ལེགས་ཤོས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།


མྱུར་བདེའི་མཐེབ་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་དྲ་མིག་སྤྱོད་པ།

གཤམ་གྱི་དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་ཐད་ཀར་མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ནས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

ཕན་འབྲས་

+Shift+1(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་བའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་མིན་པ་)

Open Format Cells dialog

+Shift+1(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་བའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་མིན་པ་)

སིལ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་གནས་གྲངས་ སྟོང་གནས་བར་གཅོད་རྟགས་

+Shift+2(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ངུའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་མིན་པ་)

ཚད་ལྡན་སྟོན་གྲངས་རྣམ་གཞག་

+Shift+3(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ངུའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་མིན་པ་)

ཚད་ལྡན་ཚེས་གྲངས་རྣམ་གཞག་

+Shift+4(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ངུའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་མིན་པ་)

ཚད་ལྡན་དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་

+Shift+5(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ངུའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་མིན་པ་)

ཚད་ལྡན་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་རྣམ་གཞག་(སིལ་གྲངས་ཚེག་རྗེས་ཀྱི་གནས་གཉིས་སོར་འཇོག་བྱེད་)

+Shift+6(གྲངས་ཀའི་མཐེབ་གཞོང་ཆུང་ངུའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་མིན་པ་)

ཚད་ལྡན་རྣམ་གཞག་


གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་སྤྱོད་པ་

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

འགག་གནད་ཚིག་འཚོག་པ་

ཕན་འབྲས་

Tab

གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གནོན་མཐེབ་དང་ས་ཁོངས་བར་དྲང་ཕྱོགས་ལ་མདོ་གནད་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད།

Shift+Tab

གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་ས་ཁོངས་དང་གནོན་མཐེབ་བར་མདོ་གནད་ལྡོག་ཕྱོགས་བརྗེ་འགྱུར་བྱེད་པ།

Up Arrow

མདོ་གནད་མིག་སྔའི་གླེང་སྒྲོམ་ས་ཁོངས་ནང་སྟེང་ལ་རྣམ་གྲངས་ཤིག་སྤོ་བ།

Down Arrow

མིག་སྔའི་གླེང་སྒྲོམ་ས་ཁོངས་ནང་མདོ་གནད་འོག་ལ་རྣམ་གྲངས་གཅིག་སྤོ་བ།

Left Arrow

མདོ་གནད་མིག་སྔའི་གླེང་སྒྲོམ་ས་ཁོངས་ནང་གཡོན་ལ་རྣམ་གྲངས་ཤིག་སྤོ་བ།

Right Arrow

མིག་སྔའི་གླེང་སྒྲོམ་ས་ཁོངས་ནང་མདོ་གནད་གཡས་ལ་རྣམ་གྲངས་གཅིག་སྤོ་བ།

Home

མིག་སྔའི་གླེང་སྒྲོམ་ས་ཁོངས་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་པོ་འདེམས་པ།

End

མིག་སྔའི་གླེང་སྒྲོམ་ས་ཁོངས་ནང་གི་ཆེས་མཇུག་མཐའི་རྣམ་གྲངས་འདེམས་པ།

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

མིག་སྔའི་ཡིག་དུམ་གནས་ས་གཅིག་གོང་དུ་སྤོར།

+Down Arrow

མིག་སྔའི་ཡིག་དུམ་གནས་ས་གཅིག

+Left Arrow

མིག་སྔའི་ཡིག་དུམ་གཡོན་ལ་གནས་ས་ཞིག་སྤོ་བ།

+Right Arrow

མིག་སྔའི་ཡིག་དུམ་གཡས་ལ་གནས་ས་ཞིག་སྤོ་བ།

+Home

མིག་སྔའི་ཡིག་དུམ་གནས་ས་ཨང་དང་པོར་སྤོ་བ།

+End

མིག་སྔའི་ཡིག་དུམ་ཆེས་མཇུག་མཐའི་གནས་སར་སྤོ་བ།

Delete

སུབ་པའི་ས་ཁོངས་ནང་གི་མིག་སྔའི་ཡིག་དུམ།


Please support us!