རྟེན་གྲངས་ཨང་དང་པོ་བསྡོམས་རྩིས།

[text/scalc/01/func_countifs.xhp#countifs_head not found].

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

CHIINV

Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་རྐྱང་པའི་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ལྡོག་པའི་རྟེན་གྲངས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHISQ.INV(Probability; DegreesFreedom)

Number ནི་ཀ་མ་ཁྱབ་ཚུལ་ལྡོག་པའི་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་ཐང་ཡིན།

Degrees_freedom ནི་ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ཡིན།

Example

=CHIINV(0.05; 5) དང་ 11.07མཚུངས།

CHIINV

Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་རྐྱང་པའི་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ལྡོག་པའི་རྟེན་གྲངས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

Syntax

CHIINV(number; degrees_freedom)

number ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ཐང་ཡིན།

Degrees_freedom ནི་ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ཡིན།

Example

ཤོ་ཐེངས་ 1020 འཕངས་པ་རེད། 1 ནས་ 6 བར་ཁག་སོ་སོར་ཐོན་པའི་ཐེངས་གྲངས་ནི་ 195、151、148、189、183 དང་ 154(ཞིབ་ལྟའི་ཐང་)རེད། ཆ་བཞག་ལ་:ཞིབ་དཔྱད་བྱས་ན་ཤོ་ནི་ངོ་མ་རེད་དམ།

གོང་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནི་མ་དཔེ་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཁྱབ་ཚུལ་རྩིས་རྒྱག། འཕངས་པའི་ཚེག་ཁག་གི་རེ་འདོད་ཐང་ནི་འཕེན་པའི་ཐེངས་གྲངས་ལ་1/6གིས་བསྒྱུར་དགོས་ཏེ་ 1020/6 = 170སྤྱི་འགྲོས་ཀྱིས་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཐང་ནི་ 13.27ཡིན་པ་རྩིས་རྒྱག་ཐུབ།

གལ་ཏེ་ Chi ར་ཉིས་སྒྱུར་ལྟ་ཞིབ་གྲངས་ཐང་ནི་ CHIINV ཡི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་གཞུང་ལུགས་གྲངས་ཐང་ངང་ཆེ་བའམ་མཚུངས་ན་ཆ་བཞག་ཚུགས་མི་ཐུབ་ རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞུང་ལུགས་དར་ཚོད་ལྟའི་བར་བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་སོ། གལ་སྲིད་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ལྟ་ཞིབ་ཐང་ནི་ CHIINVཐོབ་འབྲས་ཐང་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་ན་ ཆ་བཞག་ནི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་ཐང་ལ་འཚམ་མོ།

=CHIINV(0.05; 5) དང་ 11.07མཚུངས།

=CHIINV(0.02; 5) ཕྱིར་ལོག་ 13.39

ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་ནི་5% མིན་དུས་ ཆ་བཞག་ནང་གི་ཤོ་ནི་ངོ་མ་མ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་ནི་2%ཡིན་ན་ཆ་བཞག་གཞི་ཚུགས་ཐུབ་སྡེ་ཤོ་ནི་ངོ་མ་རེད།

CHIINV

Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་རྐྱང་པའི་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ལྡོག་པའི་རྟེན་གྲངས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHIINV(number; degrees_freedom)

number ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ཐང་ཡིན།

Degrees_freedom ནི་ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ཡིན།

Example

ཤོ་ཐེངས་ 1020 འཕངས་པ་རེད། 1 ནས་ 6 བར་ཁག་སོ་སོར་ཐོན་པའི་ཐེངས་གྲངས་ནི་ 195、151、148、189、183 དང་ 154(ཞིབ་ལྟའི་ཐང་)རེད། ཆ་བཞག་ལ་:ཞིབ་དཔྱད་བྱས་ན་ཤོ་ནི་ངོ་མ་རེད་དམ།

