མ་ལག་ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་

ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་བཀོད་སྒྲིག་གམ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་པར་སྤྱོད།

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

ཚེས་གྲངས་ཐང་གི་རྣམ་པས་མིག་སྔའི་མ་ལག་གི་ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

Time Function

རྟེན་གྲངས་འདི་རྣམ་གཞག་ "HH:MM:SS" གི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་མིག་སྔའི་མ་ལག་དུས་ཚོད་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

Timer Function

རྟེན་གྲངས་འདིས་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པའི་ཐང་གིས་མཚན་དགུང་ཆུ་ཚོད་ཀླད་ཀོར་ནས་བརྩིས་པའི་སྐར་ཆའི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དོ།

Please support us!