གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་སྐྱེ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་བཀོད་རྣམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Current selection.

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice, click OK to see Select Data Source dialog.


གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་གནོན་མཐེབ་ཀྱི་རྣམ་པས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་མངོན་པ་ ཁྱེད་ཀྱིས་གནོན་མཐེབ་དེ་དག་དྲུད་སྐྱེལ་གྱིས་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་མཚན་འཇོག་བྱེད།

པར་གཞི།

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་གི་བཀོད་རྣམ་མཚན་འཇོག་བྱ་དགོས་ན་ གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གནོན་མཐེབ་"ཤོག་ངོས་ཡིག་དུམ།"、"ཕྲེང་ཡིག་དུམ།"、"སྟར་ཡིག་དུམ།"དང་"གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ།"ས་ཁོངས་ལ་དྲུད་སྐྱེལ་བྱ། ཡང་ན་དྲུད་སྐྱེལ་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་དུ་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་སྟར་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

LibreOffice ཡིས་རང་འགུལ་གྱིས་"གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་"ས་ཁོངས་ནང་དྲུད་འཇུག་བྱས་པའི་གནོན་མཐེབ་ལ་ཤོག་བྱང་སྣོན་དགོས། ཤོག་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་མིང་ངམ་གཞི་གྲངས་དེ་གསར་འཛུགས་བྱེད་པའི་སྤྱི་འགྲོས་འདུས་ཡོད།

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་བེད་སྤྱོད་པའི་རྟེན་གྲངས་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་ "གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་"ས་ཁོངས་ནང་གི་གནོན་མཐེབ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱ་བ་དང་ "གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ།"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས་ ཡང་"ཕྲེང་ཡིག་དུམ།"འམ་"སྟར་ཡིག་དུམ།"ས་ཁོངས་ནང་གི་གནོན་མཐེབ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱ།

འདེམས་གཞི།

མངོན་པའམ་གབ་པ་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་ཟུར་སྣོན་འདེམས་གཞི་སྤྱོད་པར་ཡིན།

འབྲས་བུ།

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སྤྱོད་པའི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

Selection from

ཡིག་ལེན་པའི་སྦྲགས་ཡིག་གནས་ཡུལ་ཚུད་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་འདེམས་དགོས་

ནང་འཇུག་ས་ཁོངས་ནས།

ས་ཁོངས་ཤིག་འདེམས་པ་དང་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གི་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སྤྱོད།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ལ་གཞི་གྲངས་འདུས་ཡོད་ན་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་གཞི་གྲངས་དེ་བཀབ་པར་བྱེད། ད་ཡོད་གཞི་གྲངས་བརླག་པར་བཀག་འགོག་བྱ་དགོས་ན་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་རང་འགུལ་གྱིས་ས་ཁོངས་འདེམས་ཏེ་འབྲས་བུ་མངོན་ཐུབ།


སྟོང་ཕྲེང་སྣང་མེད།

གཞི་གྲངས་ཁུངས་ནང་གི་ཡིག་དུམ་སྟོང་པ་སྣང་མེད་བྱས་པ།

རིགས་འབྱེད་ཤན་འབྱེད།

ཤོག་བྱང་མེད་པའི་ཕྲེང་དེ་རང་འགུལ་གྱིས་གཤམ་གྱི་ཆེས་མཐོའི་རིགས་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་ རིགས་དེ་ཕྲེང་ཤོག་མཆན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

སྤྱི་སྡོམས་སྟར་གྲངས།

སྟར་རྩིས་རྒྱག་གི་སྤྱི་སྡོམ་རྩིས་རྒྱག་དང་མངོན་པ།

སྤྱི་སྡོམ་གྱི་ཕྲེང་།

ཕྲེང་རྩིས་རྒྱག་གི་སྤྱི་སྡོམ་རྩིས་རྒྱག་དང་མངོན་པ།

ཚགས་འདེམས་ཆས་སྣོན་གསབ་བྱས།

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཀྱི་"གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག"གི་རེའུ་མིག་ནང་"འཚགས་ཆས།"ཀྱི་གནོན་མཐེབ་ཅིག་གསབ་སྣོན་བྱེད།

"འཚགས་ཆས།"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པ།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་དེ་འདེམས་པ་དང་སྦྲགས་རེའུ་མིག་ནང་རྣམ་གྲངས་གར་རུང་གི་ཤོག་བྱང་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་པ་དང་རྣམ་གྲངས་དེའི་གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པའམ་གབ་ཐུབ། བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་དེ་གཙང་སེལ་དང་སྦྲགས་རེའུ་མིག་ནང་དྲ་མིག་གང་རུང་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་དྲ་མིག་དེའི་ནང་དོན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག།

"གཞི་གྲངས་གསལ་དྭངས་རེའུ་མིག་"གི་རེའུ་མིག་ནང་གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད།

གཤམ་གསལ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱེད་:

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྙོམ་ངོས་གཅིག་པའི་ནང་གྲལ་མཚེས་ཡིག་དུམ་ལྡན་པའི་ཡིག་དུམ་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ན་"གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པ་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བར་བྱེད་:

གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པ།

ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་ཞིབ་ཆ་ཤེས་འདོད་པའི་ཡིག་དུམ་འདེམས་དགོས།

Please support us!