གོང་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནི་མ་དཔེ་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཁྱབ་ཚུལ་རྩིས་རྒྱག། འཕངས་པའི་ཚེག་ཁག་གི་རེ་འདོད་ཐང་ནི་འཕེན་པའི་ཐེངས་གྲངས་ལ་1/6གིས་བསྒྱུར་དགོས་ཏེ་ 1020/6 = 170སྤྱི་འགྲོས་ཀྱིས་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཐང་ནི་ 13.27ཡིན་པ་རྩིས་རྒྱག་ཐུབ།

གལ་ཏེ་ Chi ར་ཉིས་སྒྱུར་ལྟ་ཞིབ་གྲངས་ཐང་ནི་ CHIINV ཡི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་གཞུང་ལུགས་གྲངས་ཐང་ངང་ཆེ་བའམ་མཚུངས་ན་ཆ་བཞག་ཚུགས་མི་ཐུབ་ རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞུང་ལུགས་དར་ཚོད་ལྟའི་བར་བར་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་སོ། གལ་སྲིད་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ལྟ་ཞིབ་ཐང་ནི་ CHIINVཐོབ་འབྲས་ཐང་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་ན་ ཆ་བཞག་ནི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་ཐང་ལ་འཚམ་མོ།

=CHIINV(0.05; 5) དང་ 11.07མཚུངས།

=CHIINV(0.02; 5) ཕྱིར་ལོག་ 13.39

ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་ནི་5% མིན་དུས་ ཆ་བཞག་ནང་གི་ཤོ་ནི་ངོ་མ་མ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་ནི་2%ཡིན་ན་ཆ་བཞག་གཞི་ཚུགས་ཐུབ་སྡེ་ཤོ་ནི་ངོ་མ་རེད།

BETADIST

t ཁྱབ་ཚུལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

Syntax

BETADIST(Number; Alpha; Beta [; Start [; End [; Cumulative]]])

number ནི་རྟེན་གྲངས་རྩིས་རྒྱག་ལ་སྤྱོད་པའི་Startདང་Endབར་ཁོངས་བར་གནས་པའི་ཐང་ཡིན།

alpha ནི་ཁྱབ་པའི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན།

Beta ནི་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན།

Start(འདེམས་རུང་)ནི་ number ཡི་འོག་མཚམས་ཡིན།

End(འདེམས་རུང་)ནི་ number ཡི་སྟེང་མཚམས་ཡིན།

Cumulative (optional) can be 0 or False to calculate the probability density function. It can be any other value or True or omitted to calculate the cumulative distribution function.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETADIST(0.75;3;4) returns the value 0.96.

BETADIST

t ཁྱབ་ཚུལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative [; Start [; End]])

number ནི་རྟེན་གྲངས་རྩིས་རྒྱག་ལ་སྤྱོད་པའི་Startདང་Endབར་ཁོངས་བར་གནས་པའི་ཐང་ཡིན།

alpha ནི་ཁྱབ་པའི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན།

Beta ནི་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན།

Cumulative (required) can be 0 or False to calculate the probability density function. It can be any other value or True to calculate the cumulative distribution function.

Start(འདེམས་རུང་)ནི་ number ཡི་འོག་མཚམས་ཡིན།

End(འདེམས་རུང་)ནི་ number ཡི་སྟེང་མཚམས་ཡིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETADIST(0.75; 3; 4)ཕྱིར་ལོག་ཐང་ནི་ 0.96

=BETADIST(0.75; 3; 4)ཕྱིར་ལོག་ཐང་ནི་ 0.96

CHIINV

Returns the inverse of CHISQDIST.

