ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་རྟེན་གྲངས།

ལེ་ཚན་འདི་ངོ་སྤྲོད་ལས་ཀའི་རེའུ་མིགརྟེན་གྲངས་དང་འབྲས་ཡོད་ཀྱི་དཔེ་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱ་དགོས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་ [བསྒར་འཛུད།] - [རྟེན་གྲངས།...] - "རྟེན་གྲངས།"འདེམས་གཞིའི་ཁཱ། - "ལས་ཁྲ།"རིགས་དབྱེ་


[text/scalc/01/func_error_type.xhp#error_type_head not found].

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

STYLE

Applies a style to the cell containing the formula.

ADDRESS

གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་ཕྲེང་ཨང་གྲངས་ལ་གཞིགས་ནས་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་གི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱ་ཡུལ་ཕྱིར་ལོག ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་ལྟོས་མེད་གནས་ཡུལ་སྤྱོད་དམ་ཡང་ན་ལྟོས་བཅས་གནས་ཡུལ་ལམ་ཕྱོགས་རིགས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་སྤྱད་ནས་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དྲ་མིག་མཚོན་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་ཆོག་ད་དུང་(དཔེར་ན་ $A$1)ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་གི་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཆོག་(དཔེར་ན་ A1)(A$1 ཡང་ན་ $A1)

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

note

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


note

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


Syntax

ADDRESS(Row; Column [; Abs [; A1 [; "Sheet"]]])

row དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲེང་རྟགས་མཚོན།

column འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པའི་དྲ་མིག་གི་ལྟར་གྲངས་མཚོན་(གྲངས་ཀ་ཡིན་པ་ལས་ཡིག་འབྲུ་མིན་)

abs འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

1: absolute ($A$1)

2:ཕྲེང་རྟགས་ཀྱིས་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་དང་། སྟར་གྲངས་ཀྱིས་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་བེད་སྤྱད་པའོ་(A$1)

3:ཕྲེང་རྟགས་ལ་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་དང། སྟར་གྲངས་ལ་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་དགོས་($A1)

4:ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་(A1)

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

sheet ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་གི་མིང་མཚོན་ དེའི་རྒྱབ་མདུན་དུ་ངེས་པར་དུ་ཆ་ལྟན་འདྲེན་རྟགས་སྣོན་དགོས།

དཔེ་གཞི།

ADDRESS(1; 1; 2; "Sheet2") ཕྱིར་ལོག་ Sheet2.A$1

If the formula above is in cell B2 of current sheet, and the cell A1 in sheet 2 contains the value -6, you can refer indirectly to the referenced cell using a function in B2 by entering =ABS(INDIRECT(B2)). The result is the absolute value of the cell reference specified in B2, which in this case is 6.

AREAS

སྣ་མང་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའི་རྐྱང་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཁ་གྲངས་སུ་ཕྱིར་ལོག ས་ཁོངས་ཤིག་ཉེ་གྲམ་གྱི་དྲ་མིག་མང་པོ་ལས་གྲུབ་ཆོག་ལ་དྲ་མིག་གཅིག་རང་ནས་ཀྱང་གྲུབ་ཆོག་པའོ།

The function expects a single argument. If you state multiple ranges, you must enclose them into additional parentheses. Multiple ranges can be entered using the semicolon (;) as divider, but this gets automatically converted to the tilde (~) operator. The tilde is used to join ranges.

Syntax

AREAS(reference)

reference དྲ་མིག་ཞིག་ལའང་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཤིག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་མཚོན།

Example

=AREAS((A1:B3;F2;G1)) returns 3, as it is a reference to three cells and/or areas. After entry this gets converted to =AREAS((A1:B3~F2~G1)).

གལ་སྲིད་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[གཞི་གྲངས་] - [མཚན་འཇོག་ས་ཁོངས་...]ས་ཁོངས་གཅིག་ལ་མཚན་འཇོག་བྱས་པས་སྤྱི་བགྲོས་ All མཚན་འཇོག་བྱས་པས་སྤྱི་བགྲོས་ =AREAS(All) འབྲས་བུ་ནི་ 1

CHOOSE

བཤེར་འདྲེན་སྤྱད་ནས་གྲངས་ཐང་ 30 ལྷག་ཡོད་པའི་རེའུ་འགོད་ནང་གྲངས་ཐང་ཞིག་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

Syntax

CHOOSE(Index; Value 1 [; Value 2 [; ... [; Value 30]]])

Index ནི་1ནས་30ཡི་དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་གྲངས་ཐང་ཀློག་སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་གྲངས་གང་རུང་ཞིག

Value 1, Value 2, ..., Value 30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

Example

དཔེར་ན་ =CHOOSE(A1; B1; B2; B3; "Today"; "Yesterday"; "Tomorrow"):ཆ་བཞག་ན་ གལ་སྲིད་ A1 = 2 ཡིན་ན་དྲ་མིག་ B2 གི་ནང་དོན་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ་དང་། གལ་སྲིད་ A1 = 4 ཡིན་ན་ཡི་གེ་"Today"ལ་ཕྱིར་ལོག་པ།

COLUMN

Returns the column number of a cell reference. If the reference is a cell the column number of the cell is returned; if the parameter is a cell area, the corresponding column numbers are returned in a single-row array if the formula is entered as an array formula. If the COLUMN function with an area reference parameter is not used for an array formula, only the column number of the first cell within the area is determined.

