Text Functions

This section contains descriptions of the Text functions.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་ [བསྒར་འཛུད།] - [རྟེན་གྲངས།...] - "རྟེན་གྲངས།"འདེམས་གཞིའི་ཁཱ། - "ཡི་གེ་"རིགས་དབྱེ།


REGEX

Matches and extracts or optionally replaces text using regular expressions.

WEBSERVICE

Get some web content from a URI.

FILTERXML

Apply a XPath expression to a XML document.

ENCODEURL

Returns a URL-encoded string.

ARABIC

རོའོ་མཱ་ཨང་ཀིའི་ཐང་རྩིས་རྒྱག་པ། ཐང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ངེས་པར་ 0 ནས་ 3999 བར་དགོས།

Syntax

ARABIC(Text)

Text ནི་རོའོ་མཱ་ཨང་ཀི་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཡིན།

Example

ARABIC("mxiv") ཕྱིར་ལོག་ 1014

Arabic("MMII") ཕྱིར་ལོག་ 2002

ASC

The ASC function converts full-width to half-width ASCII and katakana characters. Returns a text string.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Syntax

ASC("Text")

Text is the text that contains characters to be converted.

See also JIS function.

BAHTTEXT

Converts a number to Thai text, including the Thai currency names.

Syntax

BAHTTEXT(Number)

Number is any number. "Baht" is appended to the integral part of the number, and "Satang" is appended to the decimal part of the number.

Example

=BAHTTEXT(12.65) returns a string in Thai characters with the meaning of "Twelve Baht and sixty five Satang".

BASE

གཏན་འཁེལ་གྱི་གཞི་གྲངས་ཉིད་ཞབས་གྲངས་ཀྱི་ཧྲིལ་གྲངས་ཕོ་ལ་བརྩིས་ནས་ཨང་སྒྲིག་མ་ལགཡིག་དེབ་ཏུ་བསྒྱུར་བ། གྲངས་ཀ་ 0-9 དང་ཡིག་འབྲུ་ A-Zབར་སྤྱོད་ཆོག

Syntax

BASE(Number; Radix; [Minimum length])

Number ནི་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་རྒྱུའི་ཧྲིལ་གྲངས་ཕོ་ཡིན།

Radix གྲངས་ཀའི་མ་ལག་གི་གཞི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་སྟེ་ 2 ནས་ 36 བར་གྱི་ཧྲིལ་གྲངས་ཕོ་ཡིན།

Minimum length (འདེམས་རུང་)གསར་འཛུགས་ཟིན་པའི་ཡིག་རྟགས་རིམ་སྒྲིག་གི་རིང་ཚད་ཆུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད་པ། གལ་སྲིད་ཡི་གེའི་རིང་ཚད་དེ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་རིང་ཚད་ཆུང་ཤོས་དེ་ལས་ཆུང་བ་ཡོད་ན་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་གཡས་སུ་ཀླད་ཀོར་བསྣན།

Example

BASE(17;10;4) བཅུ་གོང་སྒྲིལ་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ནང་གི་ 0017ཕྱིར་ལོག་པ།

BASE(17;2)གཉིས་གོང་སྒྲིལ་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ནང་གི་ 10001ཕྱིར་ལོག

ལ་བརྗེ་བསྒྱུར།

BASE(255;16;4) བཅུ་དྲུག་གོང་སྒྲིལ་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ནང་གི་ 00FFཕྱིར་ལོག་པ

CHAR

མིང་སྔའི་ཚབ་ཨང་རེའུ་མིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཨང་ཀི་ཡིག་རྟགས་སུ་བསྒྱུར་བ།དང་གྲངས་ཀ་ནི་གནས་གཉིས་སམ་གསུམ་གྱི་ཧྲིལ་གྲངས་ཡིན་དགོས།

Codes greater than 127 may depend on your system's character mapping (for example iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), and hence may not be portable.

Syntax

CHAR(number)

numberཡིག་རྟགས་ཚབ་ཨང་ཐང་གི་གྲངས་ཀ་མཚོན་པ་སྟེ་ 1 ནས་ 255 བར་གནས།

Example

CHAR(100) ཡིག་རྟགས་ "d"ཕྱིར་ལོག་པ།

="abc" & CHAR(10) & "def" inserts a newline character into the string.

