གཞི་གྲངས་མཚོན་པ་

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ དེའི་ནང་གཞི་གྲངས་མཚོན་གྲངས་ས་ཁོངས་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


གནས་འཚོལ་བའི་སྐབས་མིང་ཤན་འབྱེད་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་ཀྱི་དྲ་མིག་ནང་དོན་མིང་ལ་བརྩིས་ན་སྤྱི་འགྲོས་ནང་སྤྱད་པས་ - LibreOffice སྔོན་བཀོད་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཉིན་དང་ཟླ་བ་ཤན་འབྱེད་བྱེད་པ་དང་འདྲ་བར་མིང་དེ་དག་ཤན་འབྱེད། མིང་དེ་དག་སྤྱི་འགྲོས་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་ཁ་གསབ་བྱས་ཏེ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད། དེ་མིན་གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་མིང་ལ་ལྡན་པའི་སྔོན་ཐོབ་ཚད་དེ་རང་འགུལ་སྐྱེ་གྲུབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་མིང་ལས་མཐོ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ལས་ཁྲ་མི་འདྲ་བ་མང་པོའི་ནང་གཅིག་མཚུངས་ཤོག་བྱང་གི་གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་འདུས་པ་མཚན་འཇོག་བྱས་ཆོག། དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་འོག་LibreOffice གིས་ཐོག་མར་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་ས་ཁོངས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ བཤེར་འཚོལ་ཕམ་རྗེས་ལས་ཁྲ་གཞན་དག་གི་ས་ཁོངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད།


ས་ཁོངས།

གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་རེ་རེ་ཀྱི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་མངོན་པ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མཚོན་རྟགས་ས་ཁོངས་སུབ་དགོས་ན་ ས་ཁོངས་དེ་འདེམས་རྗེས་"སུབ་པ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་རོགས།

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

སྟར་ཤོག་བྱང་ཚུད་པ།

མིག་སྔའི་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་ནང་སྟར་ཤོག་བྱང་འདུས་ཡོད།

ཕྲེང་ཤོག

མིག་སྔའི་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་ནང་ཕྲེང་ཤོག་བྱང་འདུས་ཡོད།

གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ལ་སྤྱོད།

བདམས་པའི་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་ཕན་ཡོད་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། ས་ཁོངས་དེ་བཟོ་བཅོས་བྱ་དགོས་ན་ལས་ཁྲའི་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་རོགས་ མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་ས་ཁོངས་གཞན་དག་འདེམས་རོགས།

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

ཁྱེད་ནས་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་ས་ཁོངས་ཤིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ནས་གླེང་སྒྲོམ་རང་བཞིན་གྱིས་ཁུམས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་མ་ཐག་གླེང་སྒྲོམ་ཉིད་བསྐྱར་དུ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་གི་ཐོག་ནས་མངོན་ ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་དུ་མཐའ་སྒྲོམ་སྔོན་པོའི་ཐོག་ནས་དམིགས་ཀྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

Icon shrink

བསྐུམ་པ་/ཆེར་གཏོང་།

Icon Expand

Expand

གསར་སྣོན།

མིག་སྔའི་ཤོག་བྱང་ས་ཁོངས་རེའུ་འགོད་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད།

བསུབ་པ།

གཏན་འཁེལ་རྗེས་བདམས་པའི་གཞི་རྒྱུ་བསུབ་པ།

Please support us!