Syntax

COLUMN([Reference])

referenceནི་དེའི་སྟར་གྲངས་དགོས་པའི་དྲ་མིག་གམ་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཤིག་ཡིན་ནོ།

ཞུགས་གྲངས་ reference གི་ནང་འཇུག་སྡུད་པའི་སྐབས་ རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་ཟློག་སྐྱེལ་བྱས་པ་ནི་སྤྱི་བགྲོས་གནས་པའི་དྲ་མིག་སྟར་གྲངས་ཡིན་(LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གིས་རང་འགུལ་གྱིས་འོད་རྟགས་གནས་སའི་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་)

Example

=COLUMN(B3)འབྲས་བུ་ནི་ 2ཡིན་ Bརྒྱུ་མཚན་ནི་སྟར་པ་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་གི་སྟར་པ་གཉིས་པའོ།

{=COLUMN(D3:G10)}འབྲས་བུ་ནི་ ཡིག་ཕྲེང་རྐྱང་པའི་བཟོ་ལྟའི་ལིང་ཚེ་(4, 5, 6, 7)ཡིན་ རྒྱུ་མཚན་ནི་སྟར་པ་Dནས་སྟར་པ་Gབར་ནི་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་གི་སྟར་ཨང་4ནས་སྟར་7བར་ཡིན།

=COLUMN(D3:G10) འབྲས་བུ་ནི་ 4 རྒྱུ་མཚན་ནི་སྟར་པ་ D ནི་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ནང་གི་སྟར་པ་ 4 ཡིན་པ་དང་རྟེན་གྲངས་ COLUMN ཉིད་ལིང་ཚེ་སྤྱི་འགྲོས་བརྩིས་ནས་བེད་སྤྱད་བྱས་མེད་རྐྱེན་ རྟེན་གྲངས་ཕྱིར་ལོག་གི་འབྲས་བུ་ནི་ལིང་ཚེའི་གྲངས་ཐང་དང་པོ་དེ་ཡིན།

{=COLUMN(B2:B7)} དང་ =COLUMN(B2:B7) ཚང་མ་ 2ཕྱིར་ལོག་བྱ་དགོས། རེའུ་མིག་ནང་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་སྟར་པ་ B དེ་སྟར་པ་གཉིས་པར་བརྩིས་པ་དེ་ཚུད་ཡོད་པས་སྤྱི་བགྲོས་ཉིད་གྲངས་ཚོའི་སྤྱི་བགྲོས་བརྩིས་ནས་སྤྱོད་དགོས་མིན་གྱིས་འབྲས་བུར་ཞུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབ།

=COLUMN() འབྲས་བུ་ནི་ 3ཡིན་ གལ་སྲིད་སྤྱི་བགྲོས་སྟར་པ་Cལ་གནས།

གལ་སྲིད་མིང་"Rabbit"སྤྱད་ནས་མིང་བཏགས་པའི་ས་ཁོངས་ནི་ (C1:D3)ཡིན་ན་ {=COLUMN(Rabbit)} ཕྲེང་རྐྱང་པའི་ལིང་ཚེར་ (3, 4)ཕྱིར་ལོག

COLUMNS

འདྲེན་སྤྱོད་སྤྲོད་རྒྱུར་ངེས་པའི་སྟར་གྲངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

Syntax

COLUMNS(array)

arrayདེའི་སྟར་གྲངས་བརྩི་རྒྱུའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ འདིའི་འགྱུར་ཚད་ཀྱང་དྲ་མིག་ཅིག་ཡིན་ཆོག

Example

=COLUMNS(B5) འབྲས་བུ་ནི་ 1 རྒྱུ་མཚན་ནི་དྲ་མིག་གཅིག་ནང་སྟར་པ་གཅིག་པས་འདུས་མི་ཐུབ།

=COLUMNS(A1:C5) འབྲས་བུ་ནི་ 3ཡིན་རྒྱུན་མཚན་ནི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་འདིར་སྟར་པ་3འདུས་ཡོད།

གལ་སྲིད་ "Rabbit"ནི་མིང་བཏགས་པའི་ས་ཁོངས་ (C1:D3) ཡིན་ན་ =COLUMNS(Rabbit) ཕྱིར་ལོག་ 2ཡིན།

