མཐོ་རིམ་འཚགས་འདེམས།

མཐོ་རིམ་འཚགས་འདེམས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


འཚགས་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་ཡོངས་ཁུངས་ནི་(F)

མིང་བཏགས་པའི་ས་ཁོངས་འདེམས་པ་ ཡང་ན་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པའི་འཚགས་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་འདུས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

Options

འཚགས་འདེམས་འདེམས་གཞི་གཞན་དག་མངོན་པ།

ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་འབྱེད།

གཞི་གྲངས་འཚགས་འདེམས་སྐབས་ཡིག་འབྲུའི་ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་བ་འབྱེད།

ས་ཁོངས་ལ་སྟར་ཤོག་བྱང་འདུས་ཡོད།

དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྲེང་དང་པོའི་ནང་སྟར་ཤོག་བྱང་འདུས་ཡོད།

འཚགས་འདེམས་འབྲས་བུ་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱས།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ་དང་ དེ་རྗེས་འཚགས་འདེམས་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སྤྱོད་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས། ཡང་ན་ཐད་ཀར་དུ་སྟར་འགོད་ནང་མིང་བཏགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་འདེམས་ཆོག།

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་བེད་སྤྱོད།

འཚགས་འདེམས་སྐབས་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག གལ་ཏེ་ LibreOffice རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་ཚད་མཐུན་མཚོན་ཚུལ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ས་འདིར་

གལ་ཏེ་"བེད་སྤྱོད་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་ན་འཚགས་འདེམས་མཚན་འཇོག་སྐབས་ཡང་ན་ EQUAL (=)、NOT EQUAL (<>) དང་གཤམ་གསལ་རྟེན་གྲངས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་:DCOUNTA、DGET、MATCH、COUNTIF、SUMIF、LOOKUP、VLOOKUP དང་ HLOOKUP

བསྐྱར་ཟློས་གཞི་གྲངས་མ་འདུས་པ།

གཞི་གྲངས་རེའུ་འགོད་འཚགས་འདེམས་ནང་གི་བསྐྱར་ཟློས་ཕྲེང་ཕུད་པ།

འཚགས་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་སོར་ཉར།

"འདྲ་ཕབ་འབྲས་བུ་སླེབས་པ།"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ་དང་ དེ་རྗེས་གཞི་གྲངས་འཚགས་འདེམས་མངོན་པར་སྤྱོད་པའི་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་ཏེ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་འདེམས་ན་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་དང་ཁུངས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཐག་སྦྲེལ་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད། ངེས་པར་དུ་[གཞི་གྲངས་] - [མཚན་འཇོག་ས་ཁོངས་...] གནས་པའི་འོག་ཁུངས་ས་ཁོངས་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་ལ་མཚན་འཇོག་བྱས།དེ་ལྟར་སྤྱོད་པོས་གཤམ་གསལ་ཐབས་ཤེས་ལ་གཞིགས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འཚགས་འདེམས་ :བསྐྱར་ཟློས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་ཁུངས་ས་ཁོངས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་བ་དང་ དེ་རྗེས་[གཞི་གྲངས་] - [གསར་སྐྱེད་ས་ཁོངས་]འདེམས་པར་བྱ།

Applying Advanced Filters

  1. འཚག་འདེམས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཁྲའི་ཁོངས་ཀྱི་སྟར་ཁ་བྱང་དེ་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་ཁོངས་སྟོང་པར་འདྲ་ཕབ་རྗེས་ སྟར་ཁ་བྱང་འོག་གི་ཕྲེང་ནང་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་འཇུག ཕྲེང་ནང་ཆུ་སྙོམས་སྒྲིག་གི་གཞི་གྲངས་རྟག་ཏུ་གཏན་ཚིགས་རྟགས་"དང་"གིས་སྦྲེལ་ སྟར་ནང་དྲང་འཕྱང་རིམ་སྒྲིག་གི་གཞི་གྲངས་རྟག་ཏུ་"འམ་"ཡིས་སྦྲེལ།

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

གཞི་གྲངས་ཟིན་ཐོ་མང་དག་ཚུད་པའི་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ཁུར་སྣོན། ང་ཚོས་སྤྱོད་པ་ནི་འཁོར་རྒྱུགས།ཡིག་ཚགས་གཅིག་ཡིན་ འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་གཞན་གང་རུང་སྤྱད་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྟབས་བདེ་ཡོད། ཡིག་ཚགས་དེར་གཤམ་གྱི་པར་དབྱིབས་ཡོད།

A

B

C

D

E

1

ཟླ་བ།

ཚད་ལྡན།

ཚོང་དོན།

རྒྱས་སྤྲོད་བཟོ་ལྟ།

ཚང་ཆས།

2

ཟླ་དང་པོ།

125600

200500

240000

170000

3

ཟླ་གཉིས་པ།

160000

180300

362000

220000

4

ཟླ་བ་གསུམ་པ།

170000

སྒུག་པ།...


ཕྲེང་ 1 དེ་ཕྲེང་ཁ་བྱང་(ཡིག་དུམ་མིང་)དང་མཉམ་དུ་ཕྲེང་ 20 ལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད། ཕྲེང་ 21དང་22 སོགས་སོ་སོའི་ནང་ OR ཐག་སྦྲེལ་གྱི་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་འཇུག

A

B

C

D

E

20

ཟླ་བ།

ཚད་ལྡན།

ཚོང་དོན།

རྒྱས་སྤྲོད་བཟོ་ལྟ།

ཚང་ཆས།

21

ཟླ་དང་པོ།

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!