གཏག་པར་ས་ཁོངས།

གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་དོ་དམ་བྱེད། གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གི་དྲ་མིག་དེ་གཞི་ནས་གཏག་པར་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Print Ranges.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་སྒུལ་གྱིས་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་གང་ཡང་མཚན་འཇོག་བྱས་མེད་ན་ལས་དེབ་ཀྱིས་དྲ་མིག་སྟོང་པ་མིན་པ་ཡོད་ཚད་འདུས་པའི་རང་འགུལ་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད།


བཀོད་སྒྲིག

འགུལ་སྐྱོད་དེ་མིག་གམ་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་སི་བཀོད་སྒྲིག་བྱ།

གསབ་སྣོན།

མིག་སྔར་བདམས་པའི་ནང་དོན་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་གཏག་པར་ས་ཁོངས་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད།

སྟར་

མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཏག་པར་ཁྱབ་ཁོངས་རྩིས་མེད་བྱེད།

རྩོམ་སྒྲིག

Opens a dialog where you can specify the print range.

Please support us!