ཡིག་ཆ་ནང་བཅུག་/རྟེན་གྲངས་ཕྱིར་འདོན

Get Statement

འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཆའི་ནང་ཐོ་འགོད་གཅིག་ཀློག་པའམ་ཡང་ན་གཉིས་གོང་སྒྲིལ་ཡིག་ཆའི་ནང་ཡིག་ཚེགས་རིམ་སྟར་གཅིག་ཀློག་པ་མ་ཟད་དེ་འགྱུར་ཚད་གཅིག་ནང་འཇོག

Input# Statement

ཁ་ཕྱེ་བའི་གོ་རིམ་ཡིག་ཆ་ནས་གཞི་གྲངས་ཀློག་འདོན་བྱེད།

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

ཟིན་བྲིས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཡིག་ཆར་འབྲི་འཇུག་བྱ་བའམ་ཡིག་ཚོགས་རིམ་སྟར་གཉིས་གོང་འདྲིལ་ལུགས་ཀྱི་ཡིག་ཆར་འབྲི་འཇུག་བྱ།

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc Function

ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་མིག་མདུན་གནས་སར་ཕྱིར་ལོག་

Seek Function

Open བརྗོད་པས་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་གཤམ་ལ་ཀློག་འདོན་བྱ་རྒྱུའམ་འབྲི་འཇུག་གི་གནས་ས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། ཕྱིར་ལོག་ཐང་དང་ Seek རྗོད་པས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཐང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་བཅས་ཡིན།:

Eof Function

ཡིག་ཆའི་སྟོན་མདའ་ཡིག་ཆའི་མཇུག་ཏུ་སླེབས་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

Lof Function

ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཆའི་ཆེ་ཆུང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ ཡིག་ཚིགས་ནི་འཇལ་བྱེད་ཡིན།

Please support us!