Calculate

Commands to calculate formula cells.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...


ཡང་བསྐྱར་རྩིས་རྒྱག

Recalculates formula cells.

རང་འགུལ་རྩིས་རྒྱག

རང་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་ཡོད་ཚད་བསྐྱར་དུ་རྩིས་རྒྱག་བྱེད།

Please support us!