Options

འཚགས་འདེམས་འདེམས་གཞི་གཞན་དག་མངོན་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - More Filters - Standard Filter... - Options label.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... - Options label.


འདེམས་གཞི།

ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་འབྱེད།

གཞི་གྲངས་འཚགས་འདེམས་སྐབས་ཡིག་འབྲུའི་ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་བ་འབྱེད།

ས་ཁོངས་ལ་སྟར་ཤོག་བྱང་འདུས་ཡོད།

དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཕྲེང་དང་པོའི་ནང་སྟར་ཤོག་བྱང་འདུས་ཡོད།

འཚགས་འདེམས་འབྲས་བུ་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱས།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ་དང་ དེ་རྗེས་འཚགས་འདེམས་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སྤྱོད་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས། ཡང་ན་ཐད་ཀར་དུ་སྟར་འགོད་ནང་མིང་བཏགས་ཀྱི་ས་ཁོངས་འདེམས་ཆོག།

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་བེད་སྤྱོད།

འཚགས་འདེམས་སྐབས་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག གལ་ཏེ་ LibreOffice རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་ཚད་མཐུན་མཚོན་ཚུལ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ས་འདིར་

གལ་ཏེ་"བེད་སྤྱོད་ཀུན་འཕྲོད་རྟགས་"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་ན་འཚགས་འདེམས་མཚན་འཇོག་སྐབས་ཡང་ན་ EQUAL (=)、NOT EQUAL (<>) དང་གཤམ་གསལ་རྟེན་གྲངས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་:DCOUNTA、DGET、MATCH、COUNTIF、SUMIF、LOOKUP、VLOOKUP དང་ HLOOKUP

བསྐྱར་ཟློས་གཞི་གྲངས་མ་འདུས་པ།

གཞི་གྲངས་རེའུ་འགོད་འཚགས་འདེམས་ནང་གི་བསྐྱར་ཟློས་ཕྲེང་ཕུད་པ།

འཚགས་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་སོར་ཉར།

"འདྲ་ཕབ་འབྲས་བུ་སླེབས་པ།"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ་དང་ དེ་རྗེས་གཞི་གྲངས་འཚགས་འདེམས་མངོན་པར་སྤྱོད་པའི་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་ཏེ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདི་འདེམས་ན་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་དང་ཁུངས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཐག་སྦྲེལ་རྒྱུན་མཐུད་བྱེད། ངེས་པར་དུ་[གཞི་གྲངས་] - [མཚན་འཇོག་ས་ཁོངས་...] གནས་པའི་འོག་ཁུངས་ས་ཁོངས་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་ལ་མཚན་འཇོག་བྱས།དེ་ལྟར་སྤྱོད་པོས་གཤམ་གསལ་ཐབས་ཤེས་ལ་གཞིགས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འཚགས་འདེམས་ :བསྐྱར་ཟློས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་ཁུངས་ས་ཁོངས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་བ་དང་ དེ་རྗེས་[གཞི་གྲངས་] - [གསར་སྐྱེད་ས་ཁོངས་]འདེམས་པར་བྱ།

གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས།

འདེམས་དགོས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་སམ་དེའི་མིང་མངོན་པ།

Options

Click the Options label to expand the dialog to show further options. Click again to restore the dialog.

Please support us!