དྲ་མིག

ཁ་ཕྱེས་"དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད་"གླེང་སྒྲོམ་དེའི་ནང་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་དྲ་མིག་གསར་པའི་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།您可以འདེམས་[རྩོམ་སྒྲིག] - [སུབ་པ་...]དྲ་མིག་སྟར་སུབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

རིས་རྟགས།

དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད།


འདེམས་པ།

ས་ཁོངས་འདིའི་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁྲའི་དྲ་མིག་གི་རིགས་ཡང་ན་ཐབས་ཤེས་འདེམས་ཆོག བསྒར་འཛུད་དྲ་མིག་གི་གནས་ས་དང་ཁ་གྲངས་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁྲའི་ནང་བྲིས་རྟགས་ཀྱི་དྲ་མིག་ཁ་གྲངས་དང་གནས་སར་བརྟན་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བྱ་འགུལ་དྲ་མིག་འོག་ལ་སྤོས།

དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད་སྐབས་ བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་འོག་ལ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

རིས་རྟགས།

འོག་ལ་དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད།

བྱ་འགུལ་དྲ་མིག་གཡས་ལ་སྤོས།

དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད་སྐབས་ བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་གཡས་ལ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

རིས་རྟགས།

གཡས་ལ་དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད།

ཕྲེང་ཧྲིལ།

ཕྲེང་ཧྲིལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བསྒར་འཛུད་ཕྲེང་གི་གནས་ས་ནི་ལས་ཁྲའི་ནང་འདེམས་པའི་དྲ་མིག་གི་གནས་ས་རག་ལས་ཡོད།བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཕྲེང་གྲངས་ནི་འདེམས་པའི་ཕྲེང་གྲངས་ལ་རག་ལས་ཡོད། ཐོག་མ་བདམས་པའི་ནང་དོན་ནི་འོག་ལ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

རིས་རྟགས།

ཕྲེང་བསྒར་འཛུད།

སྟར་ཧྲིལ།

སྟར་ཧྲིལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བསྒར་འཛུད་ཀྱི་སྟར་གྲངས་ནི་འདེམས་པའི་སྟར་གྲངས་ལ་རག་ལས་ཡོད།སྔོན་ལ་བདམས་པའི་སྟར་གྱི་ནང་དོན་ནི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྤོ།

རིས་རྟགས།

སྟར་བསྒར་འཛུད།

Please support us!