DDE

DDE གི་ཐག་སྦྲེལ་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ། གལ་སྲིད་ཐག་སྦྲེལ་ས་ཁོངས་སམ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་ཚེ་ སྤྱི་བགྲོས་ཀྱི་འབྲས་བུར་ཨང་དེ་ཀྱང་མཉམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡོང་། ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་བསྐྱར་དུ་ལས་དེབ་སྒྲིག་འཇུག་གམ་[རྩོམ་སྒྲིག] - [ཐག་སྦྲེལ།...]བདམས་ནས་གསར་དུ་བརྗེས་རྗེས་ཀྱི་ཐག་སྦྲེལ་འཚོལ་ཞིབ་བྱ་དགོས། མ་སྟེགས་ལས་བརྒལ་བའི་ཐག་སྦྲེལ་ལ་རོགས་བསྐྱོར་མི་བྱ་སྟེ་དཔེར་ན་ Windows རྩིས་འཁོར་ཐོག་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་པའི་ LibreOffice ཉེད་ Linux རྩིས་འཁོར་ཐིག་གསར་དུ་འཛུགས་པའི་ཡིག་ཚགས་དང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་པ།

Syntax

DDE("Server"; "File"; "Range" [; Mode])

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

file ནི་ལམ་བུ་ཆ་ཚང་ཚང་བའི་ཡིས་ཆའི་མིང་ཡིན།

range ནི་གཞི་གྲངས་ཀློག་འདོན་དགོས་པའི་ས་ཁོངས་ཤིག་ཡིན།

mode ནི་འདེམས་རུང་ཞུགས་གྲངས་ཤིག་ཡིན་ DDE ཞབས་ཞུ་ཆས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་དང་གྲངས་ཀའི་བརྗེ་བསྒྱུར་ཐབས་ལ་སྤྱོད་པའོ།

Mode

Effect

0 འམ་སྟོང་པ།

ཚད་ལྡན་གྱི་དྲ་མིག་བཟོ་ལྟའི་ནང་གི་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་པ།

1

ཚད་ལྡན་དབྱིན་སྐད་(ཨ་རི་)རྣམ་གཞག་སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་མཚོན།

2

གཞི་གྲངས་ནི་ཡི་གེར་བརྩིས་ནས་སྤྱོད་པ་ལས་གྲངས་ཀ་མི་བསྒྱུར།


Example

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

ERRORTYPE

དྲ་མིག་མི་འདྲ་བའི་ནང་དོན་པའི་ནོར་འཁྲུལ་གྲངས་ཐང་།ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གྲངས་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ་གྲངས་འདི་ཉིད།སྤྱད་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཆ་ཕྲེང་གྱི་ཡིག་དེབ་བཟོ་ཆོག

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

note

གལ་སྲིད་ནོར་འཁྲུལ་གྲངས་ཐང་ཚུད་པའི་དྲ་མིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ སྔོན་སྒྲིག་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཨང་དེ་ཉེད་ LibreOfficeགནས་སྟངས་ཚང་ནང་དོན་མངོན།


Syntax

ERRORTYPE(reference)

reference ནི་ནོར་འཁྲུལ་གྲངས་ཐང་ཐོན་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ཅིག་ཡིན།

Example

གལ་སྲིད་དྲ་མིག་A1ནང་ནོར་འཁྲུལ་གྲངས་ཐང་"ནོར་འཁྲུལ་:518"ཐོན་ན་རྟེན་གྲངས་ =ERRORTYPE(A1) ཟློག་སྐྱེལ་ཐང་ནི་ 518ཡིན།

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ERRORTYPE

GETPIVOTDATA

The GETPIVOTDATA function returns a result value from a pivot table. The value is addressed using field and item names, so it remains valid if the layout of the pivot table changes.

Syntax

Two different syntax definitions can be used:

GETPIVOTDATA(TargetField; pivot table[; Field 1; Item 1][; ... [Field 126; Item 126]])

or

GETPIVOTDATA(pivot table; Constraints)

The second syntax is assumed if exactly two parameters are given, of which the first parameter is a cell or cell range reference. The first syntax is assumed in all other cases. The Function Wizard shows the first syntax.

First Syntax

TargetField is a string that selects one of the pivot table's data fields. The string can be the name of the source column, or the data field name as shown in the table (like "Sum - Sales").

pivot table is a reference to a cell or cell range that is positioned within a pivot table or contains a pivot table. If the cell range contains several pivot tables, the table that was created last is used.

If no Field n / Item n pairs are given, the grand total is returned. Otherwise, each pair adds a constraint that the result must satisfy. Field n is the name of a field from the pivot table. Item n is the name of an item from that field.

If the pivot table contains only a single result value that fulfills all of the constraints, or a subtotal result that summarizes all matching values, that result is returned. If there is no matching result, or several ones without a subtotal for them, an error is returned. These conditions apply to results that are included in the pivot table.

If the source data contains entries that are hidden by settings of the pivot table, they are ignored. The order of the Field/Item pairs is not significant. Field and item names are not case-sensitive.

If no constraint for a filter is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a filter is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Filters are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Filters" area of the pivot table layout dialog. From each filter, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.

Subtotal values from the pivot table are only used if they use the function "auto" (except when specified in the constraint, see Second Syntax below).

Second Syntax

NOM གཏན་ཕབ་པ་ནི་མིང་དོན་སྐྱེད་ཚད་ཡིན།

Constraints is a space-separated list. Entries can be quoted (single quotes). The whole string must be enclosed in quotes (double quotes), unless you reference the string from another cell.