Syntax

CHISQINV(Probability; Degrees of Freedom)

Number ནི་ཀ་མ་ཁྱབ་ཚུལ་ལྡོག་པའི་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་ཐང་ཡིན།

Degrees_freedom ནི་ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ཡིན།

CHIDIST

Returns the probability density function or the cumulative distribution function for the chi-square distribution.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

TDIST(number; degrees_freedom; mode)

numberནི་སྐབས་བསྟུན་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཐང་ཡིན་ དེ་སྤྱད་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག

Degrees_freedom ནི་ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ཡིན།

Cumulative can be 0 or False to calculate the probability density function. It can be any other value or True to calculate the cumulative distribution function.

Example

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) equals 0.1115650801, the probability density function with 2 degrees of freedom, at x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) equals 0.7768698399, the cumulative chi-square distribution with 2 degrees of freedom, at the value x = 3.

BINOM.INV

Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BINOM.INV(Trials; SP; Alpha)

trials ནི་ཚོད་ལྟའི་སྤྱིའི་ཐེངས་གྲངས་ཡིན།

SP ནི་ཐེངས་རེའི་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་ཚོད་རྩིས་ཡིན།

Alpha The border probability that is attained or exceeded.

Example

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) returns 7, the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

CHIDIST

Returns the value of the probability density function or the cumulative distribution function for the chi-square distribution.

Syntax

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom [; Cumulative])

Number F ཁྱབ་ཚུལ་རྩིས་རྒྱག་ལ་སྤྱོད་དོ།

Degrees_freedom ནི་ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ཡིན།

Cumulative (optional): 0 or False calculates the probability density function. Other values or True or omitted calculates the cumulative distribution function.

CHIDIST

གཏན་འཁེལ་བའི་ X2 ཐང་སྤྱད་ནས་ཆ་བཞག་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ཚོད་རྩིས་ཐང་རྩིས་རྒྱོབ། CHIDIST སྐབས་བསྟུན་མ་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོབ་པའི་ཐང་X2 (ཐང་འདི་སྤྱི་འགྲོས་སྤྱད་དེ་བརྩིས་པ་ཞིག་གི་ཐང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་གྲངས་ཐང་ལས་ཐོབ་པ་རེད་)དང་གཞུང་ལུགས་ཐོག་གི་ X2 ཁྱབ་ཚུལ་གཤིབ་སྡུར་བྱེད་པ་མ་ཟད་དེ་ལས་བརྟག་དཔྱད་ཆ་བཞག་བྱ་རྒྱུའི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག་ཐུབ། སྤྱི་འགྲོས་(ལྟ་དཔྱད་ཐང་ - རེ་འདོད་ཐང་)^2/རེ་འདོད་ཐང་སྤྱད་ནས་ཐང་ཡོད་ཚད་རྩིས་བརྒྱབ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་སྡོམ་ཐོབ་འཚོལ་བ་སྟེ་མ་དཔེའི་ X2 ཐང་ཐོབ་ཐུབ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ CHITEST བརྒྱུད་ནས་ CHIDIST ཡིས་རྩིས་བརྒྱབ་པའི་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག་གོ

Syntax

CHIDIST(number; degrees_freedom)

numberནི་སྐབས་བསྟུན་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཐང་ཡིན་ དེ་སྤྱད་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག

Degrees_freedom ནི་ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ཡིན།

Example

=CHIVERT(13.27; 5) དང་ 0.02མཚུངས།

མ་དཔེ་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཐང་ནི་13.27ཡིན་ ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ནི་5ཡིན་ ཆ་བཞག་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་ནི་2%ཡིན་པ་འགན་ལེན་བྱེད།

