ཁོངས་གཏོགས་དྲ་མིག་རྗེས་འདེད།

མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ནང་གི་ཐང་ལ་རག་ལས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ལ་རྗེས་འདེད་མདའ་རྩེ་འགོད་བྲིས་བྱེད།

མིག་སྔའི་དྲ་མིག་དང་མཉམ་དུ་སྤྱི་འགྲོས་གཅིག་སྤྱོད་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཡོད་ཚད་ནི་སྔོན་པའི་སྒྲོམ་སྤྱད་ནས་འབུར་དུ་མངོན་པར་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Detective - Trace Dependents.

མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ Shift+F5


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

བྱེད་ནུས་དེ་རིམ་པ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱེད། དཔེར་ན་ མིག་སྔར་རྗེས་འདེད་རིམ་པ་ཞིག་སྒུལ་སློང་བྱས་ཏེ་མདུན་ཕྱོགས་པའི་རྗེས་འདེད་མངོན་པ་ (ཡང་ན་རྒྱབ་དུ་ཕྱོགས་པའི་རྗེས་འདེད་)ན་བསྐྱར་དུ་རྗེས་འདེད་བྱེད་ནུས་སྒུལ་སློང་གིས་གཤམ་གྱི་རྗེས་འདེད་རིམ་པ་མཐོང་ཐུབ།


Please support us!