ཧུང་

Choose the macro that you want to execute when the selected graphic, frame, or OLE object is selected. Depending on the object that is selected, the function is either found on the Macro tab of the Object dialog, or in the Assign Macro dialog.

བྱ་ལས་

Lists the events that are relevant to the macros that are currently assigned to the selected object.

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་དང་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཧུང་དང་བྱ་ལས་སྒྲིག་ཡོད།

བྱ་ལས་

བྱ་ལས་རེག་ཐོན་

OLE བྱ་ཡུལ་

རིགས་དབྱིབས་

སྒྲོག་གཞི་

རང་འགུལ་གྱི་ཡིག་རིས་ཚོགས་

བཪྙན་རིས་རྟེན་འཕྲོའི་ས་ཁོངས་

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་

རྐྱང་སྡེབ་བྱ་ཡུལ་

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

ཙིག་རྟགས་ནི་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་

ཙིག་རྟགས་བྱ་ཡུལ་སྟེང་སྤོས་པ།

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་རེག་ཐོན་

བྱ་ཡུལ་སྤྲོད་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བའི་ཆེས་ཐག་སྦྲེལལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པ།

ཙིག་རྟགས་བྱ་ཡུལ་ནས་ཁ་བྲལ་བ་

ཙིག་རྟགས་བྱ་ཡུལ་སྟེང་ནས་སྤོས་པ།

རིས་གཟུགས་ཁུར་སྣོན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་

རིས་གཟུགས་ཟུར་སྣོན་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་

རིས་གཟུགས་ཁུང་སྣོན་མཇུག་བསྒྲིལ་པ་

སྤྱོད་པོས་རིས་གཟུགས་ཟུར་སྣོན་མཚམས་འཇོག་པ།(དཔེར་ན་)

རིས་གཟུགས་ཁུར་སྣོན་ནོར་བ་

རིས་གཟུགས་ཟུར་སྣོན་བམ་པ་ དཔེར་ན་རིས་གཟུགས་མ་ཪྙེད་པ།

ཀེ་རེ་སིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཡིག་འབྲུ་ཨར་ཧྥ་ནང་འཇུག་བྱས་པ་

མཐེབ་གཞོང་ནས་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱས་པ།

ཨར་

མཐེབ་གཞོང་ནས་གཏག་པར་མིན་པའི་ཡིག་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱས་པ་ དཔེར་ན་རེའུ་བཅོས་ཡིག་རྟགས་དང་ཕྲེང་ཕབ་ཡིག་རྟགས།

སྒྲོམ་གཞིའི་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་

ཙིག་རྟགས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ཆེ་ཆུང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ།

སྒྲོམ་གཞི་སྤོ་འགུལ་བྱེད་

ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲོམ་གཞི་སྤོ་འགུལ་བྱས་པ།

རང་འགུལ་གྱི་རིས་ཡིག་ཚགས་བསྒར་འཛུད་སྔོན་

ཡིག་དེབ་ལིང་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་སྔོན།

རང་འགུལ་གྱི་རིས་ཡིག་ཚགས་བསྒར་འཛུད་རྗེས་

ཡིག་དེབ་ལིང་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་རྗེས།


ཧུང་

བདམས་པའི་བྱ་ལས་འདག་པའི་སྐབས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཧུང་འདེམས་པ།

སྒྲོམ་གཞིའི་ངེས་ནས་བརྗེད་ན་བྱ་ལས་དང་རྟེན་གྲངས་གཉིས་སྦྲེལ་ཐུབ་ དེ་ལྟར་ན་རྟེན་གྲངས་ཀྱི་རང་ཉིད་དམ་ཡང་ན་ LibreOffice ཡི་གེའི་ལས་སྣོན་གྱིས་བྱ་ལས་འདི་ཐག་གཅོད་དགོས་མིན་གཏན་འཁེལ་ཐུབ།

རིགས་དབྱེ་

ཁ་ཕྱེ་བའི་ LibreOffice ཡིག་ཚགས་དང་བེད་སྤྱོད་བྱ་རིམ་སྒྲོམ་ཏེ་དེའི་ནང་ནས་ཧུང་གི་ཉར་ཚགས་གནས་བདམས་ཐུབ།

ཧུང་གི་མིང་

སྤྱོད་རུང་བའི་ཧུང་སྒྲིག་པ། བྱ་ཡུལ་དག་པར་གཏན་འཁེལ་བའི་ཧུང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ།

གཏན་འཁེལ་

བདམ་པའི་ཧུང་གིས་བདམ་པའི་བྱ་ལས་གཏན་འཁེལ་བ།གཏན་འཁེལ་བཟོས་པའི་ཧུང་གི་ལྟོས་ཟླའི་གཤར་བྱང་དེ་བྱ་ལས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ།

གསུབ་དོར་

Removes the macro that is assigned to the selected item.

ཧུང་

གཏན་འཁེལ་དགོས་རྒྱུའི་ཧུང་བདམས་པ།

Please support us!