Statistics Functions

This category contains the Statistics functions.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

ཚལ་ཐོ་ [བསྒར་འཛུད།] - [རྟེན་གྲངས།...] - "རྟེན་གྲངས།"འདེམས་གཞིའི་ཁཱ། - "སྡོམ་རྩིས།"རིགས་དབྱེ།


དཔེ་གཞི་འགའ་ཞིག་གཤམ་གྱི་གཞི་གྲངས་རེའུ་མིག་བེད་སྤྱད་ཡོད།

C

D

2

x ཐང་།

y ཐང་།

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


གཤམ་གྱི་ས་བཅད་དབྱེ་ཚུལ་འགའ་ཡི་བསྡོམས་རྩིས་རྟེན་གྲངས་འདི་དག་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

རྟེན་གྲངས་ཨང་དང་པོ་བསྡོམས་རྩིས།

རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཉིས་པ་བསྡོམ་རྩིས།

རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གསུམ་པ་བསྡོམས་རྩིས་བྱེད།

རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཞི་པ་བསྡོམས་རྩིས་

རྟེན་གྲངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལྔ་པ་བསྡོམས་རྩིས་

Please support us!