Insert Sheet

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁྲ་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་འདེམས་གཞི་མཚན་འཇོག་བྱེད། ལས་ཁྲ་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཆོག་པ་མཟད་ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་ད་ཡོད་ལས་ཁྲ་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཡང་ཆོག

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Insert Sheet.

Choose Insert - Insert Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Insert Sheet

From toolbars:

Icon Insert Sheet

Insert Sheet


གནས་ས།

ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་ལས་ཁྲ་གསར་པའི་གནས་ས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་སྔོན།

ཐད་ཀར་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་སྔོན་ལ་ལས་ཁྲ་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་རྗེས།

ཐད་ཀར་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་རྗེས་ལ་ལས་ཁྲ་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

གསར་འཛུགས་ལས་ཁྲ།

གཏན་འཁེལ་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་ལས་ཁྲ་གསར་པ་ཡང་ན་ད་ཡོད་ལས་ཁྲ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།

གསར་འཛུགས་ལས་ཁྲ།

ལས་ཁྲ་གསར་པ་གསར་འཛུགས་བྱེད། "མིང་"ཡིག་དུམ་ནང་ལས་ཁྲའི་མིང་ནང་བཅུག་བྱེད།

ཁ་གྲངས།

གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ལས་ཁྲའི་ཁ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མིང་།

ལས་ཁྲ་གསར་པའི་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད། མིང་ནང་ཡིག་འབྲུ་དང་གྲངས་ཀ་ཚུད་ཆོག

ལས་ཁྲ་མིང་བསྐྱར་འདོགས།

ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས།

ད་ཡོད་ཡིག་ཆའི་ལས་ཁྲ་དེ་བྱ་གུལ་ལས་ཁྲའི་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

མིག་བཤར།

Opens a dialog for selecting a file.

སྤྱོད་རུང་ལས་ཁྲ།

གལ་སྲིད་"མིག་བཤེར་..."བེད་སྤྱད་ན་ གནོན་མཐེབ་གྱིས་ཡིག་ཆ་འདེམས་ དེའི་ནང་ཚུད་པའི་ལས་ཁྲ་ནི་རིའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མངོན། ཡིག་ཆའི་བརྒྱུད་ལམ་ནི་སྒྲོམ་འདིའི་འོག་ལ་མངོན་ཐུབ། རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་ལས་ཁྲ་འདེམས།

ཐག་སྦྲེལ།

མིང་སྔའི་ཡིག་ཚགས་དེ་རེའུ་འགོད་ནང་བདམས་པའི་ལས་ཁྲ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

Please support us!