Fill Up

ཆེས་འོག་ཕྱོགས་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་དེ་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་(ཉུང་ཤོས་ལ་ཕྲེང་གཉིས་ཚུད་)སྐོང་གསབ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Up.

From toolbars:

Icon Fill Up

Fill Up


གལ་སྲིད་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་དྲ་མིག་གཅིག་གི་སྟར་ཁོ་ན་ཚུད་ཡོད་ན་ བྱ་རིམ་ནི་འདེམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ཆེས་འོག་ངོས་ཀྱི་དྲ་མིག་གཅིག་གི་ནང་དོན་སྤྱད་དེ་གཞན་གྱི་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་གསབ་སྐོང་བྱེད། གལ་སྲིད་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་དྲ་མིགསྟར་གྲངས་འགའ་ཚུད་ཡོད་ན་བྱ་རིམ་ནི་དྲ་མིག་ཁག་གི་སྟར་ནང་ཆེས་འོག་ངོས་ཀྱི་དྲ་མིག་གཅིག་གིས་ནང་དོན་སྤྱད་དེ་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་མིག་གསབ་སྐོང་བྱེད།

Please support us!