CLEAN

གཏག་པར་མི་དགོས་པའི་ཡིག་རྟགས་ཚང་མ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་ནས་དོར་བ།

Syntax

CLEAN(text)

textནི་ནང་ནས་ཡིག་རྟགས་གཏག་པར་མི་ཐུབ་པའི་ཡི་གེ་དོར་དགོས།

CODE

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་དང་པོའི་ཚབ་ཨང་འདི་ཕྱིར་ལོག་པ།

Syntax

CODE(Text)

Text ཡིག་རྟགས་ཨང་སྒྲིག་དང་པོའི་ཡི་གེ་ཐོབ་དགོས།

Codes greater than 127 may depend on your system's character mapping (for example iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), and hence may not be portable.

Example

CODE ("Hieronymus") ཕྱིར་ལོག་ 72,CODE ("hieroglyphisch") ཕྱིར་ལོག་ 104

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

འདིར་སྤྱོད་པའི་ཨང་སྒྲིག་ནི་ASCIIཨང་སྒྲིག་ཡིན་པར་མིག་སྔའི་ཨང་སྒྲིག་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཨང་སྒྲིག་ཡིན།


CONCATENATE

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་མང་པོ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཅིག་ལ་ཟླ་སྒྲིལ་གཏོང་བ།

Syntax

CONCATENATE(Text 1;...;Text 30)

Text 1; text 2; ...ནི་ 1 ནས་ 30 བར་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་གཅིག་ལ་ཟླ་སྒྲིག་གཏོང་རྒྱུའི་ཡིགདེབ་དུམ་མཚམས་མཚོན།

Example

CONCATENATE("ཞོགས་པ་";"བདེ་ལེགས་ ";"ལིའི་ ";"ལྷ་ལྕམ་")ནི་ཞོགས་པ་བདེ་་ལེགས་! ལྷ་ལྕམ་ལིའི་

DECIMAL

ཉིད་གྲངས་ཀྱི་མ་ལག ནང་ཡིག་རྟགས་ཡོད་སའི་ཡི་གེ་དག་སྤྲོད་ངེས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་གཞིར་བྱས་ཧྲིལ་གྲངས་ཕོ་ལ་བསྒྱུར་དགོས། གཞི་གྲངས་འདི་ངེས་པར་ 2 ནས་ 36 བར་ཡིན། སྟོང་ཆ་དང་རེའུ་འགོད་རྟགས་ནི་སྣང་མེད་དུ་བཏང་། Text ཚིག་དུམ་ལ་ཡིག་ཆེན་ཡིགཆུང་མི་དབྱེ།

གལ་སྲིད་ Radix ནི་ 16ཡིན་ན་འགོའི་ x、X、0x འམ་ 0X དང་མཇུག་གི་ h འམ་ H སྣང་མེད་དུ་བཏང་། གལ་སྲིད་ Radix ནི་ 2ཡིན་ན་ དང་མཇུག་གི་ b ཡང་ B སྣང་མེད་དུ་བཏང་། གྲངས་ཀྱི་མ་ལག་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མ་ཡིན་པའི་ཡིག་རྟགས་སྤྱད་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཐོབ།

Syntax

DECIMAL(Text; Radix)

Text ནི་བརྗེ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་ཡི་གེ་ཡིན། བཅུ་དྲུག་གོང་སྒྲིལ་ལུགས་ཀྱི་གྲངས་དང་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་(དཔེར་ན་ བཅུ་དྲུག་གོང་སྒྲིལ་ལུགས་ཀྱི་གྲངས་ A1 དང་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དྲ་མིག་ A1)གཉིས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཆོག་ གྲངས་ཀའི་རྗེས་སུ་ངེས་པར་འདྲེན་རྟགས་སྣོན་དགོས་ དཔེར་ན་ "A1" འམ་ "FACE"ལྟ་བུའོ།

Radix གྲངས་ཀའི་མ་ལག་གི་གཞི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་སྟེ་ 2 ནས་ 36 བར་གྱི་ཧྲིལ་གྲངས་ཕོ་ཡིན།

Example

DECIMAL("17";10) 17ཕྱིར་ལོག

DECIMAL("AFFE";16) ཕྱིར་ལོག་ 64206

DECIMAL("0101";2) 5ཕྱིར་ལོག

DOLLAR

Converts a number to an amount in the currency format, rounded to a specified decimal place. In the Value field enter the number to be converted to currency. Optionally, you may enter the number of decimal places in the Decimals field. If no value is specified, all numbers in currency format will be displayed with two decimal places.

