Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

You can delete cells by choosing Sheet - Delete Cells.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Cells.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert Cells.

From toolbars:

Icon Insert Cells

དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད།

From the keyboard:

+ "+"


འདེམས་པ།

ས་ཁོངས་འདིའི་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁྲའི་དྲ་མིག་གི་རིགས་ཡང་ན་ཐབས་ཤེས་འདེམས་ཆོག བསྒར་འཛུད་དྲ་མིག་གི་གནས་ས་དང་ཁ་གྲངས་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁྲའི་ནང་བྲིས་རྟགས་ཀྱི་དྲ་མིག་ཁ་གྲངས་དང་གནས་སར་བརྟན་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

བྱ་འགུལ་དྲ་མིག་འོག་ལ་སྤོས།

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

བྱ་འགུལ་དྲ་མིག་གཡས་ལ་སྤོས།

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

ཕྲེང་ཧྲིལ།

ཕྲེང་ཧྲིལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བསྒར་འཛུད་ཕྲེང་གི་གནས་ས་ནི་ལས་ཁྲའི་ནང་འདེམས་པའི་དྲ་མིག་གི་གནས་ས་རག་ལས་ཡོད།བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཕྲེང་གྲངས་ནི་འདེམས་པའི་ཕྲེང་གྲངས་ལ་རག་ལས་ཡོད། ཐོག་མ་བདམས་པའི་ནང་དོན་ནི་འོག་ལ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།

tip

This command is equivalent to Rows Above.


སྟར་ཧྲིལ།

སྟར་ཧྲིལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བསྒར་འཛུད་ཀྱི་སྟར་གྲངས་ནི་འདེམས་པའི་སྟར་གྲངས་ལ་རག་ལས་ཡོད།སྔོན་ལ་བདམས་པའི་སྟར་གྱི་ནང་དོན་ནི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྤོ།

tip

This command is equivalent to Columns Before.


Please support us!