བྱ་རིམ་ལག་བསྟར་ཚོད་འཛིན་

གཤམ་གྱི་རྗོད་པ་བྱ་རིམ་གྱི་ལག་བསྟར་ཚོད་འཛིན་བྱ་བར་སྤྱོད་པ་ཡིན།

བྱ་རིམ་གྱི་རྒྱུན་དུ་ཕྲེང་དང་པོའི་ཚབ་ཨང་ནས་ཕྲེང་མཇུག་ཤོས་ཀྱི་ཚབ་ཨང་གི་གོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད། འོན་ཏེ་ཡང་ན་དམིགས་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་རིམ་ནང་གི་བརྒྱུད་རིམ་འགའ་ཞིག་ཙམ་ལག་བསྟར་བྱ་བའམ་ཡང་ན་ཡན་ལག་བརྒྱུད་རིམ་གང་རུང་བསྐྱར་ཟློས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་བའམ་རྟེན་གྲངས་ནང་གི་བྱ་རིམ་འགའ་ཤས་ལག་བསྟར་བྱ་བ། ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྱར་འཁོར་བེད་སྤྱད་ནས་བྱ་རིམ་ནང་གི་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་རྣམས་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱིས་ཆ་རྐྱེན་གང་རུང་ཞིག་འཛོམ་པའི་བར་བྱ་དགོས། ཚོད་འཛིན་རྗོད་པ་དེ་དག་ལ་དབྱེ་ན་ཆ་རྐྱེན་རྗོད་པ་དང་བསྐྱར་འཁོར་རྗོད་པ་དང་མཆོངས་བསྒྱུར་རྗོད་པ་བཅས་སུ་དབྱེ།

ཆ་རྐྱེན་རྗོད་པ་

གཤམ་གསལ་རྗོད་པ་ནི་ཆ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་རྨང་གཞི་བྱས་པ་ཡིན།

བསྐྱར་འཁོར་

གཤམ་གསལ་རྗོད་པ་བསྐྱར་འཁོར་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན།

མཆོངས་བསྒྱུར་

གཤམ་གསལ་རྗོད་པ་མཆོངས་བསྒྱུར་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན།

རྗོད་པ་གཞན་དག་

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Please support us!