འདེམས་གཞི།

རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་གཞན་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Sort - Options tab.


ཡིག་འབྲུའི་ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དབྱེ་བ།

སྔོན་ལ་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུར་གཞིགས་པ་དང་དེ་རྗེས་ཡིག་ཆུང་ཡིག་འབྲུར་གཞིགས་ནས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད། ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྐད་བརྡར་མཚོན་ན་ དམིགས་བསལ་ལས་སྣོན་ཐབས་ཚུལ་སྤྱོད་པར་བྱ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྐད་ཀྱི་ཟུར་མཆན་:"ཡིག་འབྲུའི་ཆེ་བྲིས་ཆུར་བྲིས་དབྱེ་བ་"བདམས་པ་དང་ རིམ་མང་རིམ་སྒྲིག་སྤྱད་ཆོག། རིམ་མང་རིམ་སྒྲིག་སྤྱད་ནས་གཤར་བྱང་དེ་དང་ཐོག་གཞི་རྩའི་རྣམ་པར་གཞིགས་ནས་སྡུར་བ་བྱ་བ་དང་དེའི་ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་དང་སྒྲ་གདངས་མཚོན་རྟགས་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོའི་ཐང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ན་རིམ་གཞན་སྡུར་བའི་ནང་དེའི་སྒྲ་གདངས་མཚོན་རྟགས་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱ། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོའི་ཐང་སྔར་མུས་བཞིན་མཚུངས་ན་རིམ་གསུམ་སྡུར་བའི་ནང་དེའི་ཆེ་ཆུང་དང་ཡིག་ཚགས་ཞེང་ཚད་དང་འཇར་ཡིག་གི་དབྱངས་གསལ་ཁྱད་པར་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད།


ས་ཁོངས་སུ་སྟར་/ཕྲེང་ཤོག་བྱང་འདུས།

རིམ་སྒྲིག་བྱ་སྐབས་བདམས་པའི་ལས་ཁྲའི་ས་ཁོངས་ནང་གི་ཕྲེང་དང་པོའམ་སྟར་དང་པོ་ཧོལ་རྒྱུགས་ཤོར། གླེང་སྒྲོམ་མཐིལ་ངོས་ཀྱི་"ཁ་ཕྱོགས་"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ནང་གི་མིང་དང་བྱེད་ནུས་བཀོད་སྒྲིག་མཚན་འཇོག་བྱེད།

རྣམ་གཞག་ཚུད་པ།

མིག་སྔའི་དྲ་མིག་གི་རྣམ་གཞག་སོར་ཉར་བྱེད།

Enable natural sort

Natural sort is a sort algorithm that sorts string-prefixed numbers based on the value of the numerical element in each sorted number, instead of the traditional way of sorting them as ordinary strings. For instance, let's assume you have a series of values such as, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. When you put these values into a range of cells and run the sort, it will become A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. While this sorting behavior may make sense to those who understand the underlying sorting mechanism, to the rest of the population it seems completely bizarre, if not outright inconvenient. With the natural sort feature enabled, values such as the ones in the above example get sorted "properly", which improves the convenience of sorting operations in general.

ལ་རིམ་སྒྲིག་འབྲས་བུ་འདྲ་ཕབ།

རིམ་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འདྲ་ཕབ་བྱ།

རིམ་སྒྲིག་འབྲས་བུ།

ཁྱེད་ཀྱིས་དེའི་ནང་རིམ་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་ཀྱི་མིང་བཏགས་ཟིན་པ་མངོན་པ་དྲ་མིག་ས་ཁོངས།་འདེམས་པའམ་ཡང་ན་ནང་འཇུག་སྒྲོམ་ནང་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

རིམ་སྒྲིག་འབྲས་བུ།

རིམ་སྒྲིག་རེའུ་འགོད་མངོན་པ་ལ་སྤྱོད་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་འཇུག་བྱེད་པའམ་རེའུ་འགོད་ནང་ནས་མིང་བཏགས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་འདེམས་པར་བྱའོ།

རང་མཚན་འཇོག་རིམ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྲོལ།

འདིར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་ དེ་རྗེས་བེད་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པའི་རང་མཚན་འཇོག་རིམ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྲོལ་འདེམས་དགོས།

རང་མཚན་འཇོག་རིམ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྲོལ།

Select the custom sort order that you want to apply. To define a custom sort order, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists .

སྐད་བརྡ།

སྐད་བརྡ།

རིམ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་སྐད་བརྡ་འདེམས་པ།

འདེམས་གཞི།

སྐད་བརྡའི་རིམ་སྒྲིག་འདེམས་གཞི་འདེམས་པ། དཔེར་ན་ འཇར་མན་སྐད་ཡིག་ལ་"ཁ་པར་ཨང་གྲངས་དེབ།"འདེམས་གཞིའི་ཁཱ་འདེབས་རྗེས་བང་སྒྲིག་སྐབས་དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲ་འགྱུར་ཡིག་རྟགས་འདུས།

ཁ་ཕྱོགས།

སྟར་ལ་གཞིགས་ནས་རིམ་པ་སྒྲིག

བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་བྱ་འགུལ་སྟར་ནང་གི་གྲངས་ཐང་ལ་གཞིགས་ནས་ཕྲེང་ལ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད།

ཕྲེང་ལ་གཞིགས་ནས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད།

བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ བྱ་འགུལ་ཕྲེང་ནང་གི་གྲངས་ཐང་ལ་གཞིགས་ནས་སྟར་ལ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད།

གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས།

རིམ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་མངོན་པ།

Please support us!