ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབས

མཚན་འཇོག་ཡང་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟའི་ཤོག་སྨིན་ཡང་ན་ཤོག་ཞབས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


གཡོན་མཐའི་ས་ཁོངས།

མངོན་པའི་ཤོག་སྨིན་ཡང་ན་ཤོག་ཞབས་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་ནང་བཅུག

དཀྱིལ་གྱི་ས་ཁོངས།

མངོན་པའི་ཤོག་སྨིན་ཡང་ན་ཤོག་ཞབས་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་ནང་བཅུག

གཡས་ས་ཁོངས།

མངོན་པའི་ཤོག་སྨིན་ཡང་ན་ཤོག་ཞབས་གཡས་ངོས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་ནང་བཅུག

ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབས།

Select a predefined header or footer from the list.

ཡི་གེའི་གཏོགས་གཤིས།

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

རིས་རྟགས།

ཡི་གེའི་གཏོགས་གཤིས།

ཡིག་ཆའི་མིང་།

འདེམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ཡིག་ཆའི་མིང་གནས་འཛིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། བསྒར་འཛུད་ཁ་བྱང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། དལ་པོས་རྐྱང་རྡེབ་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་ཁ་བྱང་ཡིག་ཆའི་མིང་ཡང་ན་བརྒྱུད་ལམ་/ ཡིག་ཆའི་མིང་འདེམས། གལ་སྲིད་གཏན་འཁེལ་བའི་ཁ་བྱང་མེད་ན་([ཡིག་ཆ་] - [གཏོགས་གཤིས་...])གཟིགས་ ཡིག་ཆའི་མིང་བསྒར་འཛུད།

རིས་རྟགས།

ཡིག་ཆའི་མིང་།

རེའུ་མིག་མིང་།

བདམས་པའི་ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབས་ས་ཁོངས་ནང་གནས་འཛིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ གནས་འཛིན་རྟགས་འདི་དོན་ངོས་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབསནང་ལས་ཁྲའི་མིང་ཚབ་བརྗེ་བྱེད།

རིས་རྟགས།

རེའུ་མིག་མིང་།

ཤོག་ཨང་།

བདམས་པའི་ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབས་ས་ཁོངས་ནང་གནས་འཛིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་་བྱེད་ གནས་འཛིན་རྟགས་འདི་ཤོག་ཨང་གིས་ཚབ་བྱེད། འདི་འདྲ་བྱུང་ན་ཡིག་ཚགས་ཤོག་ཨང་ཨང་སྒྲིག་གིས་བརྒྱུན་མཐུད་རང་བཀར་འགན་ལེན་ཐུབ།

རིས་རྟགས།

ཤོག་ཨང་།

ཤོག་གྲངས།

བདམས་པའི་ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབས་ས་ཁོངས་ནང་གནས་འཛིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ གནས་འཛིན་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་སྤྱིའི་ཤོག་གྲངས་ཀྱིས་ཚབ་བརྗེ་བྱེད།

རིས་རྟགས།

ཤོག་གྲངས།

ཚེས་གྲངས།

བདམས་པའི་ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབས་ས་ཁོངས་ནང་གནས་འཛིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་་བྱེད་ གནས་འཛིན་རྟགས་ནི་མིག་སྔའི་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབས་ནང་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཐོན་གྱི་ཡོད།

རིས་རྟགས།

ཚེས་གྲངས།

དུས་ཚོད།

བདམས་པའི་ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབས་ས་ཁོངས་ནང་གནས་འཛིན་རྟགས་བསྒར་འཛུད་་བྱེད་ གནས་འཛིན་རྟགས་འདི་མིག་སྔའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་ལྷེ་རེའི་ཤོག་སྨིན་/ཤོག་ཞབསནང་བསྐྱར་ཟློས་ཐོན།

རིས་རྟགས།

དུས་ཚོད།

Please support us!