CHIDIST

གཏན་འཁེལ་བའི་ X2 ཐང་སྤྱད་ནས་ཆ་བཞག་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ཚོད་རྩིས་ཐང་རྩིས་རྒྱོབ། CHIDIST སྐབས་བསྟུན་མ་དཔེ་ཞིག་གི་ཐོབ་པའི་ཐང་X2 (ཐང་འདི་སྤྱི་འགྲོས་སྤྱད་དེ་བརྩིས་པ་ཞིག་གི་ཐང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་གྲངས་ཐང་ལས་ཐོབ་པ་རེད་)དང་གཞུང་ལུགས་ཐོག་གི་ X2 ཁྱབ་ཚུལ་གཤིབ་སྡུར་བྱེད་པ་མ་ཟད་དེ་ལས་བརྟག་དཔྱད་ཆ་བཞག་བྱ་རྒྱུའི་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག་ཐུབ། སྤྱི་འགྲོས་(ལྟ་དཔྱད་ཐང་ - རེ་འདོད་ཐང་)^2/རེ་འདོད་ཐང་སྤྱད་ནས་ཐང་ཡོད་ཚད་རྩིས་བརྒྱབ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་སྡོམ་ཐོབ་འཚོལ་བ་སྟེ་མ་དཔེའི་ X2 ཐང་ཐོབ་ཐུབ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ CHITEST བརྒྱུད་ནས་ CHIDIST ཡིས་རྩིས་བརྒྱབ་པའི་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག་གོ

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHIDIST(number; degrees_freedom)

numberནི་སྐབས་བསྟུན་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཐང་ཡིན་ དེ་སྤྱད་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག

Degrees_freedom ནི་ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ཡིན།

Example

=CHIVERT(13.27; 5) དང་ 0.02མཚུངས།

མ་དཔེ་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཐང་ནི་13.27ཡིན་ ཚོད་ལྟའི་རང་དབང་ཚད་ནི་5ཡིན་ ཆ་བཞག་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚོད་རྩིས་ནི་2%ཡིན་པ་འགན་ལེན་བྱེད།

COUNTIF

དྲ་མིག་ཁྱབ་ཁོངས་གང་ཞིག་ནང་ཆ་རྐྱེན་ངེས་གཏན་དང་མཐུན་པའི་དྲ་མིག་ཁ་གྲངས་རྩིས་རྒྱག་པ།

Syntax

COUNTIF(range; criteria)

range ནི་གང་ཞིག་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བརྗོད།

Criteria indicates the criteria in the form of a number, an expression or a character string. These criteria determine which cells are counted.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Example

SUM() འོག་དཔེ་གཞི་འཚོལ་ཐུབ།

=COUNTIF(A1:A10;2006) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - this returns 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - when B1 contains 2006, this returns 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) where cell C2 contains the text >2006 counts the number of cells in the range A1:A10 which are >2006.

SUM() འོག་དཔེ་གཞི་འཚོལ་ཐུབ།

COUNTBLANK

དྲ་མིག་སྟོང་པའི་ཁ་གྲངས་ཕྱིར་ལོག་པ།ས་ཁོངས་ཡིག་དེབ་ཚིག་དུམ་ནང་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱས་པ་དང་འདྲེན་སྤྱོད་བར་བཤད་རྟགས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོས།

Syntax

COUNTBLANK(range)

range ནི་དྲ་མིག་སྟོང་པའི་ས་ཁོངས་བསྡོམས་རྩིས་དགོས་པར་བརྗོད།

Example

དྲ་མིག་སྟོང་པའི་ནང་ = COUNTBLANK (A1:C3) ནང་འཇུག་བྱས་པ་ལས་ 9ཐོབ།

B

ཚན་གཉིས་ཚུལ་ཞིག་ཁྱབ་ཚུལ་མ་དཔེའི་ཚོད་གཞི་རྩིས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

Syntax

B(Trials; SP; T1 [; T2])

trials ཁེར་གཙང་ཚོད་ལྟའི་ཐེངས་གྲངས།

SP ནི་ཐེངས་རེའི་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་ཚོད་རྩིས་ཡིན།

