ལས་ཁྲ།

ལས་ཁྲའི་མིང་དང་དེ་བཞིན་བདམས་པའི་ལས་ཁྲ་མངོན་པའམ་གབ་པ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Sheet.


བསྐྱར་མིང་འདོགས།

བཀའ་ཚིག་འདིས་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ དེའི་ནང་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲ་ལ་བསྐྱར་དུ་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱ་ཐུབ།

གབ་པ།

Hides selected rows or columns

གབ་པ་རྩིས་མེད།

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

གལ་ཏེ་ལས་ཁྲ་དེ་གབ་ཟིན་ན་ "ལས་ཁྲ་མངོན་པ་"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བར་བྱས་པས་བསྐྱར་དུ་མངོན་དགོས་པའི་ལས་ཁྲ་འདེམས་བདེ།

གཡས་ནས་གཡོན་བར།

Changes the orientation of the current sheet to Right-To-Left if CTL support is enabled.

Please support us!