Define Range

ལས་ཁྲའི་ནང་བདམས་པའི་དྲ་མིག་གཡར་ནས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁྱབ་ཁོངས་མཚན་འཇོག་བྱ།

note

གྲུ་བཞིའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་ཁོ་ན་འདེམས་པ།


བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Data - Define Range.


མིང་།

མཚན་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་ ཡང་ན་རེའུ་འགོད་ནང་ད་ཡོད་ཀྱི་མིང་ཞིག་འདེམས་དགོས།

ས་ཁོངས།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་མངོན་པ།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

གསར་སྣོན་/བཅོས་སྒྱུར།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་སུ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁྱབ་ཁོངས་རེའུ་འགོད་སྣོན་འཇུག་བྱ་ ཡང་ན་ད་ཡོད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁྱབ་ཁོངས་བཟོ་བཅོས་བྱ།

བསུབ་པ།

གཏན་འཁེལ་རྗེས་བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།

འདེམས་གཞི།

གང་མང་མངོན་པ་འདེམས་གཞི།

Please support us!