Consolidate

གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་རྟེན་གྲངས་སྤྱད་ནས་རང་ཚུགས་དྲ་མིག་གཅིག་གམ་མང་པོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་ མ་ཟད་འབྲས་བུ་དེ་དྲ་མིག་ཁྱབ་ཁོངས་གསར་པའི་ནང་མངོན།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Consolidate.


རྩིས་རྒྱག་སྒྲིག་སྲོལ།

ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་རྒྱག་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་རྟེན་གྲངས་འདེམས་པ།

གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་རྒྱག་བྱེད།

ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་རྒྱག་བྱ་དགོས་པའི་དྲ་མིག་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་པ།

ཁུངས་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས།

Specifies the cell range that you want to consolidate with the cell ranges listed in the Consolidation ranges box. Select a cell range in a sheet, and then click Add. You can also select the name of a predefined cell from the Source data range list.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

འཚགས་འདེམས་འབྲས་བུ་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱས།

ཁྱབ་ཁོངས་ནང་དྲ་མིག་དང་པོ་མངོན་པ་ ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་དེ་དྲ་མིག་དེའི་ནང་མངོན།

བསུབ་པ།

བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་འམ་གཏན་འཁེལ་མི་དགོས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།

གསར་སྣོན།

"ཁུངས་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས།"སྒྲོམ་ནང་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དྲ་མིག་ཁྱབ་ཁོངས་དེ་"གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་རྒྱག"སྒྲོམ་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱ།

འདེམས་གཞི།

འདེམས་གཞི།གཞན་དག་མངོན་པ།

Please support us!