Rem Statement

བྱ་རིམ་ཕྲེང་གང་རུང་ཞིག་མཆན་འགྲེལ་ལ་བརྩི་བ་གཏན་འཁེལ་བྱས།

Syntax:

Rem Text

Parameters:

Text མཆན་འགྲེལ་གྱི་ཡི་གེ་གང་རུང་བེད་སྤྱད་པ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲེན་རྟགས་རྐྱང་པ་བེད་སྤྱད་ནས་ Rem འགག་གནད་ཚིག་ཚབ་བྱེད་ཆོག་ ཡི་གེ་ཕྲེང་གཅིག་མཆན་འགྲེལ་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱ། མཚོན་རྟགས་འདི་བྱ་རིམ་ཚབ་ཨང་གི་གཡས་ངོས་སུ་ཐད་ཀར་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག། མཚོན་རྟགས་རྗེས་ཀྱི་ནང་དོན་ནི་མཆན་འགྲེལ་ཡིན།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

You can use a space followed by the underline character _ as the last two characters of a line to continue the logical line on the next line. To continue comment lines, you must enter "Option Compatible" in the same Basic module.


Example:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    REM ས་འདིར་བཀོལ་སྤྱོད་གང་ཡང་ལག་བསྟར་བྱ་ཐབས་མེད་
End Sub

Please support us!