ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ཁ་རྒྱབ་པ

Close Statement

Open བརྗེད་པ་བེད་སྤྱད་དེ་ཁ་རྒྱབ་ཕྱེས་བའི་གཏན་འཁེལ་ཡིག་ཆ།

FreeFile Function

གཤམ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་སྒྲིག་གིས་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེས་པ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་རྟེན་གྲངས་འདི་གཡར་ཏེ་མིག་སྔར་ཁ་མ་ཕྱེས་བའི་ཡིག་ཆ་སྤྱོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཨང་སྒྲིག་བརྒྱུད་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཁ་ཕྱེས།

Open Statement

གཞི་གྲངས་འགྲོད་ལག་ཞིག་ཁ་ཕྱེས།

Reset Statement

ཁ་ཕྱེས་པའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚད་ཁ་རྒྱབ་ མ་ཟད་ཡིག་ཆ་འདི་དག་ལྷོད་གཏོང་ཁུལ་ནང་གིས་ནང་དོན་མཁྲེགས་སྟེར་ནང་འབྲེང་བཅུག་བྱེད།

Please support us!