མ་ལག་སྒྲིག་ཆས་ནང་དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

Syntax

RMB(value; decimals)

value ནི་དྲ་མིག་ནང་ཚུད་པའི་གྲངས་ཐང་ཞིག་གམ་གྲངས་ཐང་ཚུད་པའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན་ཡང་ན་གྲངས་ཐང་འཚོལ་དགོས་རྒྱུའི་སྤྱི་བགྲོས་ཤིག་ཡིན།

decimals ནི་སིལ་གྲངས་ཀྱི་འདེམས་རུང་གནས་གྲངས་ཡིན།

Example

RMB(255)ཟློག་སྐྱེལ་¥255.00

RMB(367.456 2) ཟློག་སྐྱེལ་¥367.46 ཁྱེད་ནས་མིང་སྔའི་མ་ལག་བཀོད་སྒྲིགདང་གཅིག་གྱུར་གྱི་སིལ་གྲངས་ཚེག་རྟགས་སྤྱོད་དགོས།

EXACT

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་གཉིས་གཤིབ་སྡུར་གྱིས་ གལ་སྲིད་དེ་གཉིས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ན་ TRUEཕྱིར་ལོགརྟེན་གྲངས་འདི་ལ་ཡིག་ཆེན་ཡིག་ཆུང་དབྱེ།

Syntax

EXACT(text_1;text_2)

text_1 ནི་གཤིབ་སྡུར་དགོས་རྒྱུའི་ཡི་གེ་དང་པོ་དེ་ཡིན།

text_2 ནི་གཤིབ་སྡུར་དགོས་རྒྱུའི་ཡིག་དེབ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན།

Example

EXACT("Sun microsystems";"Sun Microsystems") ཕྱིར་ལོག་ FALSE

FIND

Returns the position of a string of text within another string.You can also define where to begin the search. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive.

Syntax

FIND(find_text; text; position)

find_text བཙལ་འཚོལ་དགོས་རྒྱུའི་ཡི་གེ

text ནི་དེའི་ནང་དུ་བཤེར་འཚོལ་དགོས་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ལ་བརྗོད།

position (འདེམས་རུང་) ནི་ཡི་གེའི་ནང་གི་བཤེར་འཚོལ་གྱི་འགོ་ཚུགས་པའི་གནས་ལ་བརྗོད།

Example

FIND(76;998877665544) ཕྱིར་ལོག་ 6

FIXED

མངོན་པའི་གྲངས་ཀར་སིལ་གྲངས་ཚེག་གི་གནས་གྲངས་བཀོད་སྒྲིག་དང་སྟོང་གནས་དབྱེ་འབྱེད་རྟགས་ཡོད་མེད་ཀྱང་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་དགོས། བྱེད་ནུས་འདི་ཉིད་སྟར་པ་གཅིག་གི་གྲངས་ཀ་རྣམས་གཅིག་འགྱུར་གྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱད་པར་སྤྱོད་དགོས།

Syntax

FIXED(Number; decimals; no thousands separators)

numberནི་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་གྲངས་ཡིན།

Decimals མངོན་དགོས་པའི་སིལ་གྲངས་གྲངས་གནས།

no thousands separators (འདེམས་རུང་) སྟོང་གནས་དབྱེ་འབྱེད་རྟགས་སྤྱོད་དགོས་མིན་གྱི་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད་པ། གལ་སྲིད་ཞུགས་གྲངས་འདི་ཉིད་0 དང་མཚུངས་པ་མིན་པའི་གྲངས་ཤིག་ཡིན་ན་སྟོང་གནས་དབྱེ་འབྱེད་རྟགས་མི་མངོན། གལ་སྲིད་ཞུགས་གྲངས་འདི་ཉིད་ 0 དང་མཚུངས་པའམ་གཏན་འཁེལ་མེད་ན་མིག་སྔའི་སྐད་བརྡའི་ཁོར་ཡུལ་བཀོད་སྒྲིགགིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་སྟོང་གནས་དབྱེ་འབྱེད་རྟགས་མངོན་པའོ།

