འོག་ལ་སྐོང་གསབ་

ཆེས་གོང་ཕྱོགས་དྲ་མིག་སྤྱོད་པའི་ནང་དོན་སྐོང་གསབ་འདེམས་པའི་ས་ཁོངས་(ཉུང་ཤོས་ལ་ཕྲེང་གཉིས་ཚུད་)སྐོང་གསབ་བྱེད།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Sheet - Fill Cells - Down.


གལ་སྲིད་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་སྟར་གཅིག་ལས་མེད་ན་ ཆེས་གོང་ཕྱོགས་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་དེ་གཞན་གྱི་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད། གལ་སྲིད་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་སྟར་མང་ཡོད་ན་དྲ་མིག་ཁག་གི་སྟར་ནང་ཆེས་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་མིག་ནང་དོན་དེ་འོག་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་མིག་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

Please support us!