ལས་ཁྲ།

མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་སྤྱད་པའི་ལས་ཁྲ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་གཏག་པར་ཕྱིར་འདོན་ནང་འདུས་དགོས་པའི་གཞི་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དེ་མིན་ཁྱེད་ཀྱིས་གཏག་པར་གོ་རིམ་དང་ འགོ་ཤོག་ཤོག་ཨང་དང་ཤོག་ངོས་སྡུར་ཚད་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Page Style - Sheet tab.


གཏག་པར།

གཏག་པར་བྱ་དགོས་པའི་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གཞི་རྒྱུ་མཚན་འཇོག

ཕྲེང་ཁ་བྱང་དང་སྟར་ཁ་བྱང་།

སྟར་ཁ་བྱང་དང་ཕྲེང་ཁ་བྱང་གཏག་པར་དགོས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དྲ་རྒྱ

Prints out the borders of the individual cells as a grid. For the view on screen, make your choice under - LibreOffice Calc - View - Grid lines.

དཔྱད་མཆན།

ལས་དེབ་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་དཔྱད་མཚན་གཏག་པར་བྱེད། དཔྱད་མཆན་དང་ལྟོས་བཅས་དྲ་མིག་སྤྱོད་གཉིས་ཁེར་རྐྱང་གི་ཤོག་ངོས་སྟེང་གཏག་པར་བྱེད།

Objects/images

གཏག་པར་བྱས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་བྱ་ཡུལ་(གལ་ཏེ་གཏག་པར་བྱ་རུང་ན་)དང་རིས་དབྱིབས་འདུས་ཡོད།

རིས་མཚོན།

ལས་དེབ་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་རིས་མཚོན་གཏག་པར་བྱེད།

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ།

གཏག་པར་བྱས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ཡོད་ཚད་འདུས་ཡོད།

སྤྱི་འགྲོས།

དྲ་མིག་ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་གཏག་པར་བྱེད་པ་ལས་འབྲས་བུ་མིན།

ཀླད་ཀོར་ཐང་།

ཀླད་ཀོར་ཐང་འདུས་པའི་དྲ་མིག་གཏག་པར་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཤོག་ངོས་གོ་རིམ།

ལས་ཁྲའི་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་ནང་གཏག་པར་བྱ་ཐབས་མེད་པའི་ཚེ་ཤོག་མང་གཏག་པར་གྱི་གོ་རིམ་མཚན་འཇོག་བྱེད།

སྟང་ནས་འོག་ལ་ དེ་རྗེས་གཡས་སུ།

གཡོན་སྟར་ནས་ལས་ཁྲའི་མཐིལ་ངོས་ཀྱི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དྲང་འཕྱང་དུ་གཏག་པར་བྱེད།

གཡོན་ནས་གཡས་སུ་ དེ་རྗེས་གཤམ་ལ།

ལས་ཁྲའི་རྩེ་ཕྲེང་ནས་གཡས་སྟར་གྱི་གོ་རིམ་ལ་གཞིགས་ནས་གཏག་པར་བྱེད།

ཤོག་ཨང་དང་པོ།

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

སྡུར་ཚད་མངོན་པ།

གཏག་པར་བྱས་པའི་ལས་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ངོས་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རྐྱང་སྐུམ་མ་ཚུལ།

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

གཏག་པར་ཤོག་ངོས་བསྐུམ་པ་དང་ཆེར་གཏོང་།

རྐྱང་སྐུམ་རྐྱེན་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་གྱིས་གཏག་པར་གྱི་ཤོག་ངོས་ཡོད་ཚད་རྐྱང་སྐུམ་བྱེད།

རྐྱང་སྐུམ་རྐྱེན་རྒྱུ

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Shrink print range(s) to width/height

མིག་སྔའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་སྤྱད་པའི་ལས་ཁག་གི་འཕྲེད་ཕྱོགས་(ཞེང་)དང་གཞུང་ཕྱོགས་(མཐོ་)ཀྱི་གཏག་པར་ཤོག་གྲངས་ཆེ་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཤོག་ལྷེའི་ནང་གི་ཞེང་ཚད།

གཏག་པར་བྱ་སྐབས་འཕྲེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ཆེ་ཤོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཤོག་ལྷེའི་ནང་གི་མཐོ་ཚད།

གཏག་པར་བྱ་སྐབས་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ཆེ་ཤོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

Shrink print range(s) to number of pages

མིག་སྔའི་"ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་"ལྡན་པའི་ལས་ཁྲ་རེ་རེའི་གཏག་པར་བྱ་དགོས་པའི་ཤོག་ངོས་མང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ལས་ཁྲའི་སྡུར་བ་ནི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ནས་བསྐུམ་པར་བྱས་ཏེ་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་ཤོག་གྲངས་ལ་འཚམས་པར་བྱ།

ཤོག་གྲངས།

གཏག་པར་བྱ་སྐབས་འཕྲེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ཆེ་ཤོས་ནང་འཇུག་བྱེད།

Please support us!