Create Names

དྲ་མིག་ས་ཁོངས་མང་པོར་རང་འགུལ་མིང་འདོགས་སྤྱོད་རུང་ངོ་།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

མིང་གི་ཁུངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

确定采用工作簿的哪个部分来建立名称

འགོ་ཕྲེང།

བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཕྲེང་ནས་ས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་གསར་འཛུགས་བྱེད། ཕྲེང་ཁག་གིས་ཁེར་གཙང་གི་མིང་དང་ལེན་དང་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

ཆེས་གཡོན་གྱི་སྟར།

བདམས་པའི་ལས་ཁྲའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྟར་དང་པོའི་ནང་གི་གཤར་བྱང་གིས་ས་ཁོངས་མིང་གསར་འཛུགས་བྱེད། ཕྲེང་ཁག་ཚང་མ་ཁེར་གཙང་གི་མིང་དང་ལེན་དང་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

མཇུག་ཕྲེང།

བདམས་པའི་ལས་ཁྲའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཇུག་གི་ཕྲེང་ནང་གི་གཤར་བྱང་གིས་ས་ཁོངས་མིང་གསར་འཛུགས་བྱེད། སྟར་ཁག་ཚང་མས་ཁེར་གཙང་གི་མིང་དང་ལེན་དང་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

ཆེས་གཡས་ཀྱི་སྟར།

བདམས་པའི་ལས་ཁྲའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྟར་རྗེས་མའི་ནང་གི་གཤར་བྱང་གིས་ས་ཁོངས་མིང་གསར་འཛུགས་བྱེད། ཕྲེང་ཁག་ཚང་མ་ཁེར་གཙང་གི་མིང་དང་ལེན་དང་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

Please support us!