ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད།

བདམས་པའི་ནང་དོན་གྱི་ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད་བྱས། སྐོང་འཛུད་བྱས་པའི་ཚོ་སྒྲིག་ནང་དུ་ཚོ་སྒྲིག་ནང་ནས་མཇུག་མཐར་གསབ་སྣོན་བྱས་པའི་སྟར་དང་ཕྲེང་སུབ་པར་བྱ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ +F12

[ཡོ་བྱད་ཚང་གཅོ་བོ།]ཐོག་གི་རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

རིས་རྟགས།

ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་མེད།


ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད།

ཕྲེང་།

ཚོ་སྒྲིག་ནང་ནས་བདམས་པའི་ཕྲེང་སུབ་པ།

སྟར།

ཚོ་སྒྲིག་ནང་ནས་བདམས་པའི་སྟར་སུབ་པ།

Please support us!