དྲ་མིག་སུབ།

འདེམས་པའི་དྲ་མིག་སྟར་ཡང་ན་ཕྲེང་སུབ་རྐྱང་བྱེད་ སུབ་པའི་དྲ་མིག་འོག་ཕྱོགས་གནས་པ་ཡང་ན་གཡས་མཐའི་དྲ་མིག་གིས་དེ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གོང་ཡང་ན་གཡོན་ཕྱོགས་ལ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་ནི་འདེམས་པའི་བསུབ་པའི་འདེམས་གཞིའི་དེ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཐེངས་རྗེས་མ་གླེང་སྒྲོམ་འདི་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

འདེམས་པ།

འདིར་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་མིག་སྟར་སུབ་པའི་རྗེས་ལྷག་པའི་དྲ་མིག་གི་སྤོ་སྒུལ་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འོག་ཕྱོགས་དྲ་མིག་གོང་ལ་སྤོས།

སུབ་པའི་དྲ་མིག་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་མིག་གོང་ལ་སྤོས་སྒུལ་བྱེད་ སུབ་པའི་རྗེས་སྟོང་ཆ་སྐོང་གསབ་བྱེད།

གཡས་ངོས་དྲ་མིག་གཡོན་ལ་སྤོལ།

Fills the resulting space by the cells to the right of the deleted cells.

ཕྲེང་ཧྲིལ་སུབ།

ཉུང་ཤོས་ལ་དྲ་མིག་གཅིག་འདེམས་པའི་རྗེས་ ལས་ཁྲའི་ནང་འདེམས་པའི་དྲ་མིག་གནས་སའི་ཕྲེང་ཧྲིལ་སུབ།

སྟར་ཧྲིལ་སུབ།

ཉུང་ཤོས་ལ་དྲ་མིག་གཅིག་འདེམས་པའི་རྗེས་ ལས་ཁྲའི་ནང་འདེམས་པའི་དྲ་མིག་གནས་སའི་སྟར་ཧྲིལ་སུབ།

Please support us!