གབ་པ།

Hides selected rows, columns or individual sheets.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Rows - Hide.

Choose Format - Columns - Hide.

Choose Sheet - Hide Sheet.


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

ལས་ཁྲ་ཧྲིལ་པོ་དགོས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁྲའི་ཤོག་བྱང་ནང་ལས་ཁྲ་འདེམས་ཆོག་ དེ་རྗེས་ [རྣམ་གཞག] - [ལས་ཁྲ།] - [གབ་པ།]འདེམས་ན་འཐུས། གལ་ཏེ་གབ་པའི་ལས་མཐོ་དེ་གཏན་འཁེལ་བའི་གཏག་པར་ས་ཁོངས་ནང་མི་གཏོགས་ན་དེ་གཏག་པར་བྱ་མི་ཐུབ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཕྲེང་རྟགས་/སྟར་རྟགས་ནང་གི་བར་བཅད་རྟགས་གཡར་ནས་གབ་པའི་ཕྲེང་ངམ་སྟར་བརྡར་གཅོད་བྱེད།


གབ་པའི་ཕྲེང་དང་སྟར་ལས་ཁྲ་མངོན་པ།

  1. གབ་པའི་བྱ་ཡུལ་འདུས་པའི་ས་ཁོངས་འདེམས་པ། ཡང་ན་ཕྲེང་ 1 སྟེང་ཕྱོགས་དང་སྟར་ A ཡི་གཡོན་ངོས་བཙིར་ཟུར་སའི་སྒྲོམ་སྤྱད་ནས་འདེམས་ཆོག། ལས་ཁྲར་མཚོན་ན་གོ་རིམ་དེ་དགོས་ངེས་མ་ཡིན།

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Please support us!