རྐྱང་འགྱུར་ཚད་འགྲོལ་བ།

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་རྒྱུ་གཅིག་ཆ་མཉམ་ཚུལ་འགྲོལ་བར་སྤྱོད། འགྲོལ་བ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་རྗེས་འབྲས་བུའི་གླེང་སྒྲོམ་མངོན་པར་འགྱུར་ནས་དྲ་མིག་ནང་ཐད་ཀར་དུ་འབྲས་བུ་དང་དམིགས་འབེན་ཐང་ཉེར་སྤྱོད་བདེ་བ་ཡོང་།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Goal Seek.


ཁས་ལེན།

ཆ་ཤས་འདི་དག་སྤྱི་འགྲོས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་མཚན་འཇོག

སྤྱི་འགྲོས་དྲ་མིག

སྤྱི་འགྲོས་དྲ་མིག་ནང་ སྤྱི་འགྲོས་ཚུད་པའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱེད། དེ་ལ་མིག་སྔའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་འདུས་ཡོད། ལས་ཁྲའི་ནང་དྲ་མིག་གཞན་ཞིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ ཡིག་སྒྲོམ་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱ།

དམིགས་ཚད་ཐང་།

རེ་བར་ཐོབ་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་གསར་པའི་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྱུར་ཚད་དྲ་མིག

ལེགས་སྒྲིག་བྱ་དགོས་པའི་གྲངས་ཐང་འདུས་པའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དམིགས་འབེན་གྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་བར་བྱེད།

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Please support us!