ཚོ་དང་རིམ་དབྱེ་མངོན་པ།

You can create an outline of your data and group rows and columns together so that you can collapse and expand the groups with a single click.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Group and Outline.


གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་གབ་པ།

འོད་རྟགས་གནས་པའི་ཚོ་སྒྲིག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་གྱི་གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་གབ་པ། ཚོ་སྒྲིག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་ཡོད་ཚད་ཀྱི་གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་གབ་དགོས་ན་ རྩ་འཛིན་རེའུ་མིག་འདེམས་རོགས་ དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་ཚིག་དེ་འདེམས་རོགས།

གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པ།

འོད་རྟགས་གནས་པའི་ཚོ་སྒྲིག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་གྱི་གསལ་ཕྲའི་གཞི་གྲངས་མངོན་པ། ཚོ་སྒྲིག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་འཕྲིན་མངོན་དགོས་ན་སྔོན་ལ་རྩ་འཛིན་རེའུ་མིག་འདེམས་རོགས་ དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་ཚིག་དེ་འདེམས་རོགས།

ཚོ་སྒྲིག

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད།

བདམས་པའི་ནང་དོན་གྱི་ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད་བྱས། སྐོང་འཛུད་བྱས་པའི་ཚོ་སྒྲིག་ནང་དུ་ཚོ་སྒྲིག་ནང་ནས་མཇུག་མཐར་གསབ་སྣོན་བྱས་པའི་སྟར་དང་ཕྲེང་སུབ་པར་བྱ།

རང་འགུལ་གྱིས་རིམ་དབྱེར་མངོན་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད།

གལ་ཏེ་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་སྤྱི་འགྲོས་སམ་འདྲེན་སྤྱོད་འདུས་ཡོད་ན་LibreOffice ཡིས་རང་འགུལ་གྱིས་བདམས་པའི་རྩ་འཛིན་མངོན་པར་བྱེད།

རིམ་དབྱེ་མངོན་པ་གཙང་སེལ།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་ནས་རིམ་དབྱེར་མངོན་པ་སུབ་པ།

Please support us!