Deleting Contents

དྲ་མིག་ཡང་ན་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་དོན་སུབ་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། བཀོལ་སྤྱོད་སུབ་པ་ལག་སྟར་མ་བྱེད་གོང་ངེས་པར་དུ་སྔོན་ལ་དྲ་མིག་ ཡང་ན་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འདེམས་ འདེམས་པའི་གནས་ས་དང་ཡང་ན་བེད་པའི་དྲ་མིག་ནང་གི་ནང་དོན་ཁོ་ན་སུབ་ འདི་དང་འདྲ་བར་གལ་སྲིད་དུས་གཅིག་ཏུ་ལས་ཁྲ་མང་དག་འདེམས་ན་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲ་ཁོ་ན་ཞུགས་སྐྱེན་ཐེབ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Sheet - Clear Cells.

Backspace


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

This dialog is also called by pressing Backspace after the cell cursor has been activated on the sheet.


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

Pressing Delete deletes content without calling the dialog or changing formats.


དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

[རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]ཐོག་ནས་"དྲས་གཏུབ་"བེད་སྤྱོད།ནང་དོན་དང་རྣམ་གཞག་སུབ་ཆོག་ གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བའི་དགོས་པ་མེད།


འདེམས་པ།

འདིར་ཁྱེད་སུབ་པའི་ནང་དོན་འདེམས་ཆོག

ཚང་མ་སུབ།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་གི་ནང་དོན་ཡོད་ཚད་སུབ།

ཡིག་ཕྲེང་།

ཡིག་ཕྲེང་ཁོ་ན་སུབ་ སྔར་བཞིན་རྣམ་གཞག་ སྤྱི་འགྲོས་ གྲངས་ཀ་དང་ཚེ་གྲངས་སོར་ཉར་བྱེད།

གྲངས་ཀ།

གྲངས་ཀ་ཁོ་ན་སུབ་ སྔར་བཞིན་རྣམ་གཞག་དང་སྤྱི་འགྲོས་སོར་ཉར་བྱེད།

ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད།

ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་ཐང་ཁོ་ན་སུབ་ སྔར་བཞིན་རྣམ་གཞག་ ཡི་གེ་ གྲངས་ཀ་དང་སྤྱི་འགྲོས་སོར་ཉར་བྱེད།

སྤྱི་འགྲོས།

སྤྱི་འགྲོས་ཁོ་ན་སུབ་ སྔར་བཞིན་ཡི་གེ་ གྲངས་ཀ་ རྣམ་གཞག་ ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་སོར་ཉར་བྱེད་

དཔྱད་མཆན།

དྲ་མིག་ནང་གྱི་དཔྱད་མཆན་གསབ་སྣོན་བྱེད་པ་སུབ། གཞན་གྱི་གཞི་རྒྱུ་ཡོད་ཚད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད།

རྣམ་གཞག

དྲ་མིག་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཏོགས་གཤིས་སུབ་ སྔར་བཞིན་དྲ་མིག་ནང་དོན་སོར་ཉར་བྱེད།

བྱ་ཡུལ།

བྱ་ཡུལ་སུབ་ སྔར་བཞིན་དྲ་མིག་ནང་དོན་སོར་ཉར་བྱེད།

Please support us!