གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་རྩོམ་སྒྲིག

Opens a dialog where you can specify the print range. You can also set the rows or columns which are to be repeated in every page.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


ཤོག་ལྷེ་རེ་རེའི་ཐོག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་གཏག་པར་བྱེད།

ལས་ཁྲའི་ནང་གི་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་མཚན་འཇོག

གཏག་པར་ས་ཁོངས།

རང་མཚན་འཇོག་གི་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་བཟོ་བཅོས་ལ་སྤྱོད།

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

གཡས་ཀྱི་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲེན་འཇུག་གམ་མིང་ནང་འཇུག་བརྒྱུད་ནས་གཏག་པར་ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་གཏག་པར་ས་ཁོངས་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ནང་གནས་ཡོད་ན་ ད་དུང་ཙིག་རྟགས་བརྒྱུད་ནས་ལས་དེབ་ནང་གཏག་པར་ས་ཁོངས་འདེམས་ཆོག

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཕྲེང་།

ཤོག་ལྷེ་རེ་རེར་གཏག་པར་བྱ་དགོས་པའི་ཕྲེང་འདེམས་པ་དང་ གཡས་ཀྱི་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་ཕྲེང་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱེད། དཔེར་ན་ "1"、"$1" འམ་ "$2:$3" ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ -སྤྱོད་པོ་མཚན་འཇོག་-མངོན། ཁྱེད་ཀྱིས་ -མེད་- འདེམས་ནས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་བསྐྱར་ཟློས་ཕྲེང་སུབ་དགོས།

གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཕྲེང་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནང་གནས་ན་ད་དུང་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་དྲུད་སྒུལ་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཕྲེང་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་སྟར།

ཤོག་ལྷེ་རེ་རེའི་གཏག་པར་བྱ་དགོས་པའི་སྟར་འདེམས་པ་དང་གཡས་ཀྱི་ཡིག་སྒྲོམ་ནང་སྟར་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱ་ དཔེར་ན་ "A"、"AB" འམ་ "$C:$E" ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ -སྤྱོད་པོ་མཚན་འཇོག་-མངོན། ཁྱེད་ཀྱིས་ -མེད་- འདེམས་ནས་མཚན་འཇོག་གིས་བསྐྱར་ཟློས་སྟར་སུབ་ཆོག

གལ་ཏེ་འོད་རྟགས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་སྟར་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནང་གནས་ན་ད་དུང་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་དྲུད་སྒུལ་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་སྟར་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

Please support us!