Right Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་ཆེས་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ n ལ་ཕྱིར་ལོག་པ།

Left རྟེན་གྲངས་ལ་གཟིགས།

Syntax:


Right (string As String, length As Long)

Return value:

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་

Parameters:

string: Any string expression that you want to return the rightmost characters of.

length: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

གཤམ་གྱི་དཔེ་གཞི་ཚེ་གྲངས་རྣམ་གཞག་ YYYY-MM-DD ནས་ US ཚེ་གྲངས་རྣམ་གཞག་ (MM/DD/YYYY)བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

Example:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Please input a date in the international format 'YYYY-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!