གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ།

"གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག"གླེང་སྒྲོམ་ནང་"གཞི་གྲངས།"ས་ཁོངས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱ་ ཡང་ན་གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་ཕྲེང་ངམ་སྟར་ས་ཁོངས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱ་ ཐབས་ཤིས་གཉིས་ཀྱིས་སྒུལ་སློང་བྱས་པའི་གླེང་སྒྲོམ་འདུས་པའི་ནང་དོན་ནི་མི་མཚུངས་སོ།

རིགས་འབྱེད་ཕྱོགས་བསྡུས།

རྩིས་རྒྱག་བྱ་དགོས་པའི་རིགས་འབྱེད་ཕྱོགས་བསྡུས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མེད།

རིགས་འབྱེད་ཕྱོགས་བསྡུས་རྩིས་རྒྱག་མི་བྱེད།

རང་འགུལ།

རིགས་འབྱེད་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་འགུལ་རྩིས་རྒྱག་བྱེད།

སྤྱོད་པོ་མཚན་འཇོག

འདེམས་གཞི་དེ་འདེམས་ནས་དེ་རྗེས་རེའུ་འགོད་ནང་རྩིས་རྒྱག་བྱ་དགོས་པའི་རིགས་འབྱེད་ཕྱོགས་བསྡུས་རིགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

རྩིས་རྒྱག་སྒྲིག་སྲོལ།

Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected.

Show items without data

Includes empty columns and rows in the results table.

མིང་།

བདམས་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མིང་བསྒྲིགས་པ།

འདེམས་གཞི།

གླེང་སྒྲོམ་ཆེར་གཏོང་ངམ་སྐུམ་པ། དེ་བས་མང་གནོན་མཐེབ་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཁོ་ནར་ནུས་པ་ཐོན།

འདེམས་གཞི།

Opens the Data Field Options dialog. The Options button is visible for filters and column or row fields only.

གལ་ཏེ་དེ་བས་མང་གནོན་མཐེབ་བརྒྱུད་ནས་གླེང་སྒྲོམ་བཀྲམ་ན་གླེང་སྒྲོམ་ལ་གཤམ་གསལ་རྣམ་གྲངས་གསབ་སྣོན་བྱེད།

མངོན་པའི་ཐང་།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སོ་སོར་ཁྱེད་ཀྱིས་མངོན་པའི་རིགས་འདེམས་ཆོག རིགས་འགའ་ཤིག་གི་རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་དང་རྩ་བའི་གཤར་བྱང་ལ་མཚོན་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཟུར་སྣོན་ཆ་འཕྲིན་འདེམས་ཆོག

རིགས།

Select the type of calculating of the displayed value for the data field.

རིགས།

མངོན་པའི་ཐང་།

ཚད་གཞི།

མངོན་པའི་འབྲས་བུར་འགྱུར་ལྡོག་མེད།

ཁྱད་པར།

འབྲས་བུ་ཚང་མར་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འཐེན་(གཤམ་གསལ་ནང་དོན་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད་)པ་དང་སྦྲགས་ཁྱད་ཐང་མངོན། རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་ཕུད་པའི་སྤྱི་སྡོམས་དེ་འབྲས་བུ་སྟོང་པར་མངོན།

མིང་བཏགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས།

གལ་ཏེ་རྩ་བའི་རྣམ་གྲངས་མིང་ཞིག་གཏན་འཁེལ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་ནི་ཡིག་དུམ་རྣམ་གྲངས་ཚོ་སྒྲིག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ཡིན། དེའི་ནང་རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་དེ་གཏན་འཁེལ་བའི་རྩ་བའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་ཚབ་བྱེད།

རྣམ་གྲངས་གོང་མ་འམ་རྣམ་གྲངས་འོག་མ་

གལ་ཏེ་རྣམ་གྲངས་"རྣམ་གྲངས་གོང་མ།"འམ་"རྣམ་གྲངས་འོག་མ།"དེ་རྩ་བའི་རྣམ་གྲངས་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ན་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ནི་རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་ལ་སྤྱོད་པའི་མཐོང་རུང་ཁོངས་ཞུགས་ཀྱི་འབྲས་བུར་སྤྱོད་(རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་གྱི་རིམ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་གཞིགས་པ་)

བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་བ།

འབྲས་བུ་སོ་སོས་ཆ་སྙོམ་པར་དེའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་བགོས། འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་གི་གཏན་འཁེལ་ཐབས་ཤེས་དང་"ཁྱད་པར།"མཚུངས། རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་ཕུད་པའི་སྤྱི་སྡོམ་ནི་འབྲས་བུ་སྟོང་པར་མངོན།

ཁྱད་པར་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་བ།

འབྲས་བུ་སོ་སོ་ནས་དེའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འཐེན་པ་དང་སྦྲགས་དེའི་ཁྱད་ཐང་གིས་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་བགོས། འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་གི་གཏན་འཁེལ་ཐབས་ཤེས་དང་"ཁྱད་པར་"མཚུངས། རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་ཕུད་པའི་སྤྱི་སྡོམ་དེ་འབྲས་བུ་སྟོང་པར་མངོན།

ཡིག་དུམ་གང་རུང་ཞིག་ལ་གཞིགས་ནས་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས།

འབྲས་བུ་སོ་སོ་རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་ལ་གཞིགས་ནས་སྒྲིག་སྲོལ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་རྩ་བའི་ཡིག་དུམ་ལ་གནས་པའི་དེ་སྔོན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཁག་གི་སྡོམ་བཙལ་བ་གཉིས་སྣོན་པ་དང་སྦྲགས་སྤྱི་སྡོམ་མངོན།

འབྲས་བུ་ནི་རྒྱན་གཏན་ནས་སྡོམ་འཚོལ་རྩིས་རྒྱག་གི་ཐོབ་འབྲས་ཡིན་ མ་གཞི་འབྲས་བུ་སོ་སོར་མི་འདྲ་བའི་སྡོམ་འཚོལ་དང་རྟེན་གྲངས་སྤྱད་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན།

ཕྲེང་གཅིག་པའི་གཞི་གྲངས་སྤྱི་སྡོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་ཚད་ཟིན་པ་

འབྲས་བུ་སོ་སོས་"གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག"རེའུ་མིག་ནང་གི་ཕྲེང་དེའི་སྤྱི་སྡོམ་འབྲས་བུར་ཆ་སྙོམས་པར་བགོས། གལ་ཏེ་རིགས་འབྱེད་ཕྱོགས་བསྡུས་ནང་ལག་སྒུལ་གྱིས་འདེམས་པའི་སྡོམ་འཚོལ་རྟེན་གྲངས་ལྡན་ཡོད་ན་ སྔར་བཞིན་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྡོམ་འཚོལ་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམས་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

སྟར་གཅིག་པའི་གཞི་གྲངས་སྡོམ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་བ་ཟིན་པ།

འདི་དང་མཚུངས་པའི་"ཕྲེང་གཅིག་པའི་གཞི་གྲངས་སྤྱི་སྡོམ་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་ཚད་ཟིན་པ།"ཡིན་ནའང་གྲུབ་འབྲས་སྟར་གྱི་སྤྱི་སྡོམས་བེད་སྤྱད་ཆོག

སྤྱི་སྡོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་བ་ཟིན་པ།

"ཕྲེང་གཅིག་པའི་གཞི་གྲངས་སྡོམས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆའི་སྡུར་བ་ཟིན་པ།"དང་འདྲ་བ་ འོན་ཏེ་འབྲས་བུའི་གཞི་གྲངས་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པར་འགྱུར།

བཤེར་འདྲེན།

ཕྲེང་དང་སྟར་གྱི་སྤྱི་སྡོམས་དང་སྤྱི་སྡོམས་ཧྲིལ་པོས་སྤྱིར་གོང་གསལ་གྱི་གཅིག་མཚུངས་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་བསྟུན་པ་ཡིན་ གཤམ་གསལ་མཚོན་ཚུལ་རྩིས་རྒྱག་ལ་སྤྱོད།

( original result * grand total ) / ( row total * column total )


རྩ་བའི་ཡིག་དུམ།

Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation.

རྩ་བའི་རྣམ་གྲངས།

Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Please support us!