Example

FIXED(1234567.89;3) 1,234,567.890ཕྱིར་ལོག FIXED(1234567.89;3;1) 1234567.890ཕྱིར་ལོག

FIXED(1234567.89;3) 1,234,567.890ཕྱིར་ལོག FIXED(1234567.89;3;1) 1234567.890ཕྱིར་ལོག

JIS

The JIS function converts half-width to full-width ASCII and katakana characters. Returns a text string.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Syntax

TRIM(Text)

Text is the text that contains characters to be converted.

See also ASC function.

LEFT

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་ཡིག་རྟགས་དང་པོ་འགོ་ཚུགས་པའི་ཡིག་རྟགས་གཅིག་གམ་མང་པོ་ཕྱིར་ལོག་པ།

Syntax

LEFT(Text; num_chars)

text ནི་ཐོག་མའི་ཆ་ཤས་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ་ཡིན།

number (འདེམས་རུང་) འགོ་ཚུགས་ཡི་གེའི་ཡིག་རྟགས་གྲངས་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད་པ། གལ་སྲིད་རྟེན་གྲངས་འདི་གཏན་འཁེལ་མེད་ན་ཡིག་རྟགས་ཤིག་ཕྱིར་ལོག་བྱ།

Example

LEFT("output";3) ཕྱིར་ལོག་ out

LEFTB

Returns the first characters of a DBCS text.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

LEFTB("Text"; Number_bytes)

Text is the text where the initial partial words are to be determined.

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want LEFTB to extract, based on bytes. If this parameter is not defined, one character is returned.

Example

LEFTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

LEFTB("中国";2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

LEFTB("中国";3) returns "中 " (3 bytes constitute one DBCS character and a half; the last character returned is therefore a space character).

LEFTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

LEFTB("office";3) returns "off" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

LEN

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་རིང་ཚད་(སྟོང་ཆ་ཚུད་)ཕྱིར་ལོག་པ་

Syntax

LEG(Text)

Textནི་རིང་ཚད་བརྩིས་དགོས་རྒྱུའི་ཡིག་དེབ་ཡིན།

Example

LEN("Good Afternoon") ཕྱིར་ལོག་ 14.

LEG(12345.67) ཕྱིར་ལོག་ 8

LENB

For double-byte character set (DBCS) languages, returns the number of bytes used to represent the characters in a text string.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

LENB("Text")

Textནི་རིང་ཚད་བརྩིས་དགོས་རྒྱུའི་ཡིག་དེབ་ཡིན།

Example

LENB("中") returns 2 (1 DBCS character consisting of 2 bytes).

LENB("中国") returns 4 (2 DBCS characters each consisting of 2 bytes).

LENB("office") returns 6 (6 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

=LENB("Good Afternoon") returns 14.

=LENB(12345.67) returns 8.

LOWER

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་གི་ཡིག་ཆེན་ཡོད་ཚད་ཡིག་ཆུང་དུ་བསྒྱུར་བ།

Syntax

LOWER(Text)

text ནི་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་པའི་ཡི་གེ་ཡིན།

Example

LOWER("Sun") ཕྱིར་ལོག་ sun

MID

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་གི་ཡིག་དེབ་དུམ་བུ་ཞིག་ཕྱིར་ལོག་པ་ འགོ་ཚུགས་ཡུལ་དང་ཡིག་རྟགས་ཁ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བཟོས་ཆོག

Syntax

MID(Text; start_num; num_chars)

Text ནི་དེའི་ནང་ཟུར་བཏོན་དགོས་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཡིག་གེའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའོ།

start ནི་ཡི་གེའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་ནས་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་འགོ་ཚུགས་གནས་ས་ལེན་པ་ཡིན།

number ཡི་གེའི་ནང་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱ་དགོས།

Example

RIGHT("Sun";2) ཕྱིར་ལོག་ un

MIDB

Returns a text string of a DBCS text. The parameters specify the starting position and the number of characters.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

MIDB("Text"; Start; Number_bytes)

Text ནི་དེའི་ནང་ཟུར་བཏོན་དགོས་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཡིག་གེའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའོ།

Start is the position of the first character in the text to extract.