T_1 ཚོད་ལྟའི་ཐེངས་གྲངས་ཀྱི་འོག་མཚམས་མཚན་འཇོག

S2(འདེམས་རུང་) ཚོད་ལྟའི་ཐེངས་གྲངས་ཀྱི་སྟེང་མཚམས་གཏན་འཁེལ།

Example

ཤོ་ཐེངས་ 10 འཕངས་པའི་ནང་ཚེག་ 6 ལ་ཕོག་པའི་ཐེངས་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཚོད་རྩིས་ཡོད། ཚེག་ 6 ལ་ཐེངས་གཅིག་ཕོག་(ཡང་ན་གཞན་པའི་ཚེག་གྲངས་གང་རུང་ཞིག་ལ་)པའི་ཚོད་རྩིས་ནི་ 1/6ཡིན། དེར་བརྟེན་གཤམ་གྱི་རྩིས་རྒྱག་སྤྱི་འགྲོས་སྟར་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་པ་སྟེ་:

=B(10; 1/6; 2) ཕྱིར་ལོག་བྱས་པའི་ཚོད་རྩིས་ཀྱི་ཐོབ་གྲངས་ནི་ 29%ཡིན།

CHITEST

ཚོད་བགམ་དང་འབྲེལ་ཡོད་རང་བཞིན་གྱི་ X2 བརྟག་དཔྱད་གཞིར་བྱས་ བརྟག་དཔྱད་ཁག་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་བསྟུན་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་བར་ཁྱད་ཚོད་རྩིས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། CHITEST གཞི་གྲངས་ཀྱི་ X2 ཁྱབ་ཚུལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ CHIDIST བརྒྱུད་ནས་ CHITEST ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱབ་ཆོག་ འོན་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་ CHITEST ནང་ཞུགས་གྲངས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཚོ་ལ་བརྩིས་ནས་མ་དཔེ་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་གྱིས་ཚབ་བྱེད།

Syntax

CHITEST(data B; data E)

Data_B ནི་ལྟ་ཞིབ་གྲངས་ཐང་གི་ལིང་ཚེ་ཡིན།

data E ནི་རེ་སྒུག་ཐང་གི་གཞི་གྲངས་ལིང་ཚེ་ཡིན།

Example

Data_B(ལྟ་ཞིབ་གྲངས་ཐང་)

གཞི་གྲངས་ E(རེ་སྒུལ་ཐང་)

1

95

17

2

11

17

3

48

17

4

19

17

5

13

17

6

15

17


=CHITEST(A1:A6; B1:B6) དང་ 0.02མཚུངས། རྩིས་རྒྱག་ཐོབ་འབྲས་ཀྱིས་ཞིབ་ལྟའི་གཞི་གྲངས་གཞུང་ལུགས་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་ཐང་དང་འཚམས་པ་མཚོན།

CHIDIST

ཚོད་བགམ་དང་འབྲེལ་ཡོད་རང་བཞིན་གྱི་ X2 བརྟག་དཔྱད་གཞིར་བྱས་ བརྟག་དཔྱད་ཁག་གཉིས་ཀྱི་སྐབས་བསྟུན་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་བར་ཁྱད་ཚོད་རྩིས་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། CHITEST གཞི་གྲངས་ཀྱི་ X2 ཁྱབ་ཚུལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ CHIDIST བརྒྱུད་ནས་ CHITEST ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱབ་ཆོག་ འོན་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་ CHITEST ནང་ཞུགས་གྲངས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་ཚོ་ལ་བརྩིས་ནས་མ་དཔེ་དཔེ་འདེམས་ཀྱི་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་གྱིས་ཚབ་བྱེད།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHITEST(data B; data E)

Data_B ནི་ལྟ་ཞིབ་གྲངས་ཐང་གི་ལིང་ཚེ་ཡིན།

data E ནི་རེ་སྒུག་ཐང་གི་གཞི་གྲངས་ལིང་ཚེ་ཡིན།

Example

Data_B(ལྟ་ཞིབ་གྲངས་ཐང་)

གཞི་གྲངས་ E(རེ་སྒུལ་ཐང་)

