ཡིག་ཆ་དོ་དམ་

གཤམ་ལ་ཡིག་ཆ་དོ་དམ་གྱི་རྟེན་གྲངས་དང་རྗོད་པ་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ChDir Statement

མིག་མདུན་གྱི་དཀར་ཆག་གམ་སྒུལ་ཆས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ།

ChDrive Statement

མིག་མདུན་སྒུལ་ཆས་བཟོ་བཅོས།

CurDir Function

Returns a variant string that represents the current path .

Dir Function

ཕྱིར་ལོག་གམ་གཏན་འཁེལ་བའི་བརྩད་འཚོལ་བརྒྱུད་ལམ་དང་ཟླ་སྒྲིག་པའི་སྒུལ་ཆས་སམ་དཀར་ཆག་གི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གམ་དཀར་ཆག་གཅིག་གམ་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚད་དང་དཀར་ཆག་གི་མིང་ངོ་།

FileAttr Function

Open བརྗོད་པས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཆའི་འཚམས་འདྲིའི་མ་ཚུལ་ལམ་ཡིག་ཆའི་འཚམས་འདྲིའི་ཨང་སྒྲིག་ཕྱིར་ལོག་བྱེད། ཡིག་ཆའི་མཚམས་འདྲིའི་ཨང་སྒྲིག་ནི་བཀོལ་སྤྱོད་མ་ལག (OSH = བཀོལ་སྤྱོད་མ་ལག་གི་ཚིག་སྣེ་གིས་ཐག་གཅོད་)

FileCopy Statement

འདྲ་ཕབ་ཡིག་ཆ།

FileDateTime Function

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བའི་རྣམ་པས་ཡིག་ཆ་གསར་འཛུགས་སམ་ཆེས་མཐའ་འཇུག་གི་ཡིག་ཆ་བཟོ་བཅོས།

FileExists Function

གཞི་གྲངས་སྨྱན་སྦྱོར་ནང་ཡིག་ཆ་ཞིག་གམ་དཀར་ཆག་ཡོད་མེད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

FileLen Function

ཕྱིར་ལོག་ཡིག་ཆའི་རིང་ཚད་ནི་ཡིག་ཚིགས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་བྱེད།

GetAttr Function

ཡིག་ཆའི་རིགས་དང་ཤོག་དྲིལ་མིང་ངམ་དཀར་ཆག་གི་མིང་མཚོན་པར་སྤྱོད་པའི་གནས་མ་ཚུལ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད།

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Kill Statement

ཉར་སྡེར་སྟེང་ནས་ཡིག་ཆ་སུབ་པ།

MkDir Statement

MkDir Statement diagram

གཞི་གྲངས་ཀྱི་སྨྱན་སྦྱོར་གཟུགས་ནང་དཀར་ཆག་གསར་བཟོ།

Name Statement

ད་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་ཆའམ་དཀར་ཆག་ལ་མིང་བསྐྱར་འདོགས།

RmDir Statement

གཞི་གྲངས་སྨྱན་སྦྱོར་ནང་གི་ད་ཡོད་དཀར་ཆག་སུབ་པ།

SetAttr Statement

གཏན་འཁེལ་ཡིག་ཆའི་གཏོགས་གཤིས་ཆགའཕྲིན་བཀོད་སྒྲིག་

Please support us!