Number_bytes specifies the number of characters MIDB will return from text, in bytes.

Example

MIDB("中国";1;0) returns "" (0 bytes is always an empty string).

MIDB("中国";1;1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and therefore the result is a space character).

MIDB("中国";1;2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

MIDB("中国";1;3) returns "中 " (3 bytes constitute one and a half DBCS character; the last byte results in a space character).

MIDB("中国";1;4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

MIDB("中国";2;1) returns " " (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; 1 space character is returned).

MIDB("中国";2;2) returns " " (byte position 2 points to the last half of the first character in the DBCS string; the 2 bytes asked for therefore constitutes the last half of the first character and the first half of the second character in the string; 2 space characters are therefore returned).

MIDB("中国";2;3) returns " 国" (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; a space character is returned for byte position 2).

MIDB("中国";3;1) returns " " (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, but 1 byte is only half a DBCS character and a space character is therefore returned instead).

MIDB("中国";3;2) returns "国" (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, and 2 bytes constitute one DBCS character).

MIDB("office";2;3) returns "ffi" (byte position 2 is at the beginning of a character in a non-DBCS string, and 3 bytes of a non-DBCS string constitute 3 characters).

PROPER

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཡི་གེ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་ཐོག་མ་དེ་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུར་བསྒྱུར།

Syntax

PROPER(Text)

text ནི་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་པའི་ཡི་གེ་ཡིན།

Example

LOWER("Sun") ཕྱིར་ལོག་ sun

REPLACE

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་གཞན་གྱིས་ཚབ་བརྗེ་བྱ། རྟེན་གྲངས་འདི་ཉིད་ཡིག་རྟགས་དང་ཨང་ཀིའི་ཚབ་བརྗེ་བྱ་རྒྱུར་སྤྱོད་(རང་འགུལ་གྱིས་ཡི་གེར་འགྱུར་)རྟེན་གྲངས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་ནམ་ཡང་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མངོན། གལ་སྲིད་ཡིག་དེབ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་ཨང་ཀི་ལ་གོམ་གང་གིས་བརྩེ་རྒྱག་ལག་བསྟར་དགོས་ན་ངེས་པར་VALUE སྤྱོད་དགོས་ རྟེན་གྲངས་ཉིད་ཨང་ཀིར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་པ།

ཨང་ཀི་ཚུད་པའི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་གི་སྐབས་ གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནས་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཆ་འཕྲིན་གྲངས་ཀར་མི་འགྲིལ་ལ་རང་འགུལ་གྱིས་ཡི་གེར་འགྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ན་ཡི་གེའི་སྔ་རྗེས་སུ་འདྲེན་རྟགས་སྣོན་རོགས།

Syntax

REPLACE(text; position; length; new text)

Text ནི་ནང་དོན་ཆ་ཤས་ཚབ་བརྗེ་དགོས་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ཡིན།

position ནི་ཡི་གེའི་ནང་བརྗེ་བསྒྱུར་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་གནས་ཡིན།

length ནི་ text ནང་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ཡིག་རྟགས་གྲངས་ཡིན།

new text ནི་བརྗེ་བསྒྱུར་ལ་སྤྱོད་པའི་ text ཡི་གེ་ཡིན།

Example

REPLACE("1234567";1;1;"444") ཕྱིར་ལོག་ "444234567" ཡིག་རྟགས་དང་པོ་དེ་ new text ཆ་ཚང་གིས་ཚབ་བྱས་པ།

REPT

སྤྲོད་རྒྱུར་ངེས་པ་ number ལ་གཞིགས་ནས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་བསྐྱར་དུ་མངོན་པ།

Syntax

REPT(text; number)