One of the entries can be the data field name. The data field name can be left out if the pivot table contains only one data field, otherwise it must be present.

Each of the other entries specifies a constraint in the form Field[Item] (with literal characters [ and ]), or only Item if the item name is unique within all fields that are used in the pivot table.

A function name can be added in the form Field[Item;Function], which will cause the constraint to match only subtotal values which use that function. The possible function names are Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count (Numbers only), StDev (Sample), StDevP (Population), Var (Sample), and VarP (Population), case-insensitive.

HLOOKUP

བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱིས་འོག་ཏུ་གྲངས་ཐང་གང་རུང་བཤེར་འཚོལ་བྱས་པའམ་དྲ་མིག་ལ་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པ།རྟེན་གྲངས་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ལིང་ཚེའི་ཡིག་ཕྲེང་དང་པོར་དམིགས་འཛུགས་གྲངས་ཐང་ཚུད་ཡོད་མེད་ཞིབ་བྱས་པ་དང་ དེ་རྗེས་ Index གྱིས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ལིང་ཚེའི་ཕྲེང་ནང་བཤེར་འཚོལ་ཐུབ་པའི་གྲངས་ཐང་དང་སྟར་པ་གཅིག་ནང་གནས་པའི་གྲངས་ཐང་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

HLOOKUP(Lookup; Array; Index [; SortedRangeLookup])

For an explanation on the parameters, see: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Handling of Empty Cells

Example

Suppose we have built a small database table occupying the cell range A1:DO4 and containing basic information about 118 chemical elements. The first column contains the row headings “Element”, “Symbol”, “Atomic Number”, and “Relative Atomic Mass”. Subsequent columns contain the relevant information for each of the elements, ordered left to right by atomic number. For example, cells B1:B4 contain “Hydrogen”, “H”, “1” and “1.008”, while cells DO1:DO4 contain “Oganesson”, “Og”, “118”, and “294”.

A

B

C

D

...

DO

1

Element

Hydrogen

Helium

Lithium

...

Oganesson

2

Symbol

H

He

Li

...

Og

3

Atomic Number

1

2

3

...

118

4

Relative Atomic Mass

1.008

4.0026

6.94

...

294


=HLOOKUP("Lead"; $A$1:$DO$4; 2; 0) returns “Pb”, the symbol for lead.

=HLOOKUP("Gold"; $A$1:$DO$4; 3; 0) returns 79, the atomic number for gold.

=HLOOKUP("Carbon"; $A$1:$DO$4; 4; 0) returns 12.011, the relative atomic mass of carbon.

HYPERLINK

HYPERLINK རྟེན་གྲངས་ཚུད་པའི་དྲ་མིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པའི་སྐབས་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ཉེད་ཁ་ཕྱེ་བར་གྱུར།

If you use the optional CellValue parameter, the formula locates the URL, and then displays the text or number.

tip

མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ནས་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ཁ་ཕྱེ་དགོས་ན་དྲ་མིག་དེ་བདམས་རྗེས་F2 མནན་ནས་"རྩོམ་སྒྲིག"མ་ཚུལ་དུ་འཛུལ་ ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་མདུན་དུ་འོད་རྟགས་སྤོ་འགུལ་དང་ Shift+F10མནན་ དེ་རྗེས་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་ཁ་ཕྱེ་རྒྱུར་བདམས་དགོས་


Syntax

HYPERLINK("URL" [; CellValue])

URL specifies the link target. The optional CellValue parameter is the text or a number that is displayed in the cell and will be returned as the result. If the CellValue parameter is not specified, the URL is displayed in the cell text and will be returned as the result.

The number 0 is returned for empty cells and matrix elements.

Example

=HYPERLINK("http://www.example.org") displays the text "http://www.example.org" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") displays the text "Click here" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) displays the number 12345 and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK($B4) where cell B4 contains http://www.example.org. The function adds http://www.example.org to the URL of the hyperlink cell and returns the same text which is used as formula result.

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" displays the text Click example.org in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") displays the text Go to top and jumps to cell Sheet1.A1 in this document.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

=HYPERLINK("file:///C:/Documents/";"Open Documents folder") displays the text "Open Documents folder" and shows the folder contents using the standard file manager in your operating system.

INDEX

INDEX returns a reference, a value or an array of values from a reference range, specified by row and column index number or array of row and array of columns index numbers, and an optional range index.

INDEX() returns a reference if the argument is one or more references. When used in a cell in the form =INDEX(), the reference is resolved and the values displayed. When INDEX() is used in arguments of other functions, =FUNCTION(INDEX()...), the function gets the reference passed that was returned by INDEX(). Returning a reference is different from returning an array of values for functions that handles them differently.

Syntax

INDEX(Reference [; [Row] [; [Column] [; Range]]])

Reference is a reference, entered either directly or by specifying a range name. If the reference consists of multiple ranges, you must enclose the list of references or range names in parentheses, or either use the tilde (~) range concatenation operator or define a named range with multiple areas.

