མཐོ་རིམ་འཚགས་འདེམས།

མཐོ་རིམ་འཚགས་འདེམས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


ཉེར་སྤྱོད་འཚག་འདེམས།

འཚགས་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་ཡོངས་ཁུངས་ནི་(F)

མིང་བཏགས་པའི་ས་ཁོངས་འདེམས་པ་ ཡང་ན་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པའི་འཚགས་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་འདུས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

འདེམས་གཞི།

འཚགས་འདེམས་འདེམས་གཞི་གཞན་དག་མངོན་པ།

Please support us!