String Function

གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་སམ་རྟེན་གྲངས་ལ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་ཕྱ་བའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་དང་པོ་དེས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཞིག་གསར་དུ་འཛུགས།

Syntax:


String (number As Long, {expression As Integer | character As String}) As String

Return value:

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་

Parameters:

number: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Expression: Numeric expression that defines the ASCII code for the character.

Character: Any single character used to build the return string, or any string of which only the first character will be used.

Error codes:

5 ནུས་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འཁོར་སྤྱོད་

Example:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!