ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་དོན་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་ཡིག་ཆེན་ཐོག་ཟད་ཡིག་ཆུང་དུ་བསྒྱུར་དགོས།

Left Function

གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་མདུན་གྱི་ཡིག་རྟགས་ཁ་ཤས་སུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

LSet Statement

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་འགྱུར་ཚད་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་གང་རུང་གཡས་སྙོམས་གཤིབ་བྱ་བའམ་སྤྱོད་པོས་རིགས་འགྱུར་ཚད་དེ་སྤྱོད་པོ་གཞན་གྱི་རིགས་ཀྱི་འགྱུར་ཚད་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱ་

LTrim Function

Removes all leading spaces at the start of a string expression.

Mid Function, Mid Statement

Returns the specified portion of a string expression (Mid function), or replaces the portion of a string expression with another string (Mid statement).

Replace Function

Replaces some string by another.

Right Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་ཆེས་གཡོན་ངོས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ n ལ་ཕྱིར་ལོག་པ།

RSet Statement

གཡས་སྙོམས་གཤིབ་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་འགྱུར་ཚད་ནང་གི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའམ་སྤྱོད་པོས་རིགས་དེ་འགྱུར་ཚད་གཞན་དུ་འདྲ་ཕབ་ལ་རང་ངེས་བྱས་པ།

RTrim Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་མཇུག་མཐའི་སྟོང་མིག་སུབ་པ།

Trim Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་ནང་གི་སྔོན་འཇོག་སྟོང་མིག་དང་རྗེས་འཇོག་སྟོང་མིག་ཅད་སུབ་པ།

UCase Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་ནང་གི་ཡིག་ཆུང་རྣམས་ཡིག་ཆེན་དུ་བརྗེ་བ།

Split Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་ནས་ཡན་ལག་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་གྲངས་ཚོགས་སུ་ཕྱིར་ལོག་པ།

Join Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་གྲངས་ཚོགས་ནང་གི་ཡན་ལག་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བམང་པོ་ལས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཞིག་གྲུབ་པ།

ConvertToURL Function

ཡིག་ཆ་URLཉེད་མ་ལག་ཡིག་ཆའི་མིང་དུ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་པ།

ConvertFromURL Function

ཡིག་ཆ་URLཉེད་མ་ལག་ཡིག་ཆའི་མིང་དུ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་པ།

Please support us!