ཆ་རྐྱེན།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་ལ་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་འདེམས་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


དཔེར་ན་ གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་གཏན་ཁེལ་བྱས་ཆོག་ :"1 ནས་ 10 བར་གྱི་གྲངས་ཀའམ་""ཡིག་རྟགས་ 20 ལས་མ་བརྒལ་བའི་ཡི་གེ་"

ཆོག་པ།

འདེམས་པའི་དྲ་མིག་ལ་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་འདེམས་གཞི་འདེམས་པ།

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་འདེམས་རུང་།

ཆ་རྐྱེན།

ཕན་ནུས

ཐང་ཡོད་ཚད།

ཚད་བཀག་མེད།

Whole numbers

ཆ་རྐྱེན་དེ་དང་འཚམས་པའི་ཧྲིལ་གྲངས་ཁོ་ན།

བཅུ་གོང་སྒྲིལ་ལུགས།

ཆ་རྐྱེན་དེ་དང་འཚམས་པའི་གྲངས་ཀ་ཡོད་ཚད།

ཚེས་གྲངས།

ཆ་རྐྱེན་དེ་དང་ཡོངས་སུ་འཚམས་པའི་བཅུ་གོང་སྒྲིལ་གྱི་གྲངས་ཐང་ཡོད་ཚད། ནང་འཇུག་བྱས་པའི་གྲངས་ཐང་དེ་ཐེངས་རྗེས་མར་གླེང་སྒྲོམ་དེ་སྒུལ་སློང་བྱ་སྐབས་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་རྣམ་གཞག་ཅན་བཟོ།

དུས་ཚོད།

ཆ་རྐྱེན་དེ་དང་ཡོངས་སུ་འཚམས་པའི་བཅུ་གོང་སྒྲིལ་གྱི་གྲངས་ཐང་ཡོད་ཚད། ནང་འཇུག་བྱས་པའི་གྲངས་ཐང་དེ་ཐེངས་རྗེས་མར་གླེང་སྒྲོམ་དེ་སྒུལ་སློང་བྱ་སྐབས་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་རྣམ་གཞག་ཅན་བཟོ།

དྲ་མིག་ས་ཁོངས།

དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་བདམས་པའི་ཐང་ཁོ་ན་ཆོག དྲ་མིག་ས་ཁོངས་གསལ་པོར་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག་ ཡང་ན་མིང་བཏགས་ཟིན་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་ཤིག་གམ་མིང་བཏགས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་ཤིག་ཡིན་ཆོག། ས་ཁོངས་དེ་ཕྲེང་གཅིག་སྟར་གཅིག་གི་དྲ་མིག་ཆེ་བས་གྲུབ་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཕྲེང་མང་སྟར་མང་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཡོད་ན་སྟར་དང་པོ་ཁོ་ན་ཉེར་བར་སྤྱོད།

རེའུ་འགོད།

རེའུ་འགོད་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་ཐང་ངམ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་ཁོ་ན་ཆོག། ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་དང་ཐང་མཉམ་བསྲེས་བྱས་ཆོག་ གྲངས་ཀ་ནི་དེ་དག་གི་ཐང་དང་མཚུངས་ གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་འགོད་ནང་གྲངས་ཀ་ 1ནང་འཇུག་བྱེད་ན་གཤར་བྱང་100% ཡང་སྔར་བཞིན་ནུས་པ་ལྡན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.


ཡི་གེའི་རིང་ཚད།

རིང་ཚད་དང་ཆ་རྐྱེན་འཚམས་པའི་གཤར་བྱང་།

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


དྲ་མིག་སྟོང་པ་བྱས་ཆོག

འདེམས་པའི་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་ས་ཁོངས་ནང་དུ་དྲ་མིག་སྟོང་པ་འདུས་ཆོག

འདེམས་པའི་རེའུ་འགོད་མངོན་པ།

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

རིམ་འཕར་ལ་གཞིགས་ནས་གཤར་བྱང་སྟར་སྒྲིག་བྱེད།

བདམས་པའི་རེའུ་འགོད་ལ་རིམ་འཕར་ལ་གཞིགས་ནས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་ བསྐྱར་ཟློས་ཆ་རྣམ་ཚགས་ནས་དོར་དགོས། གལ་ཏེ་མ་འདེམས་ན་ གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་རིམ་སོར་ཉར་བྱ།

གཞི་གྲངས་ཁུངས།

ནང་འཇུག་ཐུམ་ལ་ནུས་ཐང་ངམ་ཡིག་དེབ་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འདུས་ཡོད།

གཤར་བྱང་།

ནུས་ལྡན་ཐང་ངམ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་གཤར་བྱང་ནང་འཇུག་བྱེད།

གཞི་གྲངས།

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

གྲངང་ཐང་།

Enter the value for the data validation option that you selected in the Allow box.

ཆུང་ཤོས།

ནང་འཇུག་ཆོག་པ་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་པའི་གཞི་གྲངས་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་འདེམས་གཞིའི་ཐང་ཆུང་ཤོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཆེ་ཤོས།

ནང་འཇུག་ཆོག་པ་སྒྲོམ་ནང་འདེམས་པའི་གཞི་གྲངས་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་འདེམས་གཞིའི་ཐང་ཆེ་ཤོས་ནང་འཇུག་བྱ།

Please support us!