Row (optional) represents the row or the array of row indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific row) all referenced rows are returned.

Column (optional) represents the column or array of column indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific column) all referenced columns are returned.

note

If Row, Column or both are omitted or defined as arrays of indexes, the INDEX function must be entered as an array function.


Range (optional) represents the index of the subrange if referring to a multiple range, default is 1.

Example

{=INDEX({1,3,5;7,9,10},{2;1},1)} return a 2 row array containing 7 and 1. The row index {2;1} pick row 2 then row 1. The columns index 1 picks the first column.

{=INDEX(D3:G12,{1;2;3;4},{3,1})} return a 4 rows by 2 columns array. The row index array {1;2;3;4} picks rows 3 to 6 and {3;1} picks the third (F) and first column (D). Columns 1 and 3 of the source reference are swapped in the resulting array.

=INDEX(Prices;4;1) འབྲས་བུ་ནི་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་གཞི་གྲངས་ - མཚན་འཇོག་ལ་བརྟེན་ནས་མཚན་འཇོག་གི་ Prices གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཡིག་ཕྲེང་ 4 སྟར་པ་ 1 གྲངས་ཐང་།

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

{=INDEX(A1:B6;1)} returns the values of the first row of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

{=INDEX(A1:B6;0;1)} returns the values of the first column of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

=INDEX(A1:B6;1;1) འབྲས་བུ་ནི་ A1:B6 ས་ཁོངས་ནང་གཡས་ཐོད་དྲ་མིག་གནས་ཀྱི་གྲངས་ཐང་ཡིན།

{=INDEX((A1:B6;C1:D6);0;0;2)} returns the values of the second range C1:D6 of the multiple range. Enter the formula as an array formula.

INDIRECT

ཡིག་དེབ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཡིས་གཏན་འཁེལ་བའི་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་པ་འདྲེན་སྤྱོད་ རྟེན་གྲངས་འདི་ཉིད་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཕྱིར་ལོག་པའི་ས་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

note

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


note

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


Syntax

INDIRECT(Ref [; A1])

ref དེའི་ནང་དོན་གྱི་དྲ་མིག་གམ་ས་ཁོངས་ཕྱིར་ལོག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་མཚོན་ (ཡི་གེ་རྣམ་གཞག་ནས་མཚོན་)

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

note

If you open an Excel spreadsheet that uses indirect addresses calculated from string functions, the sheet addresses will not be translated automatically. For example, the Excel address in INDIRECT("[filename]sheetname!"&B1) is not converted into the Calc address in INDIRECT("filename#sheetname."&B1).


Example

=INDIRECT(A1) འབྲས་བུ་ནི་ 100 གལ་སྲིད་དྲ་མིག་A1གིས་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པ་ནི་དྲ་མིག་C108གྱི་ནང་དོན་ཡིན་ན་དྲ་མིག་C108ནང་གྲངས་ཐང་ 100ཚུད་ཡོད།

=SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) དྲ་མིག་A1དང་གནས་ཡུལ་ཕྲེང་1སྟར་པ་3(1;3)དྲ་མིག་བར་གྱི་དྲ་མིག་སྡོམས་ཐོབ་རྩིས་རྒྱག་དགོས་པའི་པ་སྟེ་ས་ཁོངས་A1:C1 ཡི་སྡོམས་ཐོབ་རྩིས་རྒྱག་དགོས།

LOOKUP

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

note

If LOOKUP cannot find the search criterion, it matches the largest value in the search vector that is less than or equal to the search criterion.


The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

LOOKUP(Lookup; SearchVector [; ResultVector])

Lookup is the value of any type to be looked for; entered either directly or as a reference.

lookup_vectorནི་དེའི་ནང་ནས་བཤེརའཚོལ་དགོས་རྒྱུའི་ཕྱོགས་ཚད་ཡིན་(ཕྲེང་རྐྱང་པའམ་སྟར་རྐྱང་པའི་ས་ཁོངས་)

result_vector ནི་ཕྲེང་རྐྱང་ངམ་སྟར་པ་རྐྱང་པའི་ས་ཁོངས་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྟེ་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་གསོག་ཉར་བྱས་པར་སྤྱོད། འབྲས་བུ་ནི་འབྲས་བུའི་ཕྱོགས་ཚད་དྲ་མིག་ནང་གི་བཤེར་འཚོལ་ཕྱོགས་ནང་ཪྙེད་པའི་ཕྱོགས་ཚད་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་དཀར་ཆག་ལྡན།