1

95

17

2

11

17

3

48

17

4

19

17

5

13

17

6

15

17


=CHITEST(A1:A6; B1:B6) དང་ 0.02མཚུངས། རྩིས་རྒྱག་ཐོབ་འབྲས་ཀྱིས་ཞིབ་ལྟའི་གཞི་གྲངས་གཞུང་ལུགས་ Chi རང་ཉིས་སྒྱུར་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་ཐང་དང་འཚམས་པ་མཚོན།

COUNTA

ཞུགས་གྲངགྲང་རེའུ་འགོད་ནང་གྲངས་ཐང་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ། རིང་ཚད་ 0 ཡིན་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་ཡི་ཡིག་དེབ་གཤར་བྱང་ཡང་རྩིས་རྒྱག་འདིའི་ནང་ཚུད་ཡོད། གལ་ཏེ་ཞུགས་གྲངས་ནི་ཚོ་གྲངས་སམ་འདྲེན་སྤྱོད་ཡིན་ན་ ཚོ་གྲངས་སམ་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་གི་དྲ་མིག་སྟོང་པ་སྣང་མེད་བྱེད་དོ།

Syntax

COUNTA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

ཡིག་དུམ་ཐང་ 1-4 ནང་གི་གཤང་བྱང་། 2,4,6 དང་ eight གཤར་བྱང་གི་ཁ་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ།

COUNTA(2;4;6;"eight") = 4 སྟེ་ཐང་གི་ཁ་གྲངས་ནི་ 4ཡིན།

COUNT

ཞུགས་གྲངས་རེའུ་འགོད་ཅིག་ནང་གྲངས་ཀའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ། ཡིག་དེབ་རྣམ་གྲངས་མི་བརྩི།

Syntax

COUNT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

ཡིག་དུམ་ཐང་ 1-4 ནང་གི་གཤང་བྱང་། 2,4,6 དང་ eight གཤར་བྱང་གི་ཁ་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ།

COUNT(2;4;6;"eight") = 3 གྲངས་ཀའི་ཁ་གྲངས་ནི་ 3ཡིན།

BETAINV

རིམ་གསོག་ beta ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་མཐུག་ཚད་ཕྱིར་ལོག།

Syntax

BETAINV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

number ནི་རྟེན་གྲངས་རྩིས་རྒྱག་ལ་སྤྱོད་པའི་Startདང་Endབར་ཁོངས་བར་གནས་པའི་ཐང་ཡིན།

alpha ནི་ཁྱབ་པའི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན།

Beta ནི་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན།

Start(འདེམས་རུང་)ནི་ number ཡི་འོག་མཚམས་ཡིན།

End(འདེམས་རུང་)ནི་ number ཡི་སྟེང་མཚམས་ཡིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETAINV(0,5; 5; 10)དང་0.33མཚུངས།

BETAINV

རིམ་གསོག་ beta ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་མཐུག་ཚད་ཕྱིར་ལོག།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BETA.INV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

number ནི་རྟེན་གྲངས་རྩིས་རྒྱག་ལ་སྤྱོད་པའི་Startདང་Endབར་ཁོངས་བར་གནས་པའི་ཐང་ཡིན།

alpha ནི་ཁྱབ་པའི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན།

Beta ནི་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན།

Start(འདེམས་རུང་)ནི་ number ཡི་འོག་མཚམས་ཡིན།

End(འདེམས་རུང་)ནི་ number ཡི་སྟེང་མཚམས་ཡིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETAINV(0,5; 5; 10)དང་0.33མཚུངས།

BINOMDIST

རྒྱུ་གཅིག་རྣམ་གྲངས་གཉིས་ཚུལ་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་ཕྱིར་ལོག་བྱ།

Syntax

BINOMDIST(X;trials;SP;C)

X ནི་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཐེངས་གྲངས་ཡིན།

trials ཁེར་གཙང་ཚོད་ལྟའི་ཐེངས་གྲངས།

SP ནི་ཐེངས་རེའི་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་ཚོད་རྩིས་ཡིན།

