ནང་དོན་བསྐྱར་ཟློས་

གཤམ་གྱི་རྟེན་གྲངས་རྣམས་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་་ནང་དོན་དུ་སྤྱད་པ།

Space and Spc Functions

གཏན་འཁེལ་གྲངས་ཀྱི་སྟོང་མིག་ལས་གྲུབ་པའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བར་་ཕྱིར་ལོག་པ།

String Function

གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་སམ་རྟེན་གྲངས་ལ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་ཕྱ་བའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་མཚོན་ཚུལ་གྱི་ཡིག་རྟགས་དང་པོ་དེས་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་ཞིག་གསར་དུ་འཛུགས།

Please support us!