Handling of Empty Cells

Example

=LOOKUP(A1; D1:D100;F1:F100) དྲ་མིག་ A1 ནང་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་གྲངས་ཐང་ལ་གཞིགས་ནས་ས་ཁོངས་ D1:D100 ནང་ལྟོས་ཟླའི་དྲ་མིག་བཤེར་འཚོལ་བྱ། གལ་སྲིད་ཟླ་སྒྲིག་གི་དྲ་མིག་ཪྙེད་ན་དེའི་དཀར་ཆག་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ། དཔེར་ན་ གལ་སྲིད་ཪྙེད་ཟིན་པ་ནི་ས་ཁོངས་འདིའི་དྲ་མིག་བཅུ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ན་དྲ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དོན་རྟེནགྲངས་ཐང་དུ་བརྩིས་ནས་འབྲས་བུའི་ཕྱོགས་ཚད་ནང་ཕྱིར་ལོག་དགོས།

MATCH

གཏན་འཁེལ་གྲངས་ཐང་དང་ཟླ་སྒྲིག་ཡིན་པའི་རྣམ་གྲངས་ལིང་ཚེ་ནང་གི་ལྟོས་ཟླའི་གནས་ཡུལ་ཕྱིར་ལོག་པ། རྟེན་གྲངས་འདི་ཉིད་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཪྙེད་ཟིན་པའི་གྲངས་ཐང་ཉིད་ lookup_array ཡི་གནས་ཡུལ་ཕྱིར་ལོག་པ།

Syntax

MATCH(Search; LookupArray [; Type])

Search is the value which is to be searched for in the single-row or single-column array.

lookup_array ནི་བཙལ་འཚོལ་གྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཡིན། གྲངས་ཚོ་བཙལ་འཚོལ་ནི་ཕྲེང་རྐྱང་པའམ་སྟར་རྐྱང་པ་ཡིན་ཆོག་ལ་ཕྲེང་རྐྱང་པའམ་སྟར་རྐྱང་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་ཆོག

type གྲངས་ཐང་ 1、0 འམ་ -1ཡིན་ཆོག གལ་སྲིད་ type = 1 གམ་འདེམས་རུང་བའི་ཞུགས་གྲངས་འདི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་མེད་ན་ ལིང་ཚེ་བཤེར་འཚོལ་གྱི་སྟར་པ་དང་པོ་དེ་རིམ་འཕར་གོ་རིམ་སྟར་གྲལ་སྒྲིག་དགོས། གལ་སྲིད་ type = -1ཡིན་ན་སྟར་པ་དེ་ཉིད་རིམ་ཆག་གོ་རིམ་སྟར་གྲལ་སྒྲིག་དགོས། འདི་དང་ Microsoft Excel ནང་གི་རྟེན་གྲངས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཟླར་གནས།

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

If Type = 1 or the third parameter is missing, the index of the last value that is smaller or equal to the search criterion is returned. For Type = -1, the index of the last value that is larger or equal is returned.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Example

=MATCH(200; D1:D100) སྟར་པ་དང་ D སྟར་གོ་རིམ་སྒྲིག་པའི་ D1:D100 ས་ཁོངས་ནང་བཤེར་འཚོལ་གྲངས་ཐང་ 200 དགོས། གྲངས་ཐང་འདི་ཉིད་ཪྙིད་མ་ཐག་གྲངས་ཐང་འདི་ཉིད་གནས་སའི་ཕྲེང་རྟགས་མངོན། གལ་སྲིད་སྟར་པ་འདི་ཉིད་འཚོལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དེ་བས་ཆེ་བའི་གྲངས་ཐང་ཞིག་ཪྙེད་ན་དེའི་ཡིག་ཕྲེང་མདུན་མའི་ཨང་གྲངས་མངོན།

OFFSET

འདྲེན་སྤྱོད་ཚིག་ཅུང་སྤོ་བའི་དམིགས་འཛུགས་ཕྲེང་གྲངས་དང་སྟར་གྲངས་ཀྱི་དྲ་མིག་གྲངས་ཐང་དུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བར་ཕྱིར་ལོག་པ

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

OFFSET(Reference; Rows; Columns [; Height [; Width]])

referenceནི་རྩིས་རྒྱག་སྤོ་འགུལ་གྱི་གཏན་འཁེལ་གཞི་ཚིག་(དྲ་མིག་)ལ་སྤྱོད་པ།

rowsནི་གོང་འོག་སྤོ་འགུལ་གྱི་ཕྲེང་གྲངས་ཡིན། འོག་ལ་སྤོ་འགུལ་བྱས་ན་མོ་ཐང་ཡིན།

rowsནི་གོང་འོག་སྤོ་འགུལ་གྱི་ཕྲེང་གྲངས་ཡིན། འོག་ལ་སྤོ་འགུལ་བྱས་ན་མོ་ཐང་ཡིན།

heightནི་བདམས་ང་རུང་བའི་ཞུགས་གྲངས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ནི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྟར་གྲངས་ཡིན།

widthནི་བདམས་ང་རུང་བའི་ཞུགས་གྲངས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ནི་འདྲེན་སྤྱོད་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྟར་གྲངས་ཡིན།

Arguments Rows and Columns must not lead to zero or negative start row or column.