C = 0 བྱ་བ་རྐྱང་པའི་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག་ C = 1 རིམ་གསོག་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག

Example

གལ་ཏེ་དོང་ཙེ་ཐེངས་ 12 འཕངས་ན་A1 ཡིས་དྲང་ངོས་ཁ་སྟེང་ལ་ཕྱོགས་པའི་ཐེངས་གྲངས་མཚོན་ རྟེན་འབྱུང་གྲངས་=BINOMDIST(A1; 12; 0.5; 0) སྤྱད་ནས་འཚོལ་བའི་ཐང་ནི་ཐེངས་ 12 ནང་ A1 དྲང་ངོས་སྟེང་ལ་ཕྱོགས་ཚད་ཡིན།

=BINOMVERT (A1; 12; 0,5; 1) རྩིས་བརྒྱབ་པའི་ཐང་ནི་རིམ་སྒྲིག་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རིམ་གསོག་ཚོད་རྩིས་ཡིན། དཔེར་ན་ A1 = 4 སྐབས་སུ་རིམ་སྒྲིག་འདིའི་རིམ་གསོག་ཚོད་རྩིས་ནི་ཐེངས་ 0、1、2、3 ཡང་ན་ 4 དྲང་ངོས་སྟེང་ལ་ཕྱོགས་པའི་ཚོད་རྩིས་ཡིན་ན་(གཞན་ནམ་མིན་)།

BINOMDIST

རྒྱུ་གཅིག་རྣམ་གྲངས་གཉིས་ཚུལ་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་ཚོད་རྩིས་ཕྱིར་ལོག་བྱ།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BINOMDIST(X;trials;SP;C)

X ནི་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཐེངས་གྲངས་ཡིན།

trials ཁེར་གཙང་ཚོད་ལྟའི་ཐེངས་གྲངས།

SP ནི་ཐེངས་རེའི་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་ཚོད་རྩིས་ཡིན།

C = 0 བྱ་བ་རྐྱང་པའི་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག་ C = 1 རིམ་གསོག་ཚོད་རྩིས་རྩིས་རྒྱག

Example

གལ་ཏེ་དོང་ཙེ་ཐེངས་ 12 འཕངས་ན་A1 ཡིས་དྲང་ངོས་ཁ་སྟེང་ལ་ཕྱོགས་པའི་ཐེངས་གྲངས་མཚོན་ རྟེན་འབྱུང་གྲངས་=BINOMDIST(A1; 12; 0.5; 0) སྤྱད་ནས་འཚོལ་བའི་ཐང་ནི་ཐེངས་ 12 ནང་ A1 དྲང་ངོས་སྟེང་ལ་ཕྱོགས་ཚད་ཡིན།

=BINOMVERT (A1; 12; 0,5; 1) རྩིས་བརྒྱབ་པའི་ཐང་ནི་རིམ་སྒྲིག་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རིམ་གསོག་ཚོད་རྩིས་ཡིན། དཔེར་ན་ A1 = 4 སྐབས་སུ་རིམ་སྒྲིག་འདིའི་རིམ་གསོག་ཚོད་རྩིས་ནི་ཐེངས་ 0、1、2、3 ཡང་ན་ 4 དྲང་ངོས་སྟེང་ལ་ཕྱོགས་པའི་ཚོད་རྩིས་ཡིན་ན་(གཞན་ནམ་མིན་)།

INTERCEPT

ཤེས་ཟིན་པའི་ X དང་ Y ཐང་སྤྱད་ནས་དྲང་ཐིག་དང་ Y མདའི་བསྣོལ་ཚེག་གི་ Y ཐང་རྩིས་རྒྱག་དགོས།

Syntax

INTERCEPT(data_y; data_x)