Text བསྐྱར་དུ་མངོན་པའི་ཡི་གེ

number ནི་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཐེངས་གྲངས་ཡིན།

རྟེན་གྲངས་ REPT ཡི་འབྲས་བུ་ནི་ཡིག་རྟགས་ 255 ལས་མང་ན་འགྲིག

Example

REPT("ཞོགས་པ་བདེ་ལེགས་"; 2) ཕྱིར་ལོག་ ཞོགས་པ་བདེ་ལེགས་ཞོགས་པ་བདེ་ལེགས

RIGHT

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཐའ་འཇུག་གི་ཡིག་རྟགས་ཤིག་གམ་ཡང་ན་ཡིག་རྟགས་མང་པོ་ཕྱིར་ལོག་པ།

Syntax

RIGHT(Text; num_chars)

text ནི་ཡིག་རྟགས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡི་གེ་ཡིན།

number(འདེམས་རུང་)ཡི་གེའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ཁ་གྲངས།

Example

RIGHT("Sun";2) ཕྱིར་ལོག་ un

RIGHTB

Returns the last character or characters of a text with double bytes characters sets (DBCS).

tip

This function is available since LibreOffice 4.2


Syntax

RIGHTB("Text"; Number_bytes)

Text is the text of which the right part is to be determined.

Number_bytes (optional) specifies the number of characters you want RIGHTB to extract, based on bytes.

Example

RIGHTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

RIGHTB("中国";2) returns "国" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

RIGHTB("中国";3) returns " 国" (3 bytes constitute one half DBCS character and one whole DBCS character; a space is returned for the first half).

RIGHTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

RIGHTB("office";3) returns "ice" (3 non-DBCS characters each consisting of 1 byte).

ROMAN

Converts a number into a Roman numeral. The value range must be between 0 and 3999, the modes can be integers from 0 to 4.

Syntax

ROMAN(Number; Mode)

numberརོའོ་མཱ་ཨང་ཀིར་བརྗེ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་གྲངས་ཀ།

mode(འདེམས་རུང་)ཟོར་ཡང་གི་རིམ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ། གྲངས་ཐང་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཆེ་ན་བརྗེ་བསྒྱུར་གྱི་རོའོ་མཱ་ཨང་ཀིའི་དེ་ཙམ་གྱི་སྟབས་བེད་བའོ།

Example

ROMAN(999) ཕྱིར་ལོག་ CMXCIX

ROMAN(999;0) ཕྱིར་ལོག་ CMXCIX

ROMAN(999;1) ཕྱིར་ལོག་ LMVLIV

ROMAN(999;2) ཕྱིར་ལོག་ XMIX

ROMAN(999;3) མཚུངས་པ་ VMIV

ROMAN(999;4) ཕྱིར་ལོག་ IM

SEARCH

Returns the position of a text segment within a character string. You can set the start of the search as an option. The search text can be a number or any sequence of characters. The search is not case-sensitive. If the text is not found, returns error 519 (#VALUE).

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a "\" character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

Syntax

SEARCH(find_text; text; position)

find_textནི་བཤེར་འཚོལ་དགོས་རྒྱུའི་ཡིག་དེབ་ཡིན།

text ནི་དེའི་ཕྲེང་བཤེར་འཚོལ་དགོས་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ལ་བརྗོད།

start_num (འདེམས་རུང་)ནི་བཤེར་འཚོལ་གྱི་འགོ་ཚུགས་ཡིག་རྟགས་གནས་ས་ཡིན།

Example

SEARCH(54;998877665544) ཕྱིར་ལོག་ 10

SUBSTITUTE

ཡི་གེ་གསར་པ་སྤྱད་ནས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཡི་གེ་ཪྙིང་པ་དང་ཚབ་བརྗེ་བྱེད་པ།

Syntax

SUBSTITUTE(text; search_text; new text; occurrence)

Text ཡི་གེ་ཆ་ཤས་བརྗེ་ལེན་དགོས་པའི་ཡིག་དེབ།

search_text ནི་ཚབ་བརྗེ་ (ཐེངས་མང་) དགོས་པའི་ཡིག་དུམ་ཡིན།

new_textཉིད་ཡིག་དེབ་དུམ་བུའི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཚབ་བརྗེ་བར་སྤྱོད་པའོ།

occurrence (འདེམས་རུང་)བཤེར་འཚོལ་ཐུབ་པའི་ཡི་གེ་ག་ཚོད་ཚབ་བརྗེ་བྱ་དགོས་ཡིན་བཀོད་པ་བྱེད། གལ་སྲིད་ཞུགས་གྲངས་འདི་ཉིད་གཏན་འཁེལ་མི་བཟོ་ན་ཡི་གེའི་ནང་ཐོན་པའི་ཡིག་ཪྙིང་ཡོད་ཚད་བརྗེ་བར་འགྱུར།

Example

SUBSTITUTE("123123123"; "3"; "abc") ཕྱིར་ལོག་ 12abc12abc12abc

SUBSTITUTE("123123123"; "3"; "abc"; 2) ཕྱིར་ལོག་ 12312abc123

T

རྟེན་གྲངས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གྲང་ཀ་ཉིད་ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

Syntax

T(VALUE)

value ནི་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་པའི་ཐང་ཡིན། དེ་དང་འདྲ་བར་ འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱང་ཞུགས་གྲངས་སུ་བརྩིས་ཆོག གལ་སྲིད་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དྲ་མིག་ནང་གྲངས་ཀ་ཡོད་པའམ་གྲངས་ཀའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་སྤྱི་བགྲོས་ཚུད་ཡོད་ན་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་ཞིག་ཕྱིར་ལོག

Example

12345 ཡིས་གྲངས་ཚབ་བྱེད་པའི་སྐབས་ T(12345)ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་ཕྱིར་ལོག"" T("12345") ཕྱིར་ལོག་ 12345

12345 ཡིས་གྲངས་ཚབ་བྱེད་པའི་སྐབས་ T(12345)ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་ཕྱིར་ལོག"" T("12345") ཕྱིར་ལོག་ 12345

TEXT

སྤྲོད་རྒྱུར་ངེས་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་གཞིགས་ནས་ཨང་ཀི་ཡི་གེར་བསྒྱུར་བ།

Syntax

TEXT(value; format_text)

Number ནི་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་དགོས་པའི་གྲངས་ཐང་ཡིན།

Format ནི་རྣམ་གཞག་མཚན་འཇོག་གི་ཡི་གེ་ཡིན། དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་ནང་གི་སྐད་བརྡའི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་གཞིགས་ནས་སིལ་གྲངས་ཚེག་དང་སྟོང་གནས་དབྱེ་འབྱེད་རྟགས་སྤྱོད་དགོས།

Example

=TEXT(12.34567;"###.##") returns the text 12.35

=TEXT(12.34567;"000.00") returns the text 012.35

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

See also Number format codes: custom format codes defined by the user.


TRIM

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མདུན་གྱི་སྟོང་ཆ་དོར་བའམ་དྲ་མིག་ནང་དོན་གཞོགས་གཡས་སུ་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད།

Syntax

TRIM(Text)

Text refers to text in which spaces are to be removed.

Example

=TRIM(" hello world ") returns hello world without leading and trailing spaces and with single space between words.

UNICHAR

Converts a code number into a Unicode character or letter.

Syntax

UNICHAR(number)

Example

=UNICHAR(169) returns the Copyright character ©.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

See also the UNICODE() function.


UNICODE

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་དང་པོའི་ཚབ་ཨང་འདི་ཕྱིར་ལོག་པ།

Syntax

UNICODE("Text")

Example

=UNICODE("©") returns the Unicode number 169 for the Copyright character.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

See also the UNICHAR() function.


UPPER

ཡིག་དེབ་ཚིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཡིན་ཆེན་རྣམ་པར་འགྱུར།

Syntax

UPPER(Text)

textནི་ཡིག་ཆེན་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས་རྒྱུའི་ཡིག་དེབ།

Example

UPPER("Guten Morgen") ཕྱིར་ལོག་GOOD MORNING

VALUE

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ཉེད་གྲངས་སུ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པ།

Syntax

VALUE(text)

text གྲངས་ཀར་ཕབ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་ཡིག་དེབ།

Example

VALUE("4321") 4321ཕྱིར་ལོག

Please support us!