ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས།

ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས།བཀའ་ཚིག་བེད་སྤྱད་ན་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་འབྱེད་ཆོག་ LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་བཀོད་སྒྲིག་ལ་སྤྱོད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Menu Tools - Language - Hyphenation.


རང་འགུལ་ཕྲེང་བརྗེ།བྱེད་ནུས་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ཁོ་ནར་གཞིགས་ནས་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་རང་འགུལ་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་ཁ་ཕྱེ་ཆོག

དྲ་མིག་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་འདེམས་པ།

  1. བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་པའི་དྲ་མིག་བདམས་པ།

  2. [ཡོ་བྱད།] - [ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས།...]འདེམས་པ།

  3. "དྲ་མིག་རྣམ་གཞག"གླེང་སྒྲོམ་མངོན་པར་འགྱུར་ དེའི་ནང་གི་"སྙོམས་གཤིབ།"འདེམས་གཞིའི་ཁཱ་ཡི་ཤོག་ངོས་ནི་ཁ་ཕྱེ་བའི་གནས་སྟངས་ཡིན།

  4. "རང་འགུལ་ཕྲེང་བརྗེ།"དང་"ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་བེད་སྤྱོད།"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་པ།

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས།

  1. རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ཞིག་བདམས་པ།

  2. [ཡོ་བྱད།] - [ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས།...]འདེམས་པ།

  3. བཀའ་ཚིག་དེ་ཁོལ་སྤྱོད་བྱ་བའི་སྐབས་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ཁ་ཕྱེ་བའམ་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་ཁ་བརྒྱབ། བཀའ་ཚིག་དེའི་འགྲམ་འགྲིག་རྟགས་བརྒྱབ་ནས་མིག་སྔའི་གནས་སྟངས་མངོན།

Please support us!