Arguments Height and Width must not lead to zero or negative count of rows or columns.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=OFFSET(A1;2,2) དྲ་མིག་ C3 ནང་གི་གྲངས་ཐང་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ་(དྲ་མིག་ A1 གཤམ་དུ་ཡིག་ཕྲེང་གཉིས་པ་དང་གཡས་ལ་སྟར་པ་གཉིས་སྤོས་) གལ་སྲིད་དྲ་མིག་ C3ནང་གི་གྲངས་ཐང་100ཡིན་ན་ རྟེན་གྲངས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་ 100ཡིན།

=OFFSET(B2:C3;1;1) returns a reference to B2:C3 moved down by 1 row and one column to the right (C3:D4).

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) returns a reference to B2:C3 moved up by 1 row and one column to the left (A1:B2).

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) returns a reference to B2:C3 resized to 3 rows and 4 columns (B2:E4).

=OFFSET(B2:C3;1;0;3;4) returns a reference to B2:C3 moved down by one row resized to 3 rows and 4 columns (B3:E5).

=SUM(OFFSET(A1;2;2;5;6)) ཟློག་སྐྱེལ་བྱས་པ་ནི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཤིག་གི་གྲངས་ཐང་ཡོད་ཚད་བསྡོམས་པའི་སྡོམས་འབོར་དེ་ཡིན། དེ་ནི་C3རྡོག་ཐོབ་པ་ལ་ངེས་པས་བསྡོམས་ཕྲེང་ལྔ་དང་སྟར་པ་དྲུག་གི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཏེ་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་C3:H7ཚུད་ཡོད།

note

If Width or Height are given, the OFFSET function returns a cell range reference. If Reference is a single cell reference and both Width and Height are omitted, a single cell reference is returned.


ROW

Returns the row number of a cell reference. If the reference is a cell, it returns the row number of the cell. If the reference is a cell range, it returns the corresponding row numbers in a one-column Array if the formula is entered as an array formula. If the ROW function with a range reference is not used in an array formula, only the row number of the first range cell will be returned.

Syntax

ROW([Reference])

reference ནི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཤིག་གི་ཡིག་ཕྲེང་ཨང་གྲངས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་འདྲི་རྩད་བྱེད་པར་བརྗོད། འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་གི་ཉིད་རང་མཚུགས་ཀྱི་དྲ་མིག་ཡིག་ཀྱང་ཡིན་ཆོག

གལ་སྲིད་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་མེད་ན་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གིས་སྤྱོ་བགྲོས་གནས་སའི་དྲ་མིག་གི་ཡིག་ཕྲེང་ཨང་རིམ་ཟློག་སྐྱེལ་བྱེད།

Example

=ROW(B3) རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ནི་3ཡིན་ རྒྱུ་མཚན་ནི་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་གི་ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཡིན།

{=ROW(D5:D8)} རྩིས་རྒྱག་པ་ལས་སྟར་པ་རྐྱང་པའི་ལིང་ཚེ་(5, 6, 7, 8)ཐོབ་ རྒྱུ་མཚན་ནི་ནང་འཇུག་བྱས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ལ་ཨང་རིམ་5ནས་8བར་དྲ་མིག་ཕྲེང་ཚུད་ཡོད།

=ROW(D5:D8) 5ཕྱིར་ལོག་པ། རྒྱུ་མཚན་ནི་རྟེན་གྲངས་ ROW གྲངས་ཚོའི་སྤྱི་བགྲོས་སུ་མ་བརྩིས་པར་སྤྱད་པས་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཕྲེང་དང་པོའི་ཕྲེང་རྟགས་ཁོ་ན་ཕྱིར་ལོག་པ།

{=ROW(A1:E1)} དང་ =ROW(A1:E1) གི་འགྲུབ་འབྲས་ཚང་མ་1ཡིན་ རྒྱུ་མཚན་ནི་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་ནང་སྟར་པ་དང་པོའི་ཕྲེང་རྟགས་དང་པོ་ནི་ 1ཡིན། ཕྲེང་རྐྱང་པའི་ས་ཁོངས་ལ་ཕྲེང་རྟགས་གཅིག་ལས་མེད་པའི་དབང་གི་གྲངས་ཚོའི་སྤྱི་བགྲོས་སུ་བརྩིས་ནས་བེད་སྤྱོད་དགོས་མིན་གྱིས་འབྲས་བུར་ཞུགས་རྐྱེན་ཅིག་ཡང་མེད།

=ROW()རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་ནི་3ཡིན་ གལ་སྲིད་དྲ་མིག་གི་ཡིག་ཕྲེང་3སྤྱོ་བགྲོས་འདི་བླུགས་ན།

གལ་སྲིད་"Rabbit"ནི་མིང་བཏགས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་ (C1:D3)ཡིན་ན་ {=ROW(Rabbit)} སྟར་པ་རྐྱང་པའི་གྲངས་ཚོ་ (1, 2, 3)ཕྱིར་ལོག

