རྗེས་འདེད་མདའ་རྩེ་ལག་སྒུལ་གསར་བརྗེས།

ལས་ཁྲའི་ནང་གི་རྗེས་འདེད་མདའ་རྩེ་ཡོད་ཚད་བསྐྱར་དུ་འགོད་བྲིས་བྱེད། རྗེས་འདེད་མདའ་རྩེ་བསྐྱར་དུ་འགོད་བྲིས་བྱ་སྐབས་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཟིན་པའི་སྤྱི་འགྲོས་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Detective - Refresh Traces.


ཡིག་ཚགས་ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་ཞིབ་འབེབས་མདའ་རྩེ་དེ་གཤམ་གྱི་གནས་ཚུལ་སྐབས་གསར་བརྗེས་བྱེད།

Please support us!