གབ་པ་རྩིས་མེད།

བསྐྱར་དུ་མངོན་པ་བེད་སྤྱོད་[གབ་པ།]གབ་པའི་ལས་ཁྲར་བཀའ་ཚིག་ཕབ་པ། བཀའ་ཚིག་དེ་ཁོལ་སྤྱོད་བྱ་དགོས་ན་ལས་ཁྲ་གཅིག་ཁོ་ན་འདེམས་དགོས། ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་རང་འགུལ་གྱིས་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲ་འདེམས་པར་བྱས། གལ་ཏེ་ལས་ཁྲ་གཞན་འདེམས་དགོས་ན་ མཐེབ་གནོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སྒེའུ་ཁུང་མཐིལ་ངོས་ཀྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁྲའི་འདེམས་གཞིའི་ཁཱ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་འདེམས་པ་རྩིས་མེད་བྱེད་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Sheet - Show Sheet.


གབ་པའི་ལས་ཁྲ།

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Please support us!