Multiple Operations

མི་འདྲ་བའི་དྲ་མིག་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་ཆག་ འོན་ཀྱང་མི་འདྲ་བའི་ཞུགས་གྲངས་ཐང་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Multiple Operations.


ཟློས་མང་རྩིས་རྒྱག་ཉེར་སྤྱོད།

note

"ཕྲེང་"འམ་"སྟར་"སྒྲོམ་དེར་ངེས་པར་དུ་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་གི་དྲ་མིག་དང་པོའི་འདྲེན་སྤྱོད་འདུས་པ་བྱ་དགོས།


note

གལ་ཏེ་ཟློས་མང་རྩིས་རྒྱག་འདུས་པའི་ལས་དེབ་དྲ་མིག་ Microsoft Excelལ་འདྲེན་འཇུག་བྱས་ན་སྤྱི་འགྲོས་འདུས་པའི་དྲ་མིག་གི་གནས་ས་ངེས་པར་དུ་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ལ་རྦད་དེ་ལྟོས་ནས་མཚན་འཇོག་བྱ།


སྔོན་འཇོག

སྤྱི་འགྲོས།

ཟློས་མང་རྩིས་རྒྱག་ནང་བེད་སྤྱོད་དགོས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་གནས་པའི་དྲ་མིག་གི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཕྲེང།

གཞི་གྲངས་རེའུ་མིག་ནང་ཕྲེང་འགྱུར་ཚད་ལ་བརྩི་བའི་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱ།

སྟར།

གཞི་གྲངས་རེའུ་མིག་ནང་སྟར་འགྱུར་ཚད་ལ་སྤྱོད་པའི་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱ།

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

Please support us!