ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ།

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་ནོར་འཁྲུལ་ཆ་འཕྲིན་མངོན་པའི་ཧུང་ཞིག་སྒུལ་སློང་བྱ་ཐུབ། ཤོག་ངོས་དེའི་མཇུག་བསྡུའི་མཚམས་སུ་དཔེ་གཞིའི་ཧུང་ཞིག་མཁོ་དོན་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


ནུས་མེད་ཐང་ནང་འཇུག་བྱ་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ་མངོན་པ།

Displays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell. If enabled, the message is displayed to prevent an invalid entry.

གནས་ཚུལ་དེ་གཉིས་ལ་མཚོན་ན་ གལ་ཏེ་"མཚམས་འཇོག"འདེམས་ན་ནུས་མེད་ཀྱི་གཤར་བྱང་སུབ་པ་དང་སྦྲགས་དྲ་མིག་དེ་བསྐྱར་དུ་དེ་སྔོན་གྱི་གྲངས་ཐང་ནང་འཇུག་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྩིས་མེད་ [ཐ་ཚིག] དང་ [ཆ་འཕྲིན།] གླེང་སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཡང་ན་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་"གཏན་འཁེལ།་"གནོན་མཐེབ་མནན་ནས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་ན་ནུས་མེད་ཀྱི་གཤར་བྱང་སུབ་ཀྱི་མེད།

ནང་དོན།

བཀོལ་སྤྱོད།

དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱ་སྐབས་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་འདེམས་དགོས། "མཚམས་འཇོག་"བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་ནུས་མེད་ཐང་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ ངེས་པར་དུ་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་གླེང་སྒྲོམ་དེ་ཁ་རྒྱག་ཐུབ། "ཐ་ཚིག་"དང་"ཆ་འཕྲིན་"བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་མངོན་པར་བྱེད་ "གཏན་འཁེལ་"འམ་རྩིས་མེད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱག་ འོན་ཏེ་རྩིས་མེད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ་ཁོ་ནས་ཕན་མེད་ནང་འཇུག་ཁས་མི་ལེན་པ་བྱ་ཐུབ།

མིག་བཤར།

ཧུང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ དེ་ཁྲོད་ནས་ཧུང་ཞིག་འདེམས་ཆོག་ དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱ་སྐབས་ཧུང་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་བདེ་བ་ཡོད། ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ་མངོན་རྗེས་ཧུང་ལག་བསྟར་བྱེད།

ཁ་བྱང་།

ཧུང་ཁ་བྱང་ནང་འཇུག་གམ་དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་མངོན་པའི་སྐབས་མངོན་དགོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཆ་འཕྲིན་ནང་འཇུག་བྱེད།

ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ།

དྲ་མིག་ནང་ནུས་མེད་གཞི་གྲངས་ཐོན་པའི་སྐབས་མངོན་དགོས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ནང་འཇུག་བྱ།

Sample macro:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Please support us!