Data_y འགྱུར་ཚད་གཞི་གྲངས་སམ་གཞི་གྲངས་ཚོ་ཡིས་སོ།

data_x ནི་བལྟ་ཞིབ་གྲངས་ཐང་ངམ་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ཁེར་གཙང་ཚོགས་སྤྱི་ཡིན།

ཞུགས་གྲངས་ནི་ངེས་པར་དུ་མིང་དང་ཚོ་གྲངས་ཡང་ན་གྲངས་ཀ་ལྡན་པའི་འདྲེན་ཡིན་དགོས་ གཞན་ཡང་ཐད་ཀར་གྲངས་ཀ་ནང་འཇུག་བྱས་ཆོག

Example

དཔེ་གཞིའི་ནང་ལས་ཁྲ་དཔེར་བྱས་ནས་དྲ་མིག་ D3:D9 འདེམས་སྤྱོད་ཀྱིས་ y ཐང་ལ་བརྩི་དགོས་ དྲ་མིག་ C3:C9 xཡི་ཐང་ཡིན་ རྟེན་གྲངས་ INTERCEPT སྤྱད་ནས་ཐིག་གཤིས་ཕྱིར་ལོག་ཐིག་དང་ Y མདའི་སྣོལ་ཚེག་རྩིས་རྒྱོབ། ནང་འཇུག་:

INTERCEPT(D3:D9;C3:C9) = 2.15

EXPONDIST

སྟོན་གྲངས་ཁྱབ་ཚུལ་རྟེན་གྲངས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་

Syntax

EXPONDIST(Number; lambda; C)

number ནི་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཐང་ཡིན།

Lambda ནི་སྟོན་གྲངས་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་གཞི་གྲངས་ཡིན།

C རྟེན་གྲངས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐང་ཞིག་ཡིན། C = 0 མཐུག་ཚད་རྟེན་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ་ C = 1ཁྱབ་ཚུལ་རྟེན་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ།

Example

=EXPONDIST(3; 0,5; 1) ཕྱིར་ལོག་ 0.78

EXPONDIST

སྟོན་གྲངས་ཁྱབ་ཚུལ་རྟེན་གྲངས་ཐང་ཕྱིར་ལོག་

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

EXPONDIST(Number; lambda; C)

number ནི་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཐང་ཡིན།

Lambda ནི་སྟོན་གྲངས་ཁྱབ་ཚུལ་གྱི་གཞི་གྲངས་ཡིན།

C རྟེན་གྲངས་རྣམ་གཞག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐང་ཞིག་ཡིན། C = 0 མཐུག་ཚད་རྟེན་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ་ C = 1ཁྱབ་ཚུལ་རྟེན་གྲངས་རྩིས་རྒྱོབ།

Example

=EXPONDIST(3; 0,5; 1) ཕྱིར་ལོག་ 0.78

RSQ

སྤྲད་པའི་ཐང་གི་ Pearson འབྲེལ་ཡོད་བཏགས་གྲངས་ཀྱི་རང་ཉིས་སྒྱུར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། RSQ(གཏན་འཁེལ་བཏགས་གྲངས་ཀྱང་ཟེར་)ལེགས་སྒྲིག་གི་གནད་འཁེལ་རང་བཞིན་ཚོད་དཔོག་བྱེད་པར་སྤྱོད་པ་མ་ཟད་ཕྱིར་ལོག་དབྱེ་ཞིབ་ལ་ཡང་སྤྱོད་དོ།

Syntax

RSQ(Data_Y; Data_X)

Data_y ལིང་ཚེ་ཞིག་གམ་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཚེག་ཡིན།

Data_X ནི་ཚོ་གྲངས་སམ་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཚེག་ཡིན།

Example

=RSQ(A1:A20; B1:B20) A དང་ B སྟར་ནང་གི་ཚོ་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ Pearson བསྒྱུར་ཐོབ་དང་འབྲེལ་ཡོད་བཏགས་གྲངས་ཀྱི་རང་ཉིས་སྒྱུར་རྒྱོབ།

Please support us!