རང་འགུལ་གྱིས་རིམ་དབྱེར་མངོན་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

གལ་ཏེ་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་སྤྱི་འགྲོས་སམ་འདྲེན་སྤྱོད་འདུས་ཡོད་ན་LibreOffice ཡིས་རང་འགུལ་གྱིས་བདམས་པའི་རྩ་འཛིན་མངོན་པར་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Group and Outline - AutoOutline.


དཔེར་ན་ གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ལ་གཟིགས་རོགས།

ཟླ་བ་དང་པོ།

ཟླ་བ་གཉིས་པ།

ཟླ་བ་གསུམ་པ།

དུས་ཚིགས་ཨང་ 1

ཟླ་བ་བཞི་པ།

ཟླ་བ་ལྔ་པ།

ཟླ་བ་དྲུག་པ།

དུས་ཚིགས་ཨང་ 2

100

120

130

350

100

100

200

400


དུས་ཚིགས་ཨང་ 1 དང་དུས་ཚིགས་ཨང་ 2པའི་དྲ་མིག་ནང་སོ་སོར་སྡོམས་བརྩིས་སྤྱི་འགྲོས་ཡོད་ གཡོན་འགྲམ་གྱི་དྲ་མིག་གསུམ་གྱི་སྡོམ་བརྩི་བར་སྤྱོད། གལ་ཏེ་[རང་འགུལ་གྱིས་རིམ་དབྱེར་མངོན་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད།]བཀའ་ཚིག་སྤྱོད་དགོས་ན་ རེའུ་མིག་དེས་རང་འགུལ་གྱིས་དུས་ཚིགས་དེ་གཉིས་ལ་གཞིགས་ནས་ཚོ་སྒྲིག་བྱེད།

རྩ་འཛིན་སུབ་དགོས་ན་རེའུ་མིག་དེ་འདེམས་རོགས་ དེ་རྗེས་[གཞི་གྲངས།] - [ཚོ་དང་རིམ་དབྱེ་མངོན་པ།་] - [རིམ་དབྱེ་མངོན་པ་གཙང་སེལ།]འདེམས་དགོས།

Please support us!