ROWS

འདྲེན་སྤྱོད་དམ་གྲངས་ཚོའི་ནང་གི་ཕྲེང་གི་ཁ་གྲངས་སུ་ཕྱིར་ལོག

Syntax

ROWS(array)

arrayནི་དེའི་ཡིག་ཕྲེང་ཁ་གྲངས་དགོས་རྒྱུའི་དྲ་མི་ས་ཁོངས་ཤིག་ཡིན། ཞུགས་གྲངས་ཀྱང་རང་ཚུགས་ཀྱི་དྲ་མིག་ཅིག་ཡིན་ཆོག

Example

=ROWS(B5) སྡོམས་1ཡིན་ རྒྱུ་མཚན་ནི་དྲ་མིག་གཅིག་ནང་ཕྲེང་གཅིག་རང་ཚུད།

=ROWS(A10:B12)སྡོམས་ 3ཡིན།

གལ་སྲིད་ "Rabbit" ནི་མིང་བཏགས་པའི་ས་ཁོངས་ (C1:D3) ཡིན་ན་ =ROWS(Rabbit) ཕྱིར་ལོག་ 3ཡིན།

SHEET

Returns the sheet number of either a reference or a string representing a sheet name. If you do not enter any parameters, the result is the sheet number of the spreadsheet containing the formula.

Syntax

SHEET([Reference])

Reference ནི་བདམས་གང་རུང་བའི་ཞུགས་གྲངས་ཤིག་ཡིན་ དེ་ནི་དྲ་མིག་དང་ས་ཁོངས་སམ་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་མིང་གི་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་པའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཡིན།

Example

=SHEET(Sheet2.A1) returns 2 if Sheet2 is the second sheet in the spreadsheet document.

=SHEET("Sheet3") returns 3 if Sheet3 is the third sheet in the spreadsheet document.

SHEETS

འདྲེན་སྤྱོད་ནང་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་གི་ཁ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བ་དང་ གལ་སྲིད་ཞུགས་གྲངས་ཅི་ཡང་ནང་འཇུག་མ་བྱས་ན་ མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་ཁ་གྲངས་སུ་ཕྱིར་ལོག

Syntax

SHEETS([Reference])

Reference ནི་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་གམ་ས་ཁོངས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཡིན་ འདི་ནི་འདེམས་རུང་བའི་ཞུགས་གྲངས་ཤིག་ཡིན།

Example

གལ་སྲིད་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་རིམ་པ་བཞིན་ཡིན་ན་ Sheet1、Sheet2 དང་ Sheet3 =SHEETS(Sheet1.A1:Sheet3.G12) ཕྱིར་ལོག་ 3

VLOOKUP

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact Lookup is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

=VLOOKUP(Lookup; Array; Index [; SortedRangeLookup])

Lookup is the value of any type looked for in the first column of the array.

Array is the reference, which is to comprise at least as many columns as the number passed in Index argument.

col_indexནི་གྲངས་ཐང་གནས་སའི་གཞི་གྲངས་ཚོའི་ནང་ཁུལ་གྱི་སྟར་གྲངས་ཡིན། སྟར་པ་དང་པོའི་ཨང་གྲངས་ནི་1ཡིན།

SortedRangeLookup is an optional parameter that indicates whether the first column in the array contains range boundaries instead of plain values. In this mode, the lookup returns the value in the row with first column having value equal to or less than Lookup. E.g., it could contain dates when some tax value had been changed, and so the values represent starting dates of a period when a specific tax value was effective. Thus, searching for a date that is absent in the first array column, but falls between some existing boundary dates, would give the lower of them, allowing to find out the data being effective to the searched date. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not a range boundary list. When this parameter is TRUE or not given, the first column in the array must be sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is greater than the lowest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return #N/A with message: Error: Value Not Available.

Handling of Empty Cells

Example

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

དྲ་མིག་B1ནང་གཤམ་གྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱ་དགོས།

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

འདི་ལྟར་གྱིས་ཁྱེད་ནས་དྲ་མིག་A1ནང་ཚལ་ཞིག་གི་ཨང་གྲངས་བླུག་མ་ཐག་ དྲ་མིག་B1ནང་ཚལ་དེའི་མིང་མངོན་(ཚལ་གྱི་མིང་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ D1:E100 གི་སྟར་པ་2ནང་ཡོད་) དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ D1:E100 ནང་མེད་པའི་ཨང་གྲངས་ཤོག་བླུགས་ན་དྲ་མིག་B1ནང་མངོན་པ་ནི་ཨང་གྲངས་དེ་ལས་ཆུང་བའམ་མཚུངས་བའི་གྲངས་ཐང་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ནས་འདི་ལྟར་ཟླ་སྒྲིག་གི་རེ་བ་མེད་ན་སྤྱི་བགྲོས་ཀྱི་འདེམས་རུང་ཞུགས་གྲངས་sort orderནང་གཏན་ཚེགས་གྲངས་ཐང་FALSEབླུགས་ འདི་ལྟར་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ D1:E100 ནང་མེད་པའི་ཨང་གྲངས་བླུགས་པའི་སྐབས་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་ནོར་འཁྲུལ་གྲངས་ཐང་ཞིག་ལྟོག་སྐྱེལ་བྱེད།

Please support us!