འདེམས་གཞི།

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Subtotals - Options tab.


ཚོ་ཆུང་བར་ཤོག་དབྱེ་བྱེད།

རིགས་འབྱེད་ཕྱོགས་བསྡུས་གཞི་གྲངས་ཚོ་སོ་སོའི་རྗེས་ཤོག་ལྷེ་གསར་པ་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱ།

ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་འབྱེད།

Recalculates subtotals when you change the case of a data label.

ས་ཁོངས་ནི་སྔོན་ལ་ཚོ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད།

ཚོ་དབྱེའི་འདེམས་གཞིའི་ཁཱ་རེ་རེའི་སྟེང་"རིམ་དབྱེ་གཞིགས་པ་"སྒྲོམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བའི་ས་ཁོངས་ནི་བདམས་པའི་སྟར་ལ་གཞིགས་ནས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད།

རིམ་སྒྲིག

རྣམ་གཞག་ཚུད་པ།

རིམ་སྒྲིག་སྐབས་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད།

རང་མཚན་འཇོག་རིམ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྲོལ།

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

རིམ་འཕར།

རིམ་སྒྲིག་ནི་ཐང་དམའ་ཤོས་ནས་འགོ་འཛུགས་ དཔེར་ན་ A ནས་ Z བར་རམ་ 0 ནས་ 9བར།

རིམ་འབེབས།

རིམ་སྒྲིག་ནི་ཐང་མཐོ་ཤོས་ནས་འགོ་འཛུགས་ དཔེར་ན་ Z ནས་ A བར་རམ་ 9 ནས